16.5.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 128/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 730/2006

af 11. maj 2006

om luftrumsklassifikation og adgang til flyvninger udført efter visuelflyvereglerne over flyveniveau 195

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (»luftrumsforordningen«) (1), særlig artikel 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (2), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I kapitel 2, punkt 6, i Annex 11 (3) til Chicago-konventionen af 1944 angående international civil luftfart er det fastsat, at luftrummet skal klassificeres i lufttrafiktjenesteluftrum af bestemte dimensioner, betegnet med bogstaver fra klasse A til klasse G, hvori nærmere bestemte typer af flyvninger må udføres, og for hvilke der er fastsat bestemte lufttrafiktjenester og driftsregler.

(2)

Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) har i henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 549/2004 fået mandat til at undersøge mulighederne for at etablere en harmoniseret ordning for luftrumsklassifikation i det fælles europæiske luftrum. I rapporterne af 30. december 2004 og 30. april 2005, der blev udarbejdet inden for rammerne af nævnte mandat, blev det foreslået, at der indføres et klasse C-luftrum som passende klassifikation for luftrum over flyveniveau 195. Nærværende forordning tager til fulde hensyn til disse rapporter. Med henblik på at sikre konsekvens i medlemsstaternes anvendelse af en sådan klassifikation er det nødvendigt at indføre en harmoniseret luftrumsklassifikation og fastsætte bestemmelser for adgang til luftrummet for flyvninger udført efter visuelflyvereglerne.

(3)

Selv om der ikke er angivet nogen øvre grænse for luftrummet i denne forordning, bør luftrumsklassifikationen over flyveniveau 195 være ensartet for alle flyvninger i dette luftrum.

(4)

I kapitel 4, punkt 5, i Annex 2 (4) til Chicago-konventionen af 1944 angående international civil luftfart (er der fastsat restriktioner vedrørende områder med reduceret vertikalt adskillelsesminimum for flyvninger udført efter visuelflyvereglerne (»VFR-flyvninger«) over flyveniveau 290, mens der i henhold til punkt 4 i samme kapitel skal indhentes tilladelse til VFR-flyvninger over flyveniveau 200.

(5)

Procedurerne for autorisering af adgang til VFR-flyvninger i luftrum over flyveniveau 195 op til flyveniveau 285 inklusive skal være åbne og gennemskuelige på tværs af alle medlemsstater og må ikke indskrænke den legitime adgang til VFR-flyvninger eller fleksibiliteten i lufttrafiktjenesterne.

(6)

Medlemsstaterne bør sørge for en sikker overgang til klassifikationen af luftrum over flyveniveau 195 som klasse C-luftrum. Eftersom medlemsstaterne har brug for tid til at ændre deres luftrumsklassifikation, bør anvendelsen af nærværende forordning udsættes til den 1. juli 2007.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Fælles Luftrum —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning indføres der en harmoniseret luftrumsklassifikation, som skal anvendes over flyveniveau 195, og der fastsættes harmoniserede krav til flyvninger udført efter visuelflyvereglerne i dette luftrum.

2.   I overensstemmelse med artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 551/2004 finder denne forordning anvendelse på det luftrum inden for Organisationen for International Civil Luftfarts europæiske (ICAO EUR) og afrikanske (ICAO AFI) områder, hvor medlemsstaterne er ansvarlige for leveringen af lufttrafiktjenester.

Artikel 2

Definitioner

Ud over de relevante definitioner, der er indeholdt i artikel 2 i forordning (EF) nr. 549/2004, forstås ved:

1)

»reservering af luftrum«: midlertidig reservering af et nærmere afgrænset udsnit af luftrummet udelukkende eller særligt til brug for bestemte kategorier af brugere

2)

»lufttrafiktjenesteenhed«: en civil eller militær enhed, der leverer lufttrafiktjenester

3)

»flyvninger udført efter instrumentflyvereglerne« (IFR-flyvninger): alle flyvninger, der udføres i overensstemmelse med instrumentflyvereglerne som defineret i Annex 2 (5) til Chicago-konventionen af 1944 angående international civil luftfart

4)

»flyvninger udført efter visuelflyvereglerne« (VFR-flyvninger): alle flyvninger, der udføres i overensstemmelse med visuelflyvereglerne som defineret i Annex 2 (6) til Chicago-konventionen af 1944 angående international civil luftfart

5)

»luftrumsklassifikation«: klassifikation af luftrum i lufttrafiktjenesteluftrum af bestemte dimensioner, betegnet med bogstaver, hvori nærmere bestemte typer af flyvninger må udføres, og for hvilke der er fastsat bestemte lufttrafiktjenester og driftsregler; lufttrafiktjenesteluftrum er klassificeret i klasse A til G som anført i kapitel 2, punkt 6.1, i Annex 11 (7) til Chicago-konventionen angående international civil luftfart.

Artikel 3

Luftrumsklassifikation over flyveniveau 195

1.   Medlemsstaterne klassificerer alt luftrum over flyveniveau 195 som klasse C-luftrum.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at der gives tilladelse til IFR- og VFR-flyvninger i klasse C-luftrum, at der for alle sådanne flyvninger udøves flyvekontroltjeneste, og at IFR-flyvninger holdes adskilt fra andre IFR-flyvninger og fra VFR-flyvninger, jf. dog artikel 4.

VFR-flyvninger skal holdes adskilt fra IFR-flyvninger og modtage trafikinformationer om andre VFR-flyvninger.

Artikel 4

Adgang til VFR-flyvninger over flyveniveau 195

I luftrum over flyveniveau 195 kan medlemsstaterne, hvis det er praktisk muligt, reservere et luftrum, hvori der kan tillades VFR-flyvninger.

I luftrum over flyveniveau 195 op til flyveniveau 285 inklusive kan de ansvarlige lufttrafiktjenesteenheder også tillade VFR-flyvninger i overensstemmelse med de autorisationsprocedurer, medlemsstaterne fastlægger og offentliggør i den relevante luftfartsinformationspublikation.

Artikel 5

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. maj 2006.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 20.

(2)  EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1.

(3)  13. udg. — juli 2001 www.icao.int

(4)  10. udg. — juli 2005 www.icao.int

(5)  10. udg. — juli 2005 www.icao.int

(6)  10. udg. — juli 2005 www.icao.int

(7)  13. udg. — juli 2001 www.icao.int