4.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 32/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 197/2006

af 3. februar 2006

om overgangsforanstaltninger i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår indsamling, transport, behandling, anvendelse og bortskaffelse af tidligere fødevarer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum (1), særlig artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1774/2002 er der fastsat en fuldstændig revision af EF-bestemmelserne om animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, hvorved der er indført en række strenge krav. Forordningen indeholder endvidere bestemmelser om, at der kan vedtages relevante overgangsforanstaltninger.

(2)

Da kravene er strenge, blev der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 813/2003 af 12. maj 2003 om overgangsforanstaltninger i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår indsamling, transport og bortskaffelse af tidligere fødevarer (2) givet dispensation til medlemsstaterne til at tillade, at virksomhedsledere fortsat anvendte nationale regler for indsamling, transport og bortskaffelse af tidligere fødevarer af animalsk oprindelse indtil den 31. december 2005. Visse medlemsstater har anmodet om, at dispensationen forlænges for at undgå handelsforstyrrelser. Det er derfor nødvendigt at forlænge dispensationen.

(3)

Ved Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (3) er der fastsat betingelser for at give tilladelser til deponeringsanlæg og til det affald, der kan accepteres på de forskellige deponeringsanlæg. Foranstaltningerne i direktiv 1999/31/EF bør følgelig anvendes, når den kompetente myndighed ikke anser de tidligere fødevarer for at udgøre en risiko for menneskers eller dyrs sundhed, hvis de bortskaffes på et deponeringsanlæg.

(4)

Visse tidligere fødevarer, f.eks. brød, pasta, kager og lignende, udgør kun en lille risiko for menneskers eller dyrs sundhed, forudsat at de ikke har været i kontakt med animalske råvarer, f.eks. råt kød, rå fiskevarer, rå æg og rå mælk. I sådanne tilfælde bør den kompetente myndighed have beføjelse til at tillade, at de tidligere fødevarer anvendes som fodermidler, hvis det over for myndigheden er godtgjort, at en sådan praksis ikke udgør en risiko for menneskers eller dyrs sundhed. Den kompetente myndighed bør ligeledes have beføjelse til at tillade, at de anvendes til andre formål, f.eks. som gødningsstof, eller behandles eller bortskaffes på anden vis, f.eks. på et biogas- eller et komposteringsanlæg, der ikke er godkendt i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 1774/2002.

(5)

Kommissionen skal indhente rådgivning hos Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet om mulige risici ved at lade den nuværende forlængede dispensation overgå til at blive gennemførelsesbestemmelser i henhold til artikel 6, stk. 2, litra i), i forordning (EF) nr. 1774/2002.

(6)

For at undgå risiko for menneskers eller dyrs sundhed bør der opretholdes passende kontrolsystemer i medlemsstaterne i den periode, hvor overgangsforanstaltningerne anvendes.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Dispensation vedrørende indsamling, transport, behandling, anvendelse og bortskaffelse af tidligere fødevarer

1.   Uanset artikel 6, stk. 2, artikel 7 samt kapitel I-III og V-VIII i bilag II til forordning (EF) nr. 1774/2002 kan medlemsstaterne tillade indsamling, transport, behandling, anvendelse og bortskaffelse af tidligere fødevarer som omhandlet i artikel 6, stk. 1, litra f), i nævnte forordning (i det følgende benævnt »tidligere fødevarer«) i overensstemmelse med artikel 2 og 3 i nærværende forordning, forudsat at:

a)

de tidligere fødevarer ikke har været i kontakt med animalske biprodukter som omhandlet i artikel 4, artikel 5 og artikel 6, stk. 1, litra a)-e) og g)-k), i forordning (EF) nr. 1774/2002 eller med andre animalske råvarer

b)

dette ikke udgør en risiko for menneskers eller dyrs sundhed.

2.   Dispensationen i stk. 1 gælder ikke for animalske råvarer.

Artikel 2

Indsamling og transport

Medlemsstaterne kan tillade indsamling og transport af tidligere fødevarer, forudsat at den, der sender eller transporterer de tidligere fødevarer:

a)

sikrer, at de tidligere fødevarer sendes og transporteres til et anlæg eller anden anvendelse, der er tilladt i henhold til artikel 6, stk. 2, forordning (EF) nr. 1774/2002, eller et anlæg eller anden anvendelse eller et deponeringsanlæg i henhold til artikel 3 i nærværende forordning

b)

opbevarer en fortegnelse over forsendelserne i mindst to år efter forsendelsen eller transporten til dokumentation heraf og efter anmodning stiller fortegnelsen til rådighed for den kompetente myndighed.

Artikel 3

Behandling, anvendelse og bortskaffelse

Medlemsstaterne kan tillade, at tidligere fødevarer:

a)

bortskaffes som affald ved nedgravning i et deponeringsanlæg, der er godkendt i henhold til direktiv 1999/31/EF

b)

behandles i alternative systemer godkendt på vilkår, der minimerer risikoen for dyrs og menneskers sundhed, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

i)

Det fremkomne materiale sendes til bortskaffelse i et forbrændings- eller medforbrændingsanlæg, der er godkendt i henhold til direktiv 2000/76/EF (4), eller til et deponeringsanlæg i henhold til direktiv 1999/31/EF.

ii)

Det fremkomne materiale anvendes ikke som fodermiddel eller som organisk gødningsstof eller jordforbedringsmiddel.

eller

c)

anvendes i foder uden yderligere behandling eller anvendes til andre formål uden yderligere behandling, hvis de pågældende tidligere fødevarer ikke har været i kontakt med animalske råvarer og det over for den kompetente myndighed er godtgjort, at en sådan anvendelse ikke udgør en risiko for menneskers eller dyrs sundhed.

Artikel 4

Kontrolforanstaltninger

Den kompetente myndighed træffer de fornødne foranstaltninger til at kontrollere, at virksomhedslederne overholder denne forordning.

Artikel 5

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2006 til den 31. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 416/2005 (EUT L 66 af 12.3.2005, s. 10).

(2)  EUT L 117 af 13.5.2003, s. 22.

(3)  EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(4)  EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.