4.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 33/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 166/2006

af 18. januar 2006

om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det sjette miljøhandlingsprogram, som blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF (3), indeholder en bestemmelse om støtte til formidling af tilgængelig information til borgerne om miljøets tilstand og miljøtendenser i relation til sociale, økonomiske og sundhedsmæssige tendenser samt til en generel forbedring af miljøbevidstheden.

(2)

UNECE's konvention om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser og adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, i det følgende benævnt »Århus-konventionen«, der blev undertegnet af Det Europæiske Fællesskab den 25. juni 1998, anerkender, at øget offentlig adgang til miljøoplysninger og formidling af sådanne oplysninger medvirker til at skabe større miljøbevidsthed, fri udveksling af synspunkter, mere effektiv inddragelse af offentligheden i beslutningsprocesser på miljøområdet og i sidste ende til et bedre miljø.

(3)

Registre over udledning og overførsel af forurenende stoffer, i det følgende benævnt »PRTR« er et omkostningseffektivt redskab til at tilskynde til forbedringer af miljøpræstationer, at give offentligheden adgang til oplysninger om udledning af forurenende stoffer og transport bort fra produktionsstedet af forurenende stoffer og affald, og til at følge udviklingstendenser, påvise fremskridt i nedbringelsen af forureningen, overvåge om visse internationale aftaler overholdes, prioritere indsatsen og evaluere fremskridt som følge af Fællesskabets og nationale miljøpolitikker og -programmer.

(4)

Et integreret og sammenhængende PRTR giver offentligheden, erhvervslivet, forskere, forsikringsselskaber, lokale myndigheder, ikke-statslige organisationer og andre beslutningstagere et solidt datagrundlag til sammenligninger og fremtidige beslutninger på miljøområdet.

(5)

Den 21. maj 2003 undertegnede Det Europæiske Fællesskab UNECE's protokol om registre over udledning og overførsel af forurenende stoffer, i det følgende benævnt »PRTR-protokollen«. Bestemmelserne i fællesskabslovgivningen bør være i overensstemmelse med denne protokol med henblik på Fællesskabets tiltrædelse af den.

(6)

Et europæisk register over forurenende emissioner, i det følgende benævnt »EPER«, blev oprettet ved Kommissionens beslutning 2000/479/EF (4). Protokollen bygger på de samme principper som EPER, men går videre end denne ved at inkludere rapportering om flere forurenende stoffer, flere aktiviteter, udledning til jord, udledning fra diffuse kilder og overførsel af affald bort fra produktionsstedet.

(7)

Målsætningerne og målene med det europæiske PRTR kan kun opfyldes, hvis dataene er pålidelige og sammenlignelige. En passende harmonisering af dataindsamlings- og overførselssystemet er derfor påkrævet for at sikre kvalitet og sammenlignelighed af disse data. I overensstemmelse med protokollen bør det europæiske PRTR designes således, at offentlighedens adgang via internettet bliver så enkel som mulig. Udledninger og overførsler bør let kunne findes i forskellige aggregerede og ikke-aggregerede former for således at give adgang til flest mulige oplysninger inden for en rimelig tidsramme.

(8)

For yderligere at fremme målsætningen om at støtte formidling af tilgængelig information til borgerne om miljøets tilstand og miljøtendenser samt en generel skærpelse af miljøbevidstheden bør det europæiske PRTR indeholde links til andre lignende databaser i medlemsstater, tredjelande og internationale organisationer.

(9)

I overensstemmelse med protokollen bør det europæiske PRTR også indeholde oplysninger om konkret affaldsbortskaffelse, rapporteret som udledning til jord. Aktiviteter med henblik på nyttiggørelse som f.eks. udbringning af slam og gødning rapporteres ikke i denne kategori.

(10)

For at opfylde målsætningen om, at det europæiske PRTR skal tilvejebringe pålidelige oplysninger til offentligheden og give mulighed for at træffe beslutninger på et kvalificeret grundlag, er det nødvendigt at opstille rimelige, men strenge tidsfrister for dataindsamling og rapportering; dette er især relevant for medlemsstaternes rapportering til Kommissionen.

(11)

Rapportering om udledning fra industrianlæg er en veletableret procedure i mange medlemsstater, selv om den ikke altid er konsistent, komplet og sammenlignelig. Hvor det er relevant bør rapportering om udledning fra diffuse kilder forbedres for at sætte beslutningstagere i stand til bedre at bringe disse udledninger ind i en bredere sammenhæng og vælge den mest effektive løsning til nedbringelse af forureningen.

