28.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 58/32


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 319/2006

af 20. februar 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtning(er):

(1)

Med Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (3) gennemføres der en væsentlig reform af den fælles markedsordning for sukker. De foranstaltninger, der indføres ved nævnte forordning, omfatter en væsentlig trinvis nedsættelse af den institutionelle støttepris for EF-sukker.

(2)

Som en konsekvens af den nedsatte markedsstøtte i sukkersektoren bør indkomststøtten til landbrugere øges. Den samlede betaling bør stige i takt med den gradvise nedsættelse af markedsstøtten.

(3)

Afkoblingen af den direkte producentstøtte og indførelsen af enkeltbetalingsordningen udgør væsentlige elementer i den fælles landbrugspolitiks reformproces, som tager sigte på at overgå fra pris- og produktionsstøtte til landbrugsindkomststøtte. Med Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (4) er disse elementer blevet indført for en række landbrugsprodukter.

(4)

For at opfylde den fælles landbrugspolitiks grundlæggende mål bør støtten for sukkerroer, sukkerrør og cikorie, der anvendes til fremstilling af sukker eller inulinsirup, afkobles og i stedet integreres i enkeltbetalingsordningen.

(5)

Reglerne for de direkte støtteordninger i forordning (EF) nr. 1782/2003 bør følgelig tilpasses.

(6)

For at afbøde virkningerne af omstruktureringsprocessen i de medlemsstater, der har ydet omstruktureringsstøtte som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet (5) for mindst 50 % af den kvote, der er fastsat i forordning (EF) nr. 318/2006, bør der ydes støtte til sukkerroe- og sukkerrørproducenter i højst fem på hinanden følgende år.

(7)

Den individuelle indkomststøtte bør beregnes på basis af den støtte, som landbrugeren har modtaget inden for rammerne af den fælles markedsordning for sukker i et eller flere produktionsår, der fastlægges af medlemsstaterne.

(8)

For at sikre en korrekt anvendelse af støtteordningen og af hensyn til budgetkontrollen bør det fastsættes, at den samlede indkomststøtte skal holdes inden for de nationale rammebeløb, som beregnes på basis af et historisk referenceår, idet der i de første fire år tages hensyn til supplerende beløb, som er resultatet af de afledte priser.

(9)

Sukkerroe- og cikorieavlerne i de nye medlemsstater har siden tiltrædelsen nydt godt af prisstøtte inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (6). Derfor bør planen for stigninger i artikel 143a i forordning (EF) nr. 1782/2003 ikke gælde for sukkerbetalingen og sukker- og cikoriekomponenterne i enkeltbetalingsordningen. Af samme årsager bør de medlemsstater, som anvender den generelle arealbetalingsordning, desuden have mulighed for at yde den støtte, som følger af sukkerreformen, i form af en særskilt direkte betaling uden for denne ordning.

(10)

For at sikre en korrekt anvendelse af enkeltbetalingsordningen i de nye medlemsstater skal der fastsættes bestemmelser vedrørende de særlige problemer, der opstår som følge af overgangen fra den generelle arealbetalingsordning til enkeltbetalingsordningen.

(11)

De medlemsstater, der har valgt eller vælger at anvende enkeltbetalingsordningen fra den 1. januar 2007, bør kunne yde indkomststøtte til avlere af sukkerroer, sukkerrør og cikorie, der anvendes til fremstilling af sukker og inulinsirup i 2006, i form af en betaling, der er baseret på antallet af hektar sukkerroer, sukkerrør eller cikorie, der er blevet leveret. Hvad angår beregningen af sukkerroe- og cikoriekomponenten i enkeltbetalingsordningen bør medlemsstaterne have mulighed for at fastsætte det antal produktionsår, der skal tages i betragtning, på et repræsentativt grundlag.

(12)

For at løse eventuelle problemer i forbindelse med overgangen fra den nuværende ordning til enkeltbetalingsordningen er det hensigtsmæssigt at give Kommissionen beføjelse til at vedtage relevante overgangsbestemmelser gennem en ændring af artikel 155 i forordning (EF) nr. 1782/2003.

(13)

For at øremærke visse nyligt indførte betalinger som direkte betalinger bør der ske en tilpasning af bilag I til forordning (EF) nr. 1782/2003.

