31.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 802/2006

af 30. maj 2006

om fastsættelse af tilpasningskoefficienter for fisk af slægterne Thunnus og Euthynnus

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 26, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3510/82 af 23. december 1982 om fastsættelse af tilpasningskoefficienter for fisk af slægterne Thunnus og Euthynnus  (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Der fastsættes hvert år en EF-producentpris for fisk af slægterne Thunnus og Euthynnus bestemt til konservesindustrien.

(3)

Der bør ligeledes fastsættes tilpasningskoefficienter for de forskellige arter, størrelser og præsentationsformer af fisk af slægterne Thunnus og Euthynnus.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Tilpasningskoefficienterne for de forskellige arter, størrelser og præsentationsformer af fisk af slægterne Thunnus og Euthynnus fastsættes som anført i bilag I.

Artikel 2

Forordning (EØF) nr. 3510/82 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2006.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 368 af 28.12.1982, s. 27. Senest ændret ved forordning (EØF) nr. 3899/92 (EFT L 392 af 31.12.1992, s. 24).

(3)  Se bilag II.


BILAG I

I.   Tilpasningskoefficienter for de forskellige arter af tunfisk

Art

Koefficient

A.

Gulfinnet tun (Thunnus albacares):

 

af vægt pr. stk. over 10 kg

1,0

af vægt pr. stk. 10 kg og derunder

0,78

B.

Hvid tun (Thunnus alalunga)

1,40

C.

Bugstribet bonit (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

0,62

D.

Andre arter

0,75


II.   Tilpasningskoefficienter for hver af de under I anførte arter efter de forskellige præsentationsformer

Præsentationsform

Koefficient

A.

Hel

1

B.

Renset og uden gæller

1,14

C.

Andre

1,24


BILAG II

Ophævet forordning med ændringer

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3510/82 (EFT L 368 af 28.12.1982, s. 27)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3940/87 (EFT L 373 af 31.12.1987, s. 6)

Udelukkende bilaget, nr. VII

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3971/89 (EFT L 385 af 30.12.1989, s. 35)

 

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3899/92 (EFT L 392 af 31.12.1992, s. 24)

 


BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EØF) nr. 3510/82

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Bilag

Bilag I

Bilag II

Bilag III