(12)

Data, som rapporteres af medlemsstaterne, bør være af høj kvalitet, specielt hvad angår fuldstændighed, konsistens og troværdighed. Det er af stor betydning, at både driftsledere og medlemsstater koordinerer den fremtidige indsats for at forbedre de rapporterede datas kvalitet. Kommissionen vil derfor sammen med medlemsstaterne iværksætte et kvalitetssikringsarbejde.

(13)

I overensstemmelse med Århus-konventionen bør offentligheden gives adgang til oplysningerne i det europæiske PRTR uden at skulle begrunde anmodningen; dette sikres hovedsagelig ved at give direkte adgang til det europæiske PRTR via internettet.

(14)

Der bør være uhindret adgang til oplysningerne i det europæiske PRTR, og undtagelser fra denne regel bør alene kunne forekomme i tilfælde, hvor den eksisterende fællesskabslovgivning udtrykkeligt tillader det.

(15)

I overensstemmelse med Århus-konventionen bør offentlighedens deltagelse i den fremtidige udvikling af det europæiske PRTR sikres gennem tidlig og effektiv mulighed for at indsende kommentarer, oplysninger, analyser eller synspunkter med relevans for beslutningsprocessen. De informationssøgende bør kunne anmode om en administrativ eller retlig prøvelse af de offentlige myndigheders afgørelser eller undladelser i forbindelse med en anmodning.

(16)

For at forøge nytten og gennemslagskraften af det europæiske PRTR bør Kommissionen og medlemsstaterne samarbejde om at udarbejde vejledninger, der støtter gennemførelsen af det europæiske PRTR, fremmer offentlighedens bevågenhed og tilvejebringer hensigtsmæssig og aktuel teknisk bistand.

(17)

De foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne forordning, bør vedtages i henhold til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (5).

(18)

Målet for denne forordning, nemlig at give offentligheden bedre adgang til miljøoplysninger ved at oprette en integreret, sammenhængende, elektronisk database for hele Fællesskabet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, fordi behovet for at kunne sammenligne data fra alle medlemsstaterne taler for en høj grad af harmonisering og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(19)

For at forenkle og strømline rapporteringskrav bør Rådets direktiv 91/689/EØF af 12. december 1991 om farligt affald (6) og Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (7) ændres.

(20)

Sigtet med det europæiske PRTR er bl.a. at orientere offentligheden om større forurenende emissioner, der hovedsagelig er forårsaget af de aktiviteter, som er omfattet af direktiv 96/61/EF. Det indebærer, at der i medfør af denne forordning bør ske orientering af offentligheden om emissioner fra anlæg, der er omfattet af bilag I i det nævnte direktiv.

(21)

Med henblik på at undgå dobbeltrapportering kan systemer til registre over udledning og overførsel af forurenende stoffer i medfør af protokollen integreres med eksisterende informationskilder i det omfang, det er praktisk muligt, som eksempelvis rapporteringskrav i henhold til tilladelser og godkendelser. Forordningens bestemmelser bør i overensstemmelse med protokollen ikke berøre medlemsstaternes ret til at vedligeholde eller indføre register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, der er mere omfattende eller bedre tilgængeligt for offentligheden end krævet i protokollen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning oprettes der et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, i det følgende benævnt »det europæiske PRTR«, i form af en offentlig tilgængelig, elektronisk database, og der fastsættes regler for, hvordan den skal fungere, med henblik på at gennemføre UNECE-protokollen om registre over udledning og overførsel af forurenende stoffer, i det følgende benævnt »protokollen«, fremme offentlighedens deltagelse i beslutningsprocesser på miljøområdet, samt bidrage til at forebygge og mindske forurening af miljøet.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»offentligheden«: en eller flere fysiske eller juridiske personer samt foreninger, organisationer eller grupper i henhold til national lovgivning eller praksis

2)

»kompetent myndighed«: den eller de nationale myndigheder, eller andre kompetente organer, som medlemsstaterne har udpeget

3)

»anlæg«: en stationær teknisk enhed, hvor der gennemføres en eller flere af de aktiviteter, som er nævnt i bilag I, og enhver anden direkte forbundet aktivitet, der teknisk er knyttet til de aktiviteter, der udføres på denne lokalitet, og som kan have indvirkning på emissioner og forurening

4)

»virksomhed«: et eller flere anlæg beliggende på samme lokalitet, som drives af samme fysiske eller juridiske person

5)

»lokalitet«: virksomhedens geografiske beliggenhed

6)

»driftsleder«: en fysisk eller juridisk person, der driver eller ejer virksomheden, eller som efter national lovgivning har eller har fået overdraget den afgørende økonomiske dispositionsret med hensyn til driften heraf