(14)

For at tage hensyn til den indkomststøtte, der er fastsat med hensyn til sukkerbetalingen, bør der ske en tilpasning af de nationale lofter i bilag II, VIII og VIIIa til forordning (EF) nr. 1782/2003.

(15)

Der er konstateret vanskeligheder med gennemførelsen af støtten for energiafgrøder. Artikel 90 i forordning (EF) nr. 1782/2003 bør derfor tilpasses.

(16)

Forordning (EF) nr. 1782/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1782/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 33, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

har opnået en betaling i den i artikel 38 omhandlede referenceperiode under mindst én af de i bilag VI anførte støtteordninger, eller for så vidt angår olivenolie i de produktionsår, der er nævnt i artikel 37, stk. 1, andet afsnit, eller for så vidt angår sukkerroer, sukkerrør og cikorie hvis de har modtaget markedsstøtte i den repræsentative periode, der er nævnt i bilag VII, punkt K, eller.«

2)

I artikel 37, stk. 1, indsættes følgende afsnit:

»For sukkerroer, sukkerrør og cikorie, der anvendes til fremstilling af sukker eller inulinsirup, beregnes og tilpasses referencebeløbet efter bilag VII, punkt K.«

3)

Artikel 40, stk. 2, affattes således:

»2.   Hvis force majeure-forholdene eller usædvanlige omstændigheder har gjort sig gældende i hele referenceperioden, beregner medlemsstaten referencebeløbet på grundlag af perioden 1997-1999 eller for så vidt angår sukkerroer, sukkerrør og cikorie på grundlag af produktionsåret umiddelbart før den repræsentative periode, der er valgt efter bilag VII, punkt K. Stk. 1 finder i så fald tilsvarende anvendelse.«

4)

I artikel 41 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 indsættes følgende afsnit:

»Kommissionen kan for så vidt angår cikorie og under hensyntagen til de seneste data, som medlemsstaterne har stillet til rådighed for Kommissionen frem til den 31. marts 2006, efter proceduren i artikel 144, stk. 2, omfordele de nationale beløb i bilag VII, punkt K, nr. 2, og tilpasse de nationale lofter i bilag VIII tilsvarende uden at ændre de samlede beløb eller lofter.«

b)

Efter stk. 1, indsættes følgende stykke:

»1a)   Hvis nogle af mængderne af kvotesukker eller kvoteinulinsirup er fremstillet i en medlemsstat på grundlag af sukkerroer, sukkerrør eller cikorie, der er dyrket i en anden medlemsstat i løbet af et af produktionsårene 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05 eller 2005/06, tilpasses lofterne i bilag VII, punkt K, og de nationale lofter i bilag VIII og VIIIa for de berørte medlemsstater, ved at de beløb, der svarer til de relevante mængder, overføres fra de nationale lofter for den medlemsstat, hvor den relevante sukker eller inulinsirup er fremstillet, til de nationale lofter for den medlemsstat, hvor de relevante mængder af sukkerroer, sukkerrør eller cikorie er dyrket.

De berørte medlemsstater underretter Kommissionen om de berørte mængder senest den 31. marts 2006.

Kommissionen træffer afgørelse om overførslen efter proceduren i artikel 144, stk. 2.«

5)

Artikel 43, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

for den i bilag VII anførte støtte til kartoffelstivelse, tørret foder, frø, olivenlunde og tobak, antallet af hektar, for hvilke der er modtaget støtte for produktionen i referenceperioden som beregnet i bilag VII, punkt B, D, F, H og I, og for så vidt angår sukkerroer, sukkerrør og cikorie, antallet af hektar som beregnet efter bilag VII, punkt K, nr. 4.«

6)

I artikel 63, stk. 3, indsættes følgende afsnit:

»For så vidt angår medtagelsen af sukkerroe-, sukkerrør og cikoriebetalingskomponenten i enkeltbetalingsordningen kan medlemsstaterne imidlertid senest den 30. april 2006 beslutte at anvende undtagelsesbestemmelsen i første afsnit.«

7)

I artikel 71a indsættes følgende:

»3.   Enhver ny medlemsstat, der har anvendt den generelle arealbetalingsordning, kan fastsætte, at der ud over støtteberettigelsesbetingelserne i artikel 44, stk. 2, ved »støtteberettiget hektar« forstås ethvert landbrugsareal på bedriften, som er holdt i god landbrugsmæssig stand pr. 30. juni 2003, uanset om det er opdyrket på nævnte dato.

