7.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 388/2006

af 23. februar 2006

om en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i Biscayabugten

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Nylig videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) har vist, at fiskeridødeligheden for tungebestandene i ICES-afsnit VIIIa og VIIIb har været så stor, at mængden af kønsmodne fisk i havet er blevet reduceret så meget, at disse bestande måske ikke længere er i stand til genopbygge sig selv ved formering, og derfor er truet af sammenbrud.

(2)

Det er også nødvendigt at træffe foranstaltninger til opstilling af en flerårig plan for forvaltning af tungebestanden i Biscayabugten i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (2).

(3)

Planens mål er at sikre en udnyttelse af tunge i Biscayabugten på økonomisk bæredygtige og miljømæssigt og socialt forsvarlige betingelser.

(4)

I forordning (EF) nr. 2371/2002 kræves det bl.a., at Fællesskabet for at nå målet anvender en forsigtighedstilgang ved at træffe foranstaltninger til at beskytte og bevare bestanden, sikre en bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer og begrænse fiskeriets indvirkning på de marine økosystemer mest muligt. Fællesskabet bør tilstræbe, at fiskeriet efterhånden forvaltes efter økosystembaserede principper og bør bidrage til at skabe et effektivt fiskeri i en økonomisk levedygtig og konkurrencedygtig fiskerisektor, hvor de, der er afhængige af tungefiskeri i Biscayabugten, sikres en rimelig levestandard, samtidig med at der tages hensyn til forbrugerinteresserne.

(5)

For at nå dette mål må fiskeridødeligheden styres, så der kan skabes stor sandsynlighed for, at den nedsættes fra år til år.

(6)

Fiskeridødeligheden kan styres ved, at der indføres en passende metode til fastsættelse af størrelsen af de samlede tilladte fangstmængder (TAC) for de pågældende bestande og en ordning, hvorved fiskeriindsatsen i forbindelse med denne bestand begrænses så meget, at det er usandsynligt, at TAC'en overskrides.

(7)

Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri har udtalt, at forsigtighedsbiomassen for tungebestanden i Biscayabugten bør være 13 000 ton.

(8)

Tungebestanden i Biscayabugten er tæt på forsigtighedsbiomasseniveauerne, og det kræver ikke anvendelse af en maksimal forvaltningsordning at opnå sådanne niveauer på kort sigt. Det er imidlertid hensigtsmæssigt at træffe foranstaltninger til at begrænse den samlede kapacitet af de vigtigste fiskerflåder, der fisker denne bestand, med henblik på at reducere denne kapacitet med tiden, så det sikres, at ressourcen genoprettes, og det undgås, at fiskeriindsatsen øges i fremtiden.

(9)

Der kræves kontrolforanstaltninger som supplement til kontrolforanstaltningerne i forordning (EØF) nr. 2847/93 af 12. oktober 1993 om indførelse af en kontrolordning under den fælles fiskeripolitik (3) for at sikre, at foranstaltningerne i nærværende forordning overholdes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

EMNE OG FORMÅL

Artikel 1

Emne

1.   Ved denne forordning opstilles der en flerårig plan for bæredygtig udnyttelse af tungebestanden i Biscayabugten (i det følgende benævnt »tunge i Biscayabugten«).

2.   I denne forordning forstås ved »Biscayabugten« havområdet afsnit VIIIa og VIIIb som afgrænset af Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES).

Artikel 2

Planens formål

1.   Planen har til formål at bringe gydebiomassen af tunge i Biscayabugten op over sikkerhedsniveauet på 13 000 ton i 2008 eller tidligere og derefter at sikre en bæredygtig udnyttelse af bestanden.

2.   Dette mål skal nås ved gradvis at reducere fiskeridødeligheden for bestanden.

Artikel 3

Lovgivningsmæssige foranstaltninger og årlig fastsættelse af TAC

1.   Når gydebiomassen af ICES vurderes til at være lig med eller over sikkerhedsniveauet på 13 000 ton, træffer Rådet på forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal afgørelse om

a)

et langsigtet målniveau for fiskeridødeligheden, og

b)

en reduktionssats i fiskeridødeligheden, der skal anvendes, indtil målniveauet for fiskeridødeligheden, jf. litra a), er nået.

2.   Hvert år træffer Rådet på forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal afgørelse om fastsættelse af en TAC for tunge i Biscayabugten.

KAPITEL II

SAMLEDE TILLADTE FANGSTMÆNGDER

Artikel 4

Proceduren for fastsættelse af TAC'er

1.   Hvis gydebiomassen af tunge i Biscayabugten af Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri ud fra den seneste ICES-rapport er blevet anslået til at være under 13 000 ton, træffer Rådet afgørelse om en TAC, der ifølge STECF's prognose ikke vil overstige en fangstmængde, der vil resultere i en reduktion på 10 % i fiskeridødeligheden i året for TAC'ens anvendelse i forhold til den fiskeridødelighed, der blev anslået for det foregående år.

