31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/32


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 515/2006

af 30. marts 2006

om en overgangsforanstaltning for høståret 2005/06 for så vidt angår finansieringen af oplagringen af korn, der frembydes til intervention i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiet, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter anmodning fra visse medlemsstater blev fristen for levering af korn, der frembydes til intervention i de medlemsstater, der tiltrådte Det Europæiske Fællesskab pr. 1. maj 2004, ved Kommissionens forordning (EF) nr. 514/2006 (2) forlænget med tre måneder for høståret 2005/06, uden at en levering dog er tilladt efter den 31. juli 2006.

(2)

Denne foranstaltning kan forårsage supplerende oplagringsomkostninger for korn, der leveres inden for denne nye frist, men efter udløbet af den oprindelige frist i artikel 4, stk. 3, tredje afsnit, i Kommissionens forordning (EF) nr. 824/2000 af 19. april 2000 om fastsættelse af procedurer for interventionsorganernes overtagelse af korn samt analysemetoder for bestemmelsen af kvaliteten (3).

(3)

Ifølge artikel 6 i Rådets forordning (EØF) nr. 1883/78 af 2. august 1978 om almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (4), finansierer EUGFL, Garantisektionen, de materielle operationer ved oplagringen. Medlemsstaternes udgifter til en eventuel refusion af ovennævnte supplerende oplagringsomkostninger bør ligestilles med de udgifter til lageromkostninger, som interventionsorganerne normalt finansierer, og EUGFL, Garantisektionen, bør finansiere dem på grundlag af det samme faste beløb under hensyntagen til den månedlige forhøjelse, der tilføjes interventionsprisen, sådan som fastsat i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra EUGFL-komitéen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Når interventionsorganet rent faktisk overtager korn, der frembydes til intervention i Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet, efter udløbet af fristen for levering som fastsat i artikel 4, stk. 3, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 824/2000, sidestilles medlemsstatens udgifter til lageromkostninger, der er opstået mellem udløbet af nævnte frist og datoen for den faktiske levering til det lager, der er udpeget i leveringsplanen, idet leveringen dog skal finde sted inden for den i forordning (EF) nr. 514/2006 fastsatte frist, med de i artikel 6 i forordning (EØF) nr. 1883/78 omhandlede udgifter.

Artikel 2

Det faste beløb som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1883/78 beregnes ud fra det faste beløb, som Fællesskabet refunderer medlemsstaterne for oplagring af korn, der opkøbes til intervention i høståret 2005/06, og som er fastsat ved Kommissionens beslutning af 12. oktober 2005 (5), nemlig 1,31 EUR/t/måned, som fratrækkes beløbet for den månedlige forhøjelse, der er fastsat i artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1784/2003, nemlig 0,46 EUR/t/måned, og som blev tilføjet interventionsprisen for hver måned, der overskrider fristen i artikel 4, stk. 3, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 824/2000.

Disse udgifter konteres i de i artikel 1 i Rådets forordning (EØF) nr. 3492/90 (6) omhandlede årsregnskaber som udgifter til materielle operationer ved interventionsorganernes opkøb af et produkt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes i produktionsåret 2005/06.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  Se side 31 i denne EUT.

(3)  EFT L 100 af 20.4.2000, s. 31. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1068/2005 (EUT L 174 af 7.7.2005, s. 65).

(4)  EFT L 216 af 5.8.1978, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 695/2005 (EUT L 114 af 4.5.2005, s. 1).

(5)  K(2005) 3752. Ikke offentliggjort beslutning.

(6)  EFT L 337 af 4.12.1990, s. 3.