Enhver ny medlemsstat, der har anvendt enkeltbetalingsordningen, kan også fastsætte, at minimumsstørrelsen af det støtteberettigede areal pr. bedrift, for hvilket der fastsættes betalingsrettigheder, og for hvilket der tildeles betalinger, skal være minimumsstørrelsen af bedriftens støtteberettigede areal fastsat i overensstemmelse med artikel 143b, stk. 5, andet afsnit.«

8)

Artikel 71c affattes således:

»Artikel 71c

Loft

De nationale lofter, der gælder i de nye medlemsstater, er anført i bilag VIIIa. Undtagen for komponenterne tørret foder, sukker og cikorie beregnes lofterne under hensyntagen til planen for stigninger i artikel 143a og skal derfor ikke nedsættes.

Artikel 41, stk. 1a, finder tilsvarende anvendelse.«

9)

Artikel 71d, stk. 1, affattes således:

»1.   Hver af de nye medlemsstater foretager en lineær procentuel nedsættelse af sit nationale loft for at oprette en national reserve. Denne nedsættelse må uanset anvendelsen af artikel 71b, stk. 3, højst være på 3 %. Den kan imidlertid være på over 3 %, såfremt det er nødvendigt med en større nedsættelse for at anvende stk. 3 i nærværende artikel.«

10)

Artikel 71d, stk. 6, første afsnit, affattes således:

»6.   Uanset artikel 46 må de rettigheder, der er fastlagt ved hjælp af den nationale reserve, ikke overdrages i en periode på fem år fra tildelingen, medmindre der er tale om overdragelse ved arv eller forskud på arv og om anvendelse af stk. 3.«

11)

I artikel 71d tilføjes følgende stykke:

»7.   Nye medlemsstater kan anvende den nationale reserve til efter objektive kriterier og på en sådan måde, at der sikres lige behandling af landbrugerne og undgås markeds- og konkurrenceforvridning, at fastlægge referencebeløb for landbrugere i områder, der er omfattet af omstrukturerings- og/eller udviklingsprogrammer vedrørende en eller anden form for offentlig intervention, for at undgå, at landbrugsarealer ikke længere bliver dyrket, og/eller for at kompensere for særlige ulemper for landbrugerne i disse områder.«

12)

I artikel 71e, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

»Nye medlemsstater, der har anvendt den generelle arealbetalingsordning, kan imidlertid betragtes som en enkelt region.«

13)

I afsnit III, kapitel VI, tilføjes følgende artikel:

»Artikel 71m

Landbrugere uden støtteberettigede hektar

Uanset artikel 36 og artikel 44, stk. 2, tillader medlemsstaten, at en landbruger, der er tildelt betalinger som omhandlet i artikel 47, eller som har udøvet aktiviteter i en sektor omhandlet i artikel 47 og modtager betalingsrettigheder i overensstemmelse med artikel 71d, for hvilke den pågældende ikke har støtteberettigede hektar som defineret i artikel 44, stk. 2, i det første år af enkeltbetalingsordningens anvendelse, fraviger forpligtelsen til at have et antal støtteberettigede hektar svarende til antallet af rettigheder, hvis den pågældende opretholder mindst 50 % af den landbrugsaktivitet, der blev udøvet inden overgangen til enkeltbetalingsordningen, udtrykt i storkreaturer.

Hvis betalingsrettighederne overdrages, kan modtageren kun nyde godt af denne fravigelse, hvis samtlige betalingsrettigheder, der er omfattet af fravigelsen, overdrages.«

14)

Artikel 90, stk. 1, affattes således:

»Der ydes kun støtte for arealer, hvor produktionen er omfattet af en kontrakt mellem landbrugeren og forarbejdningsindustrien eller af en kontrakt mellem landbrugeren og den person, som afhenter produkterne, medmindre landbrugeren selv foretager forarbejdningen på bedriften.«

15)

I afsnit IV indsættes følgende kapitler:

»KAPITEL 10e

SUKKERBETALING

Artikel 110p

Overgangsbetaling for sukker

1.   Hvis artikel 71 finder anvendelse, kan landbrugerne være berettigede til en overgangsbetaling for sukker for 2006. Den ydes inden for grænserne af de beløb, der er fastsat i bilag VII, punkt K.

