9.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 38/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 215/2006

af 8. februar 2006

om ændring af forordning (EØF) nr. 2454/93 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks og om ændring af forordning (EF) nr. 2286/2003

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), særlig artikel 247, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 173 til 177 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (2) fastsætter særlige regler for toldværdiansættelsen af visse letfordærvelige varer. Ordningen har i sin nuværende form vist sig at være problematisk på grund af de eksisterende handelsstrømme og almindelige værdiansættelsesregler. For at forenkle anvendelsen af toldforskrifterne i henhold til artikel 19 i forordning (EØF) nr. 2913/92 bør ordningen derfor erstattes med en ordning, hvorefter de enhedspriser, som meddeles af medlemsstaterne og formidles af Kommissionen, kan anvendes direkte til toldværdiansættelsen af visse letfordærvelige varer, der indføres i konsignation.

(2)

Oplysningerne om transaktionens art, som angives i rubrik 24 på det administrative enhedsdokument, gør det muligt at identificere de forskellige transaktionsformer, således at der kan udarbejdes statistikker over vareudvekslingen mellem Fællesskabet og tredjelande og mellem medlemsstaterne indbyrdes. De nugældende fællesskabsretlige regler om statistik, navnlig Kommissionens forordning (EF) nr. 1917/2000 af 7. september 2000 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1172/95 for så vidt angår udenrigshandelsstatistikken (3), fastsætter, hvilke koder der skal benyttes i disse oplysninger. Af hensyn til sammenhæng og klarhed bør der henvises til disse regler for så vidt angår de koder, der skal angives i rubrik 24 (transaktionens art) i det administrative enhedsdokument.

(3)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2286/2003 (4) blev der indført nye regler i forordning (EØF) nr. 2454/93 om det administrative enhedsdokument og dets anvendelse. Foranstaltningerne skulle anvendes fra den 1. januar 2006. I henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 2286/2003 har Kommissionen på baggrund af en rapport, der er udarbejdet på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne, foretaget en evaluering af medlemsstaternes programmer til gennemførelse af de pågældende foranstaltninger. Rapporten viser, at visse medlemsstater ikke er i stand til at tilpasse deres edb-systemer inden den 1. januar 2006. Det er derfor nødvendigt at udskyde datoen for anvendelsen af disse foranstaltninger til den 1. januar 2007 på visse betingelser.

(4)

Forordning (EØF) nr. 2454/93 og forordning (EF) nr. 2286/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Listen over transaktioner i forordning (EF) nr. 1917/2000, der skal anvendes til at opføre koder i rubrik 24 i det administrative enhedsdokument er blevet ændret med virkning fra den 1. januar 2006. Medlemsstaternes frist for tilpasning af deres edb-baserede toldsystemer udløber samme dato. De relevante bestemmelser i denne forordning bør derfor finde anvendelse fra den 1. januar 2006.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 2454/93 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 152, stk. 1, indsættes følgende litra a)a:

»a)a

Toldværdien af visse letfordærvelige varer, der indføres i konsignation, kan fastsættes direkte i overensstemmelse med kodeksens artikel 30, stk. 2, litra c). Med henblik herpå meddeler medlemsstaterne enhedspriserne til Kommissionen, som formidler dem via Taric i overensstemmelse med artikel 6 i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (5).

Enhedspriserne beregnes og meddeles på følgende måde:

i)

Efter de i litra a) omhandlede fradrag meddeles der en enhedspris pr. 100 kg netto for hver varekategori til Kommissionen. Medlemsstaterne kan fastsætte standardbeløb for de omkostninger, der er omhandlet i litra a), nr. ii), og som Kommissionen skal underrettes om.

ii)

Enhedsprisen kan anvendes til at fastsætte toldværdien af de indførte varer i perioder på 14 dage, hvor hver periode begynder på en fredag.

iii)

Referenceperioden, der anvendes ved beregningen af enhedspriserne, er den forudgående periode på 14 dage, der slutter torsdagen forud for den uge, i hvilken de nye enhedspriser skal fastsættes.

iv)

Enhedspriserne meddeles Kommissionen i euro senest mandag kl. 12 i den uge, hvor enhedspriserne formidles. Er denne dag ikke en arbejdsdag, meddeles priserne den umiddelbart foregående arbejdsdag. Enhedspriserne anvendes kun, hvis Kommissionen har formidlet denne meddelelse.

De i dette punkts første afsnit omhandlede varer er anført i bilag 26.

2)

Artikel 173 til 177 udgår.

3)

Bilag 26 erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

4)

Bilag 27 udgår.

5)

Bilag 38 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2286/2003 affattes således:

»4.   Artikel 1, nr. 3 til 9, nr. 17 og nr. 18 anvendes fra den 1. januar 2006. Medlemsstaterne kan imidlertid gennemføre disse bestemmelser før denne dato.

