31.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 513/2006

af 30. marts 2006

om vedtagelse af midlertidige bestemmelser om udstedelse af importlicenser, der ansøges om i henhold til forordning (EF) nr. 565/2002 om fastsættelse af ordningen for forvaltning af toldkontingenter og om indførelse af en ordning med oprindelsescertifikater for hvidløg fra tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 31, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 565/2002 (2) skal medlemsstaterne hver mandag og torsdag give Kommissionen meddelelse om licensansøgninger og den femte arbejdsdag efter den dag, hvor ansøgningerne indgives, udstede licenserne, hvis Kommissionen ikke træffer særlige foranstaltninger inden da.

(2)

Torsdag den 13., fredag den 14. og mandag den 17. april 2006 er helligdage ved Kommissionen. Udstedelsen af licenser, der ansøges om fra mandag den 10. til og med fredag den 14. april 2006, bør derfor udskydes.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De importlicenser, der ansøges om fra mandag den 10. til og med fredag den 14. april 2006 i medfør af forordning (EF) nr. 565/2002, udstedes fredag den 21. april 2006, hvis Kommissionen ikke træffer særlige foranstaltninger inden da, jf. nævnte forordnings artikel 8, stk. 2.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EFT L 86 af 3.4.2002, s. 11. Ændret ved forordning (EF) nr. 537/2004 (EUT L 86 af 24.3.2004, s. 9).