2.   Med forbehold af artikel 71, stk. 2, fastsættes beløbet for overgangsbetalingen for sukker for hver landbruger af medlemsstaterne på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende kriterier som f.eks.:

de mængder sukkerroer, sukkerrør eller cikorie, der er omfattet af leveringskontrakter indgået i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001,

de mængder sukker eller inulinsirup, der fremstilles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1260/2001,

det gennemsnitlige antal hektar med sukkerroer, sukkerrør eller cikorie, der anvendes til fremstilling af sukker eller inulinsirup, og som er omfattet af leveringskontrakter indgået i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001,

og med hensyn til en repræsentativ periode, der kan variere for de enkelte produkter, på et eller flere af produktionsårene 2004/05, 2005/06 og 2006/07, som fastlægges af medlemsstaterne inden den 30. april 2006.

Hvis den repræsentative periode omfatter produktionsåret 2006/07, erstattes dette produktionsår dog med produktionsåret 2005/06 for landbrugere, som er berørt af et afkald på kvoten i produktionsåret 2006/07 som omhandlet i artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet (7).

Hvis produktionsåret 2006/07 vælges, erstattes henvisningerne til artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001 i første afsnit med henvisninger til artikel 6 i forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (8).

3.   Artikel 143a og 143c finder ikke anvendelse på overgangsbetalingen for sukker.

KAPITEL 10f

FÆLLESSKABSSTØTTE TIL SUKKERROE- OG SUKKERRØRPRODUCENTER

Artikel 110q

Anvendelsesområde

1.   I de medlemsstater, der har ydet omstruktureringsstøtte som omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 320/2006 for mindst 50 % af den sukkerkvote, der er fastsat i bilag III til forordning (EF) nr. 318/2006, ydes der fællesskabsstøtte til sukkerroe- og sukkerrørproducenter.

2.   Støtten ydes for højst fem på hinanden følgende år fra det produktionsår, hvor den i stk. 1 nævnte tærskel på 50 % er nået, dog senest for produktionsåret 2013/14.

Artikel 110r

Betingelser for støtteberettigelse

Støtten ydes for den mængde kvotesukker, der fremstilles af sukkerroer eller sukkerrør, som er leveret i henhold til kontrakter indgået i overensstemmelse med artikel 6 i forordning (EF) nr. 318/2006.

Artikel 110s

Støttebeløb

Støtten udtrykkes pr. ton hvidt sukker af standardkvalitet. Støttebeløbet er lig halvdelen af det beløb, der opnås ved at dividere beløbet for det loft, som er nævnt i bilag VII, punkt K, nr. 2, for den berørte medlemsstat for det tilsvarende år med den samlede sukker- og inulinsirupkvote, der er fastsat i bilag III til forordning (EF) nr. 318/2006.

16)

Artikel 143b, stk. 3, sidste led, affattes således:

»—

tilpasset med den relevante procentsats i artikel 143a for den gradvise indførelse af direkte betalinger, undtagen for de beløb, der er til rådighed i overensstemmelse med bilag VII, punkt K, nr. 2, eller i overensstemmelse med forskellen mellem disse beløb og dem, der faktisk anvendes, jf. artikel 143ba, stk. 4.«

17)

Efter artikel 143b indsættes følgende artikel:

»Artikel 143ba

Særskilt sukkerbetaling

1.   Uanset artikel 143b kan de nye medlemsstater, som anvender den generelle arealbetalingsordning, senest den 30. april 2006 beslutte for 2006, 2007 og 2008 at yde en særskilt sukkerbetaling til de landbrugere, der er støtteberettigede i henhold til den generelle arealbetalingsordning. Denne ydes på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende kriterier som f.eks.:

de mængder sukkerroer, sukkerrør eller cikorie, der er omfattet af leveringskontrakter indgået i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001,

de mængder sukker eller inulinsirup, der fremstilles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1260/2001,

det gennemsnitlige antal hektar med sukkerroer, sukkerrør eller cikorie, der anvendes til fremstilling af sukker eller inulinsirup, og som er omfattet af leveringskontrakter indgået i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001,

og med hensyn til en repræsentativ periode, der kan variere for de enkelte produkter, på et eller flere af produktionsårene 2004/05, 2005/06 og 2006/07, som fastlægges af medlemsstaterne inden den 30. april 2006.

