8.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 100/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 575/2006

af 7. april 2006

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 for så vidt angår antallet af og navnene på ekspertpanelerne under Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 28, stk. 4, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Beskyttelsen af plantesundheden er af afgørende betydning for fødevarekædens sikkerhed, og den seneste tids udvikling indebærer et stigende antal af videnskabelige vurderinger af plantesundhedsrisiciene.

(2)

Den ekspertise, der for øjeblikket er til rådighed i Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets ekspertpanel med ansvar for udtalelser om plantesundhed, plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf, gør, at der kun punktvis og i begrænset omfang kan foretages videnskabelige vurderinger på plantesundhedsområdet. For at imødekomme det stigende antal anmodninger om videnskabelige udtalelser vedrørende plantesundhed har Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet derfor indgivet en formel anmodning til Kommissionen om at nedsætte et nyt stående ekspertpanel, der omfatter en bred vifte af ekspertise på forskellige områder vedrørende plantesundhed, f.eks. entomologi, mykologi, virologi, bakteriologi, botanik, agronomi, plantekarantæne og plantesygdommes epidemiologi.

(3)

For at tage hensyn til nedsættelsen af et ekstra ekspertpanel for plantesundhed bør navnet på panelet for plantesundhed, plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf ændres.

(4)

Forordning (EF) nr. 178/2002 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 28, stk. 4, i forordning (EF) nr. 178/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Litra c) affattes således:

»c)

et panel for plantebeskyttelsesmidler og restkoncentrationer heraf«.

2)

Følgende indsættes som litra i):

»i)

et panel for plantesundhed.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. april 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1642/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 4).