7.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 391/2006

af 6. marts 2006

om åbning af licitation nr. 56/2006 EF over vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 33, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer (2) er der bl.a. fastsat gennemførelsesbestemmelser for afsætning af alkohollagre, der er opstået som følge af destillationer som omhandlet i artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999, og som interventionsorganerne ligger inde med.

(2)

Der bør ifølge artikel 80 i forordning (EF) nr. 1623/2000 gennemføres licitationer over vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser for at reducere lagrene af EF-vinalkohol og muliggøre gennemførelsen af industrielle projekter af begrænset omfang i Fællesskabet eller forarbejdning til varer bestemt til eksport til industriel anvendelse. Den EF-vinalkohol, som medlemsstaterne oplagrer, består af mængder, der hidrører fra destillationer som omhandlet i artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999.

(3)

Siden den 1. januar 1999 skal de tilbudte priser og sikkerhedsstillelserne ifølge Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (3) angives i euro og betalinger foretages i euro.

(4)

Der bør for indgivelsen af bud fastsættes minimumspriser, der er differentieret efter endelig anvendelseskategori.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der sælges ved licitation nr. 56/2006 EF vinalkohol med henblik på nye industrielle anvendelser. Alkoholen hidrører fra destillationer som omhandlet i artikel 27 og 28 i forordning (EF) nr. 1493/1999 og opbevares hos det franske interventionsorgan.

Der skal sælges en mængde på 109 970 hl ren alkohol (100 % vol.). Beholdernes numre, oplagringsstederne og mængden af ren alkohol (100 % vol.) i hver beholder er anført i bilaget.

Artikel 2

Salget gennemføres i overensstemmelse med artikel 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 og 101 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 2799/98.

Artikel 3

1.   Buddene skal indgives til det interventionsorgan, der ligger inde med den pågældende alkohol:

Onivins-Libourne, délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

Tlf. (33-5) 57 55 20 00

Telex 57 20 25

Telefax (33-5) 57 55 20 59

eller fremsendes til dette interventionsorgan pr. anbefalet brev.

2.   Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen »Bud — licitation nr. 56/2006 EF med henblik på nye industrielle anvendelser«, og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til det pågældende interventionsorgan.

3.   Buddene skal være det pågældende interventionsorgan i hænde senest den 24. marts 2006, kl. 12.00 (belgisk tid).

4.   Hvert bud skal være ledsaget af et bevis for, at der over for det pågældende interventionsorgan, der ligger inde med den pågældende alkohol, er stillet en deltagelsessikkerhed på 4 EUR/hl ren alkohol (100 % vol.).

Artikel 4

Buddene skal have en minimumspris på 11 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til fremstilling af bagegær, 31 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til fremstilling af kemiske produkter af amin- og kloraltypen til eksport, 37 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til fremstilling af »eau de cologne« til eksport og 11,5 EUR/hl for ren alkohol (100 % vol.) bestemt til andre industrielle anvendelser.

Artikel 5

Formaliteterne for udtagning af prøver er fastlagt i artikel 98 i forordning (EF) nr. 1623/2000. Prisen for prøverne er 10 EUR pr. liter.

Interventionsorganet skal levere alle nødvendige oplysninger om den alkohol, der er sat til salg.

Artikel 6

Sikkerheden for korrekt gennemførelse er på 30 EUR/hl ren alkohol (100 % vol.).

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2165/2005 (EUT L 345 af 28.12.2005, s. 1).

(2)  EFT L 194 af 31.7.2000, s. 45. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1820/2005 (EUT L 293 af 9.11.2005, s. 8).

(3)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.


BILAG

LICITATION Nr. 56/2006 EF OVER ALKOHOL MED HENBLIK PÅ NYE INDUSTRIELLE ANVENDELSER

Oplagringssted, mængde og egenskaber for den alkohol, der sælges

Medlemsstat

Gennemførelsessted

Beholdernummer

Antal hl ren alkohol 100 % vol.

Henvisning til forordning (EF) nr. 1493/1999, artikel

Alkoholtype

Alkoholindhold

(% vol.)

FRANKRIG

Onivins-Longuefuye

F-53200 Longuefuye

6

22 535

27

+92

11

22 560

27

+92

15

22 480

28

+92

16

22 395

28

+92

Onivins-Port-La-Nouvelle

Entrepôt d’alcool

Av. Adolphe-Turrel, BP 62

F-11210 Port-La-Nouvelle

5

20 000

27

+92

I alt

 

109 970