Hvis den repræsentative periode omfatter produktionsåret 2006/07, erstattes dette produktionsår dog med produktionsåret 2005/06 for landbrugere, som er berørt af et afkald på kvoten i produktionsåret 2006/07 som omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 320/2006.

Hvis produktionsåret 2006/07 vælges, erstattes henvisningerne til artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001 i første afsnit med henvisninger til artikel 6 i forordning (EF) nr. 318/2006.

2.   Den særskilte sukkerbetaling ydes inden for grænserne af de lofter, der er fastsat i bilag VII, punkt K.

3.   Uanset stk. 2 kan hver enkelt berørt ny medlemsstat inden den 31. marts 2006 på grundlag af objektive kriterier beslutte at anvende et lavere loft for den særskilte sukkerbetaling end det, der er angivet i bilag VII, punkt K.

4.   De midler, der stilles til rådighed for ydelsen af den særskilte sukkerbetaling i overensstemmelse med stk. 1, 2 og 3, medtages ikke i det årlige rammebeløb omhandlet i artikel 143b, stk. 3. Hvis stk. 3 i nærværende artikel finder anvendelse, medtages forskellen mellem det loft, der er angivet i bilag VII, punkt K, og det loft, der faktisk anvendes, i det årlige rammebeløb omhandlet i artikel 143b, stk. 3.

5.   Artikel 143a og 143c finder ikke anvendelse på den særskilte sukkerbetaling.«

18)

I artikel 145 indsættes følgende efter litra d) a):

»d)-b)

gennemførelsesbestemmelser for sukkerroe-, sukkerrør- og cikoriestøttens medtagelse i enkeltbetalingsordningen og for de betalinger, der er nævnt i kapitel 10e og 10f.«

19)

Artikel 155 affattes således:

»Artikel 155

Andre overgangsbestemmelser

Yderligere foranstaltninger til lettelse af overgangen fra ordningerne fastsat i de i artikel 152 og 153 omhandlede forordninger og i forordning (EF) nr. 1260/2001 til ordningerne i nærværende forordning, særlig ordningerne vedrørende anvendelsen af artikel 4 og 5 i og bilaget til forordning (EF) nr. 1259/1999 og artikel 6 i forordning (EF) nr. 1251/1999, og fra bestemmelserne vedrørende forbedringsplanerne omhandlet i forordning (EØF) nr. 1035/72 til ordningerne omhandlet i artikel 83-87 i nærværende forordning, kan fastsættes efter proceduren i artikel 144, stk. 2, i nærværende forordning. De forordninger og artikler, der henvises til i artikel 152 og 153, finder fortsat anvendelse med henblik på fastsættelsen af de referencebeløb, der er omhandlet i bilag VII.«

20)

Bilagene ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. februar 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 19. januar 2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Udtalelse afgivet den 26. oktober 2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Jf. s. 1 i denne EUT.

(4)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2183/2005 (EUT L 347 af 30.12.2005, s. 56).

(5)  Jf. s. 42 i denne EUT.

(6)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 39/2004 (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 16).

(7)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42.