7)

»rapporteringsår«: kalenderåret, hvor data om udledninger af forurenende stoffer og overførsler væk fra virksomhedens område skal indsamles

8)

»stof«: et kemisk grundstof og forbindelser heraf, med undtagelse af radioaktive stoffer

9)

»forurenende stof«: et stof eller en gruppe af stoffer som kan være skadelig for miljøet eller menneskers sundhed på grund af dets egenskaber og dets udledning til miljøet

10)

»udledning«: en tilførsel af forurenende stoffer til miljøet som følge af en tilsigtet eller utilsigtet, rutinemæssig eller ikke-rutinemæssig menneskelig aktivitet, herunder spild, emission, udledning, indsprøjtning, deponering og dumpning samt udledning gennem kloaksystemer uden afsluttende spildevandsbehandling

11)

»overførsel væk fra virksomhedens område«: overførsel af affald væk fra virksomhedens område med henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse samt udledning af forurenende stoffer i spildevand med henblik på spildevandsbehandling

12)

»diffuse kilder«: de mange mindre eller spredte kilder hvorfra forurenende stoffer kan udledes til jord, luft eller vand, og hvis samlede effekt kan belaste disse medier i betydelig grad, men hvorfra der i praksis ikke kan indsamles rapporter fra hver enkelt kilde

13)

»affald«: ethvert stof eller enhver genstand som defineret i artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald (8)

14)

»farligt affald«: ethvert stof eller enhver genstand som defineret i artikel 1, stk. 4, i direktiv 91/689/EØF

15)

»spildevand«: by-, hus- og industrispildevand som defineret i artikel 2, stk. 1, 2 og 3 i Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand (9), og alle andre former for brugt vand, der er underlagt fællesskabslovgivning på grund af de stoffer eller genstande, det indeholder

16)

»bortskaffelse«: en af de processer, der er omhandlet i bilag II A til direktiv 75/442/EØF

17)

»nyttiggørelse«: en af de processer, der er omhandlet i bilag II B til direktiv 75/442/EØF.

Artikel 3

Indholdet af det europæiske PRTR

Det europæiske PRTR skal indeholde oplysninger om:

a)

udledning af forurenende stoffer, jf. artikel 5, stk. 1, litra a), som skal rapporteres af driftslederne for de virksomheder, der udfører aktiviteter, som anført i bilag I

b)

overførsel af affald væk fra virksomhedens område, jf. i artikel 5, stk. 1, litra b), og af forurenende stoffer i spildevand, jf. artikel 5, stk. 1, litra c), som skal rapporteres af driftslederne for de virksomheder, der udfører aktiviteter, som anført i bilag I

c)

udledning af forurenende stoffer fra diffuse kilder, jf. artikel 8, stk. 1, hvor der findes oplysninger om disse.

Artikel 4

Design og struktur

1.   Kommissionen offentliggør det europæiske PRTR og præsenterer data i både aggregeret og ikke-aggregeret form, således at udledningerne og overførslerne kan søges og findes efter:

a)

virksomhed, herunder virksomhedens eventuelle moderselskab, og dens geografisk beliggenhed, herunder afstrømningsområde

b)

aktivitet

c)

forekomst på medlemsstats- eller fællesskabsplan

d)

forurenende stof eller affald

e)

det medium (luft, vand, jord), som det forurenende stof udledes til

f)

overførsel af affald væk fra virksomhedens område og affaldets bestemmelsessted

g)

overførsel af forurenende stoffer væk fra virksomhedens område via spildevand

h)

diffuse kilder

i)

virksomhedens ejer eller driftsleder.

2.   Det europæiske PRTR skal designes således, at det bliver så let som muligt for offentligheden at få løbende og direkte adgang til oplysningerne via internettet og andre elektroniske medier. Det skal designes under hensyntagen til fremtidige udvidelsesmuligheder og det skal indeholde alle indrapporterede oplysninger fra de forudgående rapporteringsår, mindst op til de ti seneste rapporteringsår.

3.   Det europæiske PRTR skal indeholde links til følgende:

a)

Medlemsstaternes nationale PRTR

b)

andre relevante, eksisterende, offentligt tilgængelige databaser om emner, der vedrører PRTR, herunder nationale PRTR hos andre parter til protokollen, og, hvor det er muligt, til tilsvarende registre i andre lande

c)

virksomheders websteder, hvis de findes, og hvor virksomhederne frivilligt har stillet links til rådighed.