De medlemsstater, der har problemer med at tilpasse deres edb-baserede toldsystemer, kan tillige udsætte tilpasningen af disse systemer til den 1. januar 2007. I så fald meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvordan og fra hvilken dato de vil gennemføre artikel 1, nr. 3 til 9, nr. 17 og nr. 18. Kommissionen offentliggør disse oplysninger.«

Artikel 3

1.   Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Artikel 1, nr. 1 til 4, finder anvendelse fra den 19. maj 2006.

3.   Artikel 1, nr. 5, og artikel 2 finder anvendelse fra den 1. januar 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2006.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2005 (EUT L 117 af 4.5.2005, s. 13).

(2)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 883/2005 (EUT L 148 af 11.6.2005, s. 5).

(3)  EFT L 229 af 9.9.2000, s. 14. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1949/2005 (EUT L 312 af 29.11.2005, s. 10).

(4)  EUT L 343 af 31.12.2003, s. 1.

(5)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1


BILAG I

»BILAG 26

LISTE OVER DE I ARTIKEL 152, STK. 1, LITRA a)a, OMHANDLEDE VARER

Forenklede regler for toldværdiansættelsen af visse letfordærvelige varer, der indføres i konsignation i overensstemmelse med artikel 30, stk. 2, litra c), toldkodeksen (1)

KN-kode

(Taric-kode)

Varebeskrivelse

Gyldighedsperiode

0701 90 50

Nye kartofler

1.1.-30.6.

0703 10 19

Løg

1.1.-31.12.

0703 20 00

Hvidløg

1.1.-31.12.

0708 20 00

Bønner

1.1.-31.12.

0709200010

Asparges:

grønne

1.1.-31.12.

0709200090

Asparges:

andre

1.1.-31.12.

0709 60 10

Sød peber

1.1.-31.12.

ex 0714 20

Søde kartofler, friske eller kølede, hele

1.1.-31.12.

0804300090

Ananas

1.1.-31.12.

0804400010

Avocadoer

1.1.-31.12.

0805 10 20

Appelsiner

1.6.-30.11.

0805201005

Clementiner

1.3.-31.10.

0805203005

Monreales og satsumas

1.3.-31.10.

0805205007

0805205037

Mandariner og Wilkins

1.3.-31.10.

0805207005

0805209005

0805209009

Tangeriner og andre varer

1.3.-31.10.

0805400011

Grapefrugter:

hvide

1.1.-31.12.

0805400019

Grapefrugter:

lyserøde

1.1.-31.12.

0805509011

0805509019

Limefrugter (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

1.1.-31.12.

0806 10 10

Druer, til spisebrug

21.11.-20.7.

0807 11 00

Vandmeloner

1.1.-31.12.

0807190010

0807190030

Amarillo, Cuper, Honey Dew (herunder Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (herunder Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro

1.1.-31.12.

0807190091

0807190099

Andre meloner

1.1.-31.12.

0808205010

Pærer:

Nashi (Pyrus pyrifolia)

Ya (Pyrus bretscheideri)

1.5.-30.6.

0808205090

Pærer:

andre varer

1.5.-30.6.

0809 10 00

Abrikoser

1.1.-30.5. og 1.8.- 31.12.

0809 30 10

Nektariner

1.1.-10.6. og 1.10.-31.12.

0809 30 90

Ferskner

1.1.-10.6. og 1.10.-31.12.

0809 40 05

Blommer

1.10.-10.6.

0810 10 00

Jordbær

1.1.-31.12.

0810 20 10

Hindbær

1.1.-31.12.

0810 50 00

Kiwifrugter

1.1.-31.12.«


(1)  Uanset tariferingsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur anses ordlyden af varebeskrivelserne kun for vejledende, idet varelisterne i dette bilag bestemmes på grundlag af KN- og Taric-kodernes dækning på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning. I tilfælde, hvor der er anført ex koder, sammenholdes koderne med den tilhørende beskrivelse.


BILAG II

I bilag 38 til forordning (EØF) nr. 2454/93 affattes noten vedrørende rubrik 24 således:

»Rubrik 24: Transaktionens art

De medlemsstater, der ønsker denne oplysning, skal anvende alle de etcifrede koder, der er anført i kolonne A i tabellen i medfør af artikel 13, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1917/2000 (1) (i givet fald med undtagelse af kode 9), og angive dette ciffer i rubrikkens venstre side. De kan også bestemme, at der i rubrikkens højre side skal medtages et andet ciffer, som er anført på listen i kolonne B i tabellen.


(1)  EFT L 229 af 9.9.2000, s. 14