(8)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1


BILAG

I bilagene til forordning (EF) nr. 1782/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I tilføjes følgende linjer efter linjen »Humle«:

»Sukkerroer, sukkerrør og cikorie, der anvendes til fremstilling af sukker eller inulinsirup

Afsnit IV, kapitel 10e, i denne forordning (*****)

Afsnit IVa, artikel 143ba, i denne forordning

Afkoblede betalinger

Sukkerroer og sukkerrør, der anvendes til fremstilling af sukker

Afsnit IV, kapitel 10f, i denne forordning

Produktionsstøtte«

2)

Bilag II affattes således:

»BILAG II

Nationale lofter som omhandlet i artikel 12, stk. 2

(mio. EUR)

Medlemsstat

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Belgien

4,7

6,4

8,0

8,0

8,1

8,1

8,1

8,1

Danmark

7,7

10,3

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

12,9

Tyskland

40,4

54,6

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

68,3

Grækenland

45,4

61,1

76,4

76,5

76,6

76,6

76,6

76,6

Spanien

56,9

77,3

97,0

97,2

97,3

97,3

97,3

97,3

Frankrig

51,4

68,7

85,9

86,0

86,0

86,0

86,0

86,0

Irland

15,3

20,5

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

25,6

Italien

62,3

84,5

106,4

106,8

106,9

106,9

106,9

106,9

Luxembourg

0,2

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Nederlandene

6,8

9,5

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Østrig

12,4

17,1

21,3

21,4

21,4

21,4

21,4

21,4

Portugal

10,8

14,6

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Finland

8,0

10,9

13,7

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

Sverige

6,6

8,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

Det Forenede Kongerige

17,7

23,6

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5

29,5«

3)

I bilag VI tilføjes følgende linje:

»Sukkerroer, sukkerrør og cikorie, der anvendes til fremstilling af sukker eller inulinsirup

Forordning (EF) nr. 1260/2001

Markedsstøtte til sukkerroe- eller sukkerrørsavlere og producenter af cikorie, der anvendes til fremstilling af sukker eller inulinsirup«

4)

I bilag VII tilføjes følgende punkt:

»K.

Sukkerroer, sukkerrør og cikorie

1.

Medlemsstaterne fastsætter det beløb, der skal medtages i referencebeløbet for hver landbruger, på grundlag af objektive og ikke-diskriminerende kriterier som f.eks.:

de mængder sukkerroer, sukkerrør eller cikorie, der er omfattet af leveringskontrakter indgået i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001,

de mængder sukker eller inulinsirup, der fremstilles i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1260/2001,

det gennemsnitlige antal hektar med sukkerroer, sukkerrør eller cikorie, der anvendes til fremstilling af sukker eller inulinsirup, og som er omfattet af leveringskontrakter indgået i overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001,

med hensyn til en repræsentativ periode, der kan variere for de enkelte produkter, på et eller flere produktionsår fra produktionsåret 2000/01 og for så vidt angår de nye medlemsstater fra produktionsåret 2004/05 til produktionsåret 2006/07, som fastlægges af medlemsstaterne inden den 30. april 2006.

Hvis den repræsentative periode omfatter produktionsåret 2006/07, erstattes dette produktionsår dog med produktionsåret 2005/06 for landbrugere, som er berørt af et afkald på kvoten i produktionsåret 2006/07 som omhandlet i artikel 3 i forordning (EF) nr. 320/2006.

For så vidt angår produktionsårene 2000/01 og 2006/07 erstattes henvisningerne til artikel 19 i forordning (EF) nr. 1260/2001 med henvisninger til artikel 37 i forordning (EF) nr. 2038/1999 (1) og artikel 6 i forordning (EF) nr. 318/2006.

2.

Når summen af de beløb, der er fastsat i overensstemmelse med nr. 1, i en medlemsstat overstiger det loft, der udtrykt i 1 000 EUR er angivet i tabel 1, nedsættes beløbet pr. landbruger proportionalt.

Tabel 1

Lofter for de beløb, der skal medtages i landbrugernes referencebeløb

(1000 EUR)