Artikel 5

Driftsledernes rapportering

1.   Driftslederen for hver virksomhed, hvor der foregår en eller flere af de aktiviteter, der er nævnt i bilag I og hvor tærskelkapaciteten i bilaget er overskredet, skal rapportere de årlige mængder til den kompetente myndighed sammen med en angivelse af, om oplysningerne er baseret på måling, beregning eller estimat af følgende:

a)

udledning til luft, vand og jord af ethvert af de forurenende stoffer i bilag II, som overskrider tærskelværdien i bilag II

b)

overførsel væk fra virksomhedens område af farligt affald i mængder på mere end 2 tons om året eller ikke-farligt affald i mængder på mere end 2 000 tons om året med undtagelse af bortskaffelse i form af behandling i jordmiljø eller indsprøjtning i dybtliggende formationer, jf. artikel 6, med angivelsen af »R« ved nyttiggørelse og »D« ved bortskaffelse af affaldet. I tilfælde af grænseoverskridende transport af farligt affald, navn og adresse på den, der nyttiggør eller bortskaffer affaldet, og den faktiske lokalitet, hvor affaldet modtages til nyttiggørelse eller bortskaffelse

c)

overførsel af ethvert af de forurenende stoffer, der er anført i bilag II, væk fra virksomhedens område via spildevand, der udledes til spildevandsbehandling, når tærskelværdierne i bilag II, kolonne 1b, er overskredet.

Driftslederen for hver virksomhed, hvor der foregår en eller flere af de i bilag I anførte aktiviteter i et omfang, hvor virksomheden overskrider tærskelkapaciteten i bilaget, fremsender oplysninger til den kompetente myndighed, der sætter denne i stand til at identificere virksomheden i henhold til bilag III, medmindre de pågældende oplysninger allerede er til rådighed for den kompetente myndighed.

Når dataene er baseret på målinger eller beregninger, skal der rapporteres om analyse- og/eller beregningsmetoden.

De udledninger, der omhandles i bilag II, og som rapporteres i medfør af stk. 1, litra a), skal omfatte alle udslip fra virksomhedens område, der er omfattet af bilag I.

2.   Oplysningerne i stk. 1 skal omfatte oplysninger om de totale udledninger og overførsler som følge af alle tilsigtede eller utilsigtede, rutinemæssige eller ikke-rutinemæssige aktiviteter.

Driftslederen skal ved fremsendelse af disse oplysninger angive alle data om utilsigtede udslip, hvis oplysning herom er tilgængelige.

3.   Driftslederen for hver virksomhed indsamler med passende hyppighed de nødvendige oplysninger til at bestemme virksomhedens rapporteringspligtige udledninger og overførsler, jf. stk. 1.

4.   Ved udarbejdelsen af rapporten benytter den pågældende driftsleder de bedste, foreliggende oplysninger, som kan omfatte kontrol af data, emissionsfaktorer, massebalancer, indirekte kontrolberegninger eller andre beregninger, tekniske vurderinger eller andre metoder, der er i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, og internationalt anerkendte metoder, når sådanne findes.

5.   Driftslederen for hver berørt virksomhed skal til brug for de kompetente myndigheder opbevare det datamateriale, der ligger til grund for de indrapporterede oplysninger, i fem år fra udgangen af det rapporteringsår, materialet vedrører. Materialet skal også omfatte en beskrivelse af den metode, der er er anvendt i forbindelse med dataindsamlingen.

Artikel 6

Udledning til jord

Affald, som overføres til bortskaffelse ved »behandling i jordmiljø« eller »indsprøjtning i dybtliggende formationer«, jf. bilag II A, til direktiv 75/442/EØF, skal kun rapporteres som udledning til jord af driftslederen ved den virksomhed, som affaldet stammer fra.

Artikel 7

Rapportering fra medlemsstaterne

1.   Medlemsstaterne fastsætter under henvisning til kravene i stk. 2 og 3 i denne artikel en dato, hvorefter driftslederne skal fremsende alle de i artikel 5, stk. 1 og 2, nævnte data og alle de i artikel 5, stk. 3, 4 og 5, nævnte oplysninger til deres kompetente myndighed.

2.   Medlemsstaterne fremsender ved elektronisk overførsel alle de i artikel 5, stk. 1 og 2, nævnte data til Kommissionen i henhold til formatet i bilag III efter følgende tidsplan:

a)

for det første rapporteringsår senest 18 måneder efter rapporteringsårets afslutning

b)

for alle de følgende rapporteringsår senest 15 måneder efter rapporteringsårets afslutning.

2007 bliver det første rapporteringsår.