2.   Hvis gydebiomassen af tunge i Biscayabugten af STECF ud fra den seneste ICES-rapport er blevet anslået til at være lig med eller over 13 000 ton, træffer Rådet afgørelse om en TAC, der fastsættes til en fangstmængde, der ifølge STECF's prognose er det højeste af følgende:

a)

den TAC, hvis anvendelse er i overensstemmelse med den reduktion i fiskeridødeligheden, som Rådet har besluttet i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b)

b)

den TAC, hvis anvendelse vil medføre det målniveau for fiskeridødeligheden, som Rådet har fastsat i henhold til artikel 3, stk. 1, litra a).

3.   Hvis anvendelsen af stk. 1 eller 2 medfører en TAC, der ligger mere end 15 % over TAC'en for det foregående år, vedtager Rådet en TAC, som ligger 15 % over TAC'en for det pågældende år.

4.   Hvis anvendelsen af stk. 1 eller 2 medfører en TAC, der ligger mere end 15 % under TAC'en for det foregående år, vedtager Rådet en TAC, som ligger 15 % under TAC'en for det pågældende år.

KAPITEL III

BEGRÆNSNING AF FISKERIINDSATSEN

Artikel 5

Særlige fiskeritilladelser for tunge i Biscayabugten

1.   Medlemsstaterne sikrer, at fiskeri, der medfører fangst og opbevaring om bord af mere end 2 000 kg tunge i ICES-afsnit VIIIa og VIIIb i hvert kalenderår for tunge på fartøjer, der fører deres flag og er registreret på deres område, skal være omfattet af en fiskeritilladelse for tunge i Biscayabugten. Denne tilladelse skal være en særlig fiskeritilladelse udstedt i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1627/94 af 27. juni 1994 om generelle bestemmelser for de særlige fiskeritilladelser (4).

2.   Det skal inden for ICES-afsnit VIIIa og VIIIb være forbudt at fange og beholde om bord, omlade eller lande nogen mængde tunge over 100 kg for hvert fangsttogt, medmindre det pågældende fartøj har en fiskeritilladelse for tunge i Biscayabugten.

3.   Hver medlemsstat beregner den samlede kapacitet i bruttotonnage af sine fartøjer, som i 2002, 2003 eller 2004 landede mere end 2 000 kg tunge fra Biscayabugten. Denne værdi meddeles Kommissionen.

4.   På Kommissionens skriftlige anmodning stiller medlemsstaterne inden 30 dage dokumentation til rådighed om de fangstopgørelser, der er udarbejdet af de fartøjer, som har fået fiskeritilladelser for tunge i Biscayabugten.

5.   Hvert år beregner medlemsstaterne den samlede kapacitet i bruttotonnage af de fartøjer, som har en fiskeritilladelse for tunge i Biscayabugten, og som siden denne forordnings ikrafttræden har været omfattet af endeligt ophør med fiskeriaktiviteter med statsstøtte i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet (5).

6.   Hver medlemsstat udsteder kun fiskeritilladelser for tunge i Biscayabugten til sine fartøjer, hvis den samlede kapacitet af disse fartøjer ikke er større end forskellen mellem den samlede kapacitet, fastlagt i overensstemmelse med denne artikels stk. 3, og kapaciteten af de fartøjer, der er omfattet af endeligt ophør med fiskeriaktiviteter, fastlagt i overensstemmelse med stk. 5.

7.   Uanset stk. 6, og hvis Kommissionen på grundlag af videnskabelige rapporter fra STECF har fastslået, at målet for fiskeridødeligheden som defineret i artikel 3, stk. 1, er nået, udsteder hver medlemsstat kun fiskeritilladelser for tunge i Biscayabugten til sine fartøjer, hvis den samlede kapacitet af disse fartøjer ikke er større end den samlede kapacitet af de fartøjer, som havde fiskeritilladelser for tunge i Biscayabugten det foregående år.

8.   Fiskeritilladelser for tunge i Biscayabugten er gyldige i ét kalenderår, og der udstedes ingen nye fiskeritilladelser i løbet af fangståret.

9.   Uanset denne artikels stk. 8 kan der udstedes nye tilladelser, såfremt der samtidig inddrages tilladelser fra ét eller flere fartøjer, der indgår i samme samlede bruttotonnage som det eller de fartøj(er), der får de nye tilladelser.

Artikel 6

Alternative procedurer for forvaltning af fiskeriindsatsen

1.   Uanset artikel 5 kan en medlemsstat, hvis kvote for tunge i Biscayabugten er mindre end 10 % af TAC, anvende en anden metode til at forvalte fiskeriindsatsen. Denne metode fastsætter et referenceniveau for fiskeriindsatsen, som er lig med fiskeriindsatsen i 2005. De pågældende medlemsstater sikrer, at fiskeriindsatsen ikke overstiger referenceniveauet i 2006 og de følgende år.

2.   Kommissionen kan anmode en medlemsstat, der benytter undtagelsen i denne artikels stk. 1, om at forelægge en rapport om anvendelsen af en anden metode til forvaltning af fiskeriindsatsen. Kommissionen sender denne rapport til alle øvrige medlemsstater.