Medlemsstat

2006

2007

2008

2009 og efterfølgende år

Belgien

48 594

62 454

76 315

83 729

Den Tjekkiske Republik

27 851

34 319

40 786

44 245

Danmark

19 314

25 296

31 278

34 478

Tyskland

154 799

203 380

251 960

277 946

Grækenland

17 941

22 455

26 969

29 384

Spanien

60 272

74 447

88 621

96 203

Frankrig

151 163

198 075

244 987

270 081

Ungarn

25 435

31 146

36 857

39 912

Irland

11 259

14 092

16 925

18 441

Italien

79 862

102 006

124 149

135 994

Letland

4 219

5 164

6 110

6 616

Litauen

6 547

8 012

9 476

10 260

Nederlandene

42 032

54 648

67 265

74 013

Østrig

18 931

24 438

29 945

32 891

Polen

99 135

122 906

146 677

159 392

Portugal

3 940

4 931

5 922

6 452

Slovakiet

11 813

14 762

17 712

19 289

Slovenien

2 993

3 746

4 500

4 902

Finland

8 255

10 332

12 409

13 520

Sverige

20 809

26 045

31 281

34 082

Det Forenede Kongerige

64 340

80 528

96 717

105 376

3.

Når summen af de beløb, der er fastsat i overensstemmelse med nr. 1, for Finland, Irland, Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige overstiger summen af de lofter, der er fastsat for den berørte medlemsstat i tabel 1 og tabel 2, nedsættes beløbet pr. landbruger proportionalt, uanset nr. 2.

Tabel 2

Supplerende årlige beløb, der skal medtages i landbrugernes samlede referencebeløb i fireårsperioden 2006-2009

(1000 EUR)

Medlemsstat

Supplerende årlige beløb

Spanien

10 123

Irland

1 747

Portugal

611

Finland

1 281

Det Forenede Kongerige

9 985

De i første afsnit nævnte medlemsstater kan tilbageholde op til 90 % af det beløb, der er fastsat i tabel 2, og anvende de derved fremkomne beløb i overensstemmelse med artikel 69. I så tilfælde finder undtagelsen i første afsnit ikke anvendelse.

4.

Hver medlemsstat beregner det antal hektar omhandlet i artikel 43, stk. 2, litra a), i forhold til det beløb, der er fastsat i overensstemmelse med nr. 1, efter objektive og ikke-diskriminerende kriterier, der er valgt med henblik herpå, eller på grundlag af det antal hektar sukkerroer, sukkerrør og cikorie, som landbrugerne har anmeldt i den repræsentative periode, der er fastlagt i overensstemmelse med nr. 1.

5)

Bilag VIII affattes således:

»BILAG VIII

Nationale lofter som omhandlet i artikel 41

(1000 EUR)

Medlemsstat

2005

2006

2007

2008

2009

2010 og efterfølgende år

Belgien

411 053

579 167

592 507

606 368

613 782

613 782

Danmark

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Tyskland

5 148 003

5 647 000

5 695 380

5 743 960

5 769 946

5 773 946

Grækenland

838 289

1 719 230

1 745 744

1 750 258

1 752 673

1 790 673

Spanien

3 266 092

4 135 458

4 347 633

4 361 807

4 369 389

4 371 266

Frankrig

7 199 000

7 382 163

8 289 075

8 335 987

8 361 081

8 369 081

Irland

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italien

2 539 000

3 544 379

3 566 006

3 588 149

3 599 994

3 632 994

Luxembourg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Nederlandene

386 586

428 618

834 234

846 851

853 599

853 599

Østrig

613 000

632 931

736 438

741 945

744 891

744 891

Portugal

452 000

497 551

564 542

565 533

566 063

567 452

Finland

467 000

476 536

563 613

565 690

566 801

565 520

Sverige

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Det Forenede Kongerige

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849«

6)

Bilag VIIIa affattes således:

»BILAG VIIIa

Nationale lofter som omhandlet i artikel 71c

(1000 EUR)

Kalenderår

Den Tjekkiske Republik

Estland

Cypern

Letland

Litauen

Ungarn

Malta

Polen

Slovenien

Slovakiet

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

445 635

830

980 835

44 893

127 213

2007

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

539 446

1 640

1 263 706

59 846

161 362

2008

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

671 757

2 050

1 572 577

74 600

200 912

2009

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

801 512

2 460

1 870 392

89 002

238 989

2010

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

928 112

2 870

2 155 492

103 002

275 489

2011

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 054 812

3 280

2 440 492

117 002

312 089

2012

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 181 412

3 690

2 725 592

131 002

348 589

efterfølgende år

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 308 112

4 100

3 010 692

145 102

385 189«


(1)  EFT L 252 af 25.9.1999, s. 1. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1260/2001.«