3.   Kommissionen indarbejder med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur medlemsstaternes indrapporterede oplysninger i det europæiske PRTR inden for følgende tidsfrister:

a)

for det første rapporteringsår senest 21 måneder efter rapporteringsårets afslutning

b)

for de følgende rapporteringsår senest 16 måneder efter rapporteringsårets afslutning.

Artikel 8

Udledning fra diffuse kilder

1.   Kommissionen inkluderer med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur, oplysninger om udledning fra diffuse kilder i det europæiske PRTR, i det omfang sådanne oplysninger findes og allerede er blevet rapporteret af medlemsstaterne.

2.   Oplysningerne i stk. 1 skal struktureres på en sådan måde, at brugerne kan søge og identificere udledninger af forurenende stoffer fra diffuse kilder i henhold til en passende geografisk opdeling. Der skal også oplyses, hvilke metoder der er anvendt til af fremskaffe oplysningerne.

3.   I de tilfælde hvor Kommissionen konstaterer, at der ikke findes data om udledninger fra diffuse kilder, træffer den foranstaltninger til at iværksætte rapportering om relevante forurenende stoffer fra en eller flere diffuse kilder i overensstemmelse med proceduren i artikel 19, stk. 2, idet der benyttes internationalt anerkendte metoder, i det omfang det er relevant.

Artikel 9

Kvalitetssikring og vurdering

1.   Driftslederen for hver virksomhed, som er omfattet af rapporteringskravene i artikel 5 sikrer kvaliteten af de oplysninger, de rapporterer.

2.   De kompetente myndigheder vurderer kvaliteten af de data, som driftslederne jf. stk. 1, fremsender, navnlig med hensyn til deres fuldstændighed, konsistens og troværdighed.

3.   Kommissionen koordinerer arbejdet med kvalitetssikring og kvalitetsvurderingen i samråd med det i artikel 19, stk. 1, nævnte udvalg.

4.   Kommissionen kan vedtage retningslinjer for kontrol og rapportering af emissioner i overensstemmelse med proceduren i artikel 19, stk. 2. Disse retningslinjer skal være i overensstemmelse med internationalt anerkendte metoder, hvor det er hensigtsmæssigt, og de skal være forenelige med den øvrige fællesskabslovgivning.

Artikel 10

Adgang til oplysninger

1.   Kommissionen stiller med bistand fra Det Europæiske Miljøagentur det europæiske PRTR gratis til rådighed for offentligheden via internettet i henhold til tidsplanen i artikel 7, stk. 3.

2.   Hvis oplysningerne i det europæiske PRTR ikke er elektronisk umiddelbart tilgængelige for offentligheden, sørger de pågældende medlemsstater og Kommissionen for at lette elektronisk adgang til det europæiske PRTR på offentligt tilgængelige steder.

Artikel 11

Fortrolighed

Når oplysninger holdes fortrolige af en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger (10), anfører medlemsstaten i sin rapport for det pågældende rapporteringsår, jf. artikel 7, stk. 2, i denne forordning, særskilt for hver virksomhed, dels hvilken type oplysninger der er tilbageholdt, dels hvad grunden til tilbageholdelsen er.

Artikel 12

Offentlig deltagelse

1.   Kommissionen giver offentligheden mulighed for at kunne deltage tidligt og på en effektiv måde i den fremtidige udvikling af det europæiske PRTR, herunder kapacitetsopbygning og udarbejdelsen af ændringer af denne forordning.

2.   Offentligheden gives mulighed for at indsende relevante kommentarer, oplysninger, analyser eller synspunkter inden for en rimelig tidshorisont.

3.   Kommissionen tager behørigt hensyn til sådanne bidrag og informerer offentligheden om resultatet af den offentlige deltagelse.

Artikel 13

Adgang til klage og domstolsprøvelse

Adgang til klage og domstolsprøvelse i sager vedrørende offentlighedens adgang til miljøoplysninger sikres i henhold til artikel 6 i direktiv 2003/4/EF, og når Fællesskabets institutioner er berørt, i overensstemmelse med artikel 6, 7 og 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (11).

Artikel 14

Vejledning

1.   Kommissionen udarbejder i samråd med udvalget, jf. artikel 19, stk. 1, en vejledning til støtte for gennemførelsen af det europæiske PRTR snarest muligt, men ikke senere end fire måneder inden det første rapporteringsår.

2.   Vejledningen for gennemførelsen af det europæiske PRTR skal navnlig omhandle følgende:

a)

rapporteringsprocedurer

b)

hvilke data, der skal rapporteres

c)

kvalitetssikring og -vurdering

d)

i tilfælde af fortrolige data: hvilken type data der er tilbageholdt og med hvilken begrundelse

e)

henvisning til internationalt anerkendte metoder til måling og analyse af udledninger samt prøveudtagningsmetoder

f)

angivelse af moderselskaber

g)

bestemmelse af aktiviteter i henhold til bilag I til denne forordning og til direktiv 96/61/EF.

Artikel 15

Information til offentligheden

Kommissionen og medlemsstaterne fremmer offentlighedens kendskab om det europæiske PRTR og sørger for hjælp og vejledning til dem, der ønsker at få adgang til det europæiske PRTR og forstå og udnytte oplysningerne deri.

Artikel 16

Yderligere oplysninger, som medlemsstaterne skal rapportere

1.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen i en rapport, baseret på oplysningerne fra de seneste tre rapporteringsår, der skal indsendes hvert tredje år sammen med de data, der fremsendes i overensstemmelse med artikel 7, om praksis og trufne foranstaltninger med hensyn til følgende:

a)

krav i henhold til artikel 5

b)

kvalitetssikring og -vurdering i henhold til artikel 9

c)

adgang til oplysninger i henhold til artikel 10, stk. 2

d)

oplysningsaktiviteter i henhold til artikel 15

e)

oplysningernes fortrolighed i henhold til artikel 11

f)

sanktioner i henhold til artikel 20 og erfaringer med anvendelsen af disse.

2.   For at lette medlemsstaternes rapportering af de i stk. 1, nævnte oplysninger udarbejder Kommissionen et forslag til et spørgeskema, der godkendes efter proceduren i artikel 19, stk. 2.

Artikel 17

Kommissionens gennemgang

1.   Kommissionen gennemgår de oplysninger, som medlemsstaterne har indsendt i henhold til artikel 7, og offentliggør hvert tredje år efter høring af medlemsstaterne en rapport, der er baseret på oplysninger fra de seneste tre tilgængelige rapporteringsår, senest seks måneder efter præsentationen af disse oplysninger på internettet.

2.   Kommissionen forelægger denne rapport for Europa-Parlamentet og Rådet sammen med en vurdering af hvordan det europæiske PRTR virker.

Artikel 18

Ændring af bilagene

Enhver ændring, som er nødvendig for at tilpasse:

a)

bilag II og III til denne forordning til den videnskabelige og tekniske udvikling,

eller

b)

bilag II og III til denne forordning som et resultat af vedtagelse på mødet for parterne til protokollen af enhver ændring af bilagene til protokollen

vedtages efter proceduren i artikel 19, stk. 2.

Artikel 19

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af et udvalg (i det følgende benævnt »udvalget«).

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Artikel 20

Sanktioner

1.   Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre gennemførelsen heraf. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsens grovhed og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne giver senest et år efter denne forordnings ikrafttræden Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og underretter den straks om eventuelle senere ændringer af dem.

Artikel 21

Ændring af direktiv 91/689/EØF og 96/61/EF

1.   Artikel 8, stk. 3, i direktiv 91/689/EØF ophæves.

2.   Artikel 15, stk. 3, i direktiv 96/61/EF ophæves.

Artikel 22

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 18. januar 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

H. WINKLER

Formand


(1)  Udtalelse af 6.4.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 6.7.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 2.12.2005.

(3)  EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.

(4)  EFT L 192 af 28.7.2000, s. 36.

(5)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(6)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 20. Ændret ved direktiv 94/31/EF (EFT L 168 af 2.7.1994, s. 28).

(7)  EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(8)  EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(9)  EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(10)  EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.

(11)  EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.


BILAG I

Aktiviteter

Nr.

Aktivitet

Kapacitetstærskel

1.

Energisektoren

 

a)

Mineralolie- og gasraffinaderier

* (1)

b)

Forgasnings- og likvefraktionsanlæg

*

c)

Termiske kraftværker og andre fyringsanlæg

Termisk ydelse: 50 MW

d)

Koksværker

*

e)

Kulfyrede valseværker

Kapacitet: 1 ton/time

f)

Anlæg til fremstilling af kulprodukter og røgfrit fast brændsel

*

2.

Produktion og forarbejdning af metaller

 

a)

Anlæg til ristning eller sintring af malm, herunder svovlholdig malm

*

b)

Anlæg til produktion af støbejern eller stål (første eller anden smeltning) med dertil hørende strengstøbning

Kapacitet: 2,5 tons/time

c)

Anlæg til videreforarbejdning af jernmetaller ved hjælp af

 

i)

varmvalsning

med en råstålskapacitet på 20 tons/time

ii)

smedning med hamre

med en slagenergi på 50 kJ pr. hammer, når den afgivne varme er mere end 20 MW

iii)

anbringelse af beskyttelseslag af smeltet metal

med en råstålkapacitet på 2 tons/time

d)

Smelteanlæg for jernmetaller

med en produktionskapacitet på 20 tons/dag

e)

Anlæg:

 

i)

Til udvinding af non-ferro råmetaller af malme, koncentrater eller sekundære råstoffer ved hjælp af metalprocesser, kemiske eller elektrolytiske processer

*

ii)

til smeltning og legering af non-ferrometaller herunder nyttiggjorte produkter, (forædling, støbning, osv.)

med en smeltekapacitet på 4 tons/dag (bly og cadmium) eller 20 tons/dag (alle andre metaller)

f)

Anlæg til overfladebehandling med metaller og plastmaterialer ved en elektrolytisk eller kemisk proces

hvis de anvendte kars volumen er på 30 m3

3.

Mineralindustri

 

a)

Minedrift under jorden med tilhørende operationer

*

b)

Minedrift i åbne brud og stenbrydning

Faktisk brydningsareal: 25 hektar

c)

Anlæg til fremstilling af:

 

i)

cementklinker i roterovne

med en produktionskapacitet på 500 tons/dag

ii)

kalk i roterovne

med en produktionskapacitet på 50 tons/dag

iii)

cementklinker eller kalk i andre ovne

med en produktionskapacitet på 50 tons/dag

d)

Anlæg til udvinding af asbest og fremstilling af produkter af asbest

*

e)

Anlæg til fremstilling af glas, inklusive glasfibre

med en smeltekapacitet på 20 tons/dag

f)

Anlæg til smeltning af mineralske stoffer, inklusive fremstilling af mineraluldsfibre

med en smeltekapacitet på 20 tons/dag

g)

Anlæg til fremstilling af keramiske produkter ved brænding, navnlig tagsten, mursten, ildfaste sten, fliser, stentøj og porcelæn

med en produktionskapacitet på 75 tons/dag eller ovnkapacitet på 4 m3/dag og sættetæthed pr. ovn på 300 kg/m3

4.

Kemisk industri

 

a)

Kemiske anlæg til fremstilling af organiske grundkemikalier i industriel målestok, som f.eks.:

i)

simple kulbrinter (lineære eller ringformede, mættede eller umættede, alifatiske eller aromatiske)

ii)

iltholdige kulbrinter, som f.eks. alkohol, aldehyder, ketoner, kulstofsyrer, estere, acetater, ethere, peroxider, epoxyharpikser

iii)

svovlholdige kulbrinter

iv)

kvælstofholdige kulbrinter, som f.eks. aminer, amider, nitrøse forbindelser, nitro- eller nitratforbindelser, nitriler, cyanater, isocyanater

v)

fosforholdige kulbrinter

vi)

halogenholdige kulbrinter

vii)

organiske metalforbindelser

viii)

plastmaterialer (polymerer, kunstfibre, cellulosederivater)

ix)

syntetisk gummi

x)

farvestoffer og pigmenter

xi)

overfladeaktive stoffer og tensider

*

b)

Kemiske anlæg til industriel fremstilling af uorganiske basiskemikalier, som f.eks.:

i)

gasser, som f.eks. ammoniak, chlor eller hydrogenchlorid, fluor eller fluorbrinte, kulilter, svovlforbindelser, kvælstofilter, brint, svovldioxid, carbonylchlorid

ii)

syre, som f.eks. chromsyre, flussyre, fosforsyre, salpetersyre, saltsyre, svovlsyre, oleum, svovlholdig syre

iii)

baser, som f.eks. ammoniumhydroxid, kaliumhydroxid, natriumhydroxid (ætsnatron) og natronlud

iv)

salte, som f.eks. ammoniumchlorid, kaliumchlorat, kaliumkarbonat, natriumkarbonat, perborat, sølvnitrat

v)

ikke-jernholdige metaller, metalilter eller andre uorganiske forbindelser som f.eks. kalciumkarbid, silicium, siliciumkarbid

*

c)

Kemiske anlæg til fremstilling af fosfat-, kvælstof- eller kaliumholdig kunstgødning (herunder blandingsgødning) i industriel målestok

*

d)

Kemiske anlæg til fremstilling af basisplantebeskyttelsesmidler og biocider i industriel målestok

*

e)

Anlæg, der benytter en kemisk eller biologisk proces til fremstilling af farmaceutiske basisprodukter i industriel målestok

*

f)

Anlæg til fremstilling af sprængstoffer og pyrotekniske produkter i industriel målestok

*

5.

Affalds- og spildevandshåndtering

 

a)

Anlæg til nyttiggørelse eller bortskaffelse af farligt affald

der modtager 10 tons/dag

b)

Anlæg til forbrænding af ikke-farligt affald omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/76/EF af 4. december 2000 om forbrænding af affald (2)

med en kapacitet på 3 tons/time

c)

Anlæg til bortskaffelse af ikke-farligt affald

med en kapacitet på 50 tons/dag

d)

Deponeringsanlæg (med undtagelse af anlæg til deponering af inert affald, som er nedlukket endeligt inden den 16.7.2001, eller for hvilke efterbehandlingsfasen, der er pålagt af de kompetente myndigheder i henhold til artikel 13 i Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (3), er udløbet)

der modtager 10 tons/dag eller med en samlet kapacitet på 25 000 tons

e)

Anlæg til destruktion eller udnyttelse af døde dyr eller dele heraf og animalsk affald

med en behandlingskapacitet på 10 tons/dag

f)

Rensningsanlæg til kommunalt spildevand

med en kapacitet på 100 000 personækvivalenter

g)

Uafhængigt drevne rensningsanlæg for industrielt spildevand, der betjener en eller flere aktiviteter i dette bilag

med en kapacitet på 10 000 m3/dag (4)

6.

Fremstilling og forarbejdning af træ og papir

 

a)

Industrianlæg til fremstilling af papirmasse på grundlag af træ eller tilsvarende fibermaterialer

*

b)

Industrianlæg til fremstilling af papir og pap og andre primære træprodukter (f.eks. spånplade, fiberplade og krydsfiner)

med en produktionskapacitet på 20 tons/dag

c)

Industrianlæg til imprægnering af træ og træprodukter med kemikalier

med en produktionskapacitet på 50 m3/dag

7.

Intensiv husdyravl og akvakultur

 

a)

Anlæg til intensiv fjerkræavl eller svineavl

i)

med 40 000 pladser til fjerkræ

ii)

med 2 000 pladser til slagtesvin (over 30 kg)

iii)

med 750 pladser til søer

b)

Intensiv akvakultur

med en produktionskapacitet på 1 000 tons fisk eller skaldyr pr. år

8.

Animalske og vegetabilske produkter fra føde- og drikkevaresektoren

 

a)

Slagterier

med en produktionskapacitet på 50 tons slagtekroppe pr. dag

b)

Behandling og forarbejdning med henblik på fremstilling af føde- og drikkevarer på basis af:

 

i)

animalske råvarer (bortset fra mælk)

med en produktionskapacitet på 75 tons færdigvarer pr. dag

ii)

vegetabilske råvarer

med en produktionskapacitet på 300 tons færdigvarer pr. dag (gennemsnit på kvartalsbasis)

c)

Behandling og forarbejdning af mælk

med en modtaget mælkemængde på 200 tons/dag (gennemsnit på årsbasis)

9.

Andre aktiviteter

 

a)

Anlæg til forbehandling (vask, blegning, mercerisering) eller farvning af fibre eller tekstilstoffer

med en behandlingskapacitet på 10 tons/dag

b)

Anlæg til garvning af huder og skind

med en behandlingskapacitet på 12 tons færdige produkter pr. dag

c)

Anlæg til behandling af overflader på stoffer, genstande eller produkter under anvendelse af organiske opløsningsmidler, navnlig med henblik på appretur, påtrykning, coating, affedtning, imprægnering, kachering, lakering, rensning eller vædning

med en forbrugskapacitet på 150 kg/time eller 200 tons/år

d)

Anlæg til fremstilling af kulstof (fuldbrændt kul) eller elektrografit ved forbrænding eller grafitisering.

*

e)

Anlæg til skibsbygning, maling af skibe eller fjernelse af maling fra skibe

med en kapacitet for 100 meter lange skibe


(1)  En asterisk (*) betyder, at der ikke gælder nogen kapacitetstærskel (alle anlæg er rapporteringspligtige).

(2)  EFT L 332 af 28.12.2000, s. 91.

(3)  EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(4)  Kapacitetstærsklen tages op til fornyet overvejelse senest i 2010 på baggrund af resultaterne af den første rapporteringsrunde.


BILAG II

Forurenende stoffer (1)

Nr.

CAS-nummer

Forurenende stof (2)

Udledningstærskel

(kolonne 1)

til luft

(kolonne 1a)

kg/år

til vand

(kolonne 1b)

kg/år

til jord

(kolonne 1c)

kg/år

1

74-82-8

Methan (CH4)

100 000

 (3)

2

630-08-0

Kulmonoxid (