3.   Med henblik på stk. 1 måles fiskeriindsatsen som summen i et kalenderår af produkterne beregnet for hvert relevant fartøj af installeret maskineffekt målt i kW og antallet af fiskedage i området.

4.   I 2009 og i hvert tredje følgende år træffer Rådet med kvalificeret flertal og forslag af Kommissionen afgørelse om revisioner af de referenceniveauer, der er fastlagt i henhold til stk. 1. Sådanne revisioner skal sigte mod at sikre en hensigtsmæssig fordeling af fangstmuligheder.

5.   På anmodning af en medlemsstat kan Kommissionen justere den maksimale årlige fiskeriindsats i henhold til stk. 1, således at medlemsstaten fuldt ud kan udnytte sine fangstmuligheder med hensyn til tunge i Biscayabugten. Anmodningen skal ledsages af oplysninger om disponible kvoter og indsats. Kommissionen træffer afgørelse senest seks uger efter modtagelsen af anmodningen efter proceduren i artikel 30, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2371/2002.

KAPITEL IV

KONTROL, INSPEKTION OG OVERVÅGNING

Artikel 7

Tolerancemargen

Uanset artikel 5, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2807/83 af 22. september 1983 om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster (6) er den tilladte tolerancemargen ved vurdering af ombordværende mængder af tunge i Biscayabugten i kg levende vægt 8 % af mængden anført i logbogen. Den områdekoefficient, der er vedtaget af den medlemsstat, hvis flag fartøjet fører, finder anvendelse.

Artikel 8

Vejning af landinger

Medlemsstaternes kompetente myndigheder sørger for, at enhver mængde tunge fanget i Biscayabugten på over 300 kg vejes på vægte i en auktionshal inden salg.

Artikel 9

Forudgående meddelelse

Føreren af et EF-fiskerfartøj, der har været i Biscayabugten, og som ønsker at omlade en ombordværende mængde tunge eller at lande en mængde tunge i en havn eller på et landingssted i et tredjeland, giver mindst 24 timer før omladning eller landing i et tredjeland de kompetente myndigheder i flagmedlemsstaten meddelelse om følgende:

a)

navnet på havnen eller landingsstedet

b)

det anslåede tidspunkt for ankomst til den pågældende havn eller det pågældende landingssted

c)

mængden i kg levende vægt af alle arter, af hvilke der findes mere end 50 kg om bord.

Denne meddelelse kan også gives af en stedfortræder for fiskerfartøjets fører.

Artikel 10

Separat stuvning af tunge

1.   På EF-fartøjer er det forbudt at opbevare tunge om bord, uanset mængde, i individuelle beholdere blandet med andre arter af marine organismer.

2.   Førere af EF-fiskerfartøjer skal yde inspektører fra medlemsstaterne den bistand, der er nødvendig for, at de kan krydstjekke de mængder tunge, der er anført i logbogen, med de ombordværende tungefangster.

Artikel 11

Transport af tunge

1.   En medlemsstats kompetente myndigheder kan kræve, at enhver mængde tunge på over 300 kg, der er fanget i de geografiske områder, som er nævnt i artikel 1, og hvis første landing finder sted i den pågældende medlemsstat, vejes, inden den transporteres til et andet sted fra den første landingshavn.

2.   Uanset artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2847/93 skal mængder af tunge på over 300 kg, der transporteres til et andet sted end landings- eller importstedet, ledsages af en kopi af en af de opgørelser over de transporterede tungemængderne, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, i den forordning. Undtagelsen i henhold til artikel 13, stk. 4, litra b), i den forordning finder ikke anvendelse.

KAPITEL V

OPFØLGNING

Artikel 12

Evaluering af forvaltningsforanstaltninger

Kommissionen indhenter videnskabelig rådgivning fra STECF om, hvor hurtigt der gøres fremskridt hen imod opfyldelse af forvaltningsplanens mål, i denne forordnings tredje anvendelsesår og i hvert tredje af de følgende anvendelsesår. Kommissionen fremsætter om nødvendigt forslag til relevante foranstaltninger, og Rådet træffer med kvalificeret flertal afgørelse om alternative foranstaltninger for at nå det mål, der er beskrevet i artikel 2.

Artikel 13

Særlige omstændigheder

Hvis STECF i sin rådgivning påpeger, at gydebestanden af tunge i Biscayabugten er præget af nedsat forplantningsevne, træffer Rådet med kvalificeret flertal på grundlag af et forslag fra Kommissionen afgørelse om en mindre TAC end den, der er fastsat i artikel 4.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 14

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. februar 2006.

På Rådets vegne

E. GEHRER

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

(3)  EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 768/2005 (EUT L 128 af 21.5.2005, s. 1).

(4)  EFT L 171 af 6.7.1994, s. 7.

(5)  EFT L 337, af 30.12.1999, s. 10. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 485/2005 (EUT L 81 af 30.3.2005, s. 1).

(6)  EFT L 276 af 10.10.1983, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1804/2005 (EUT L 290 af 4.11.2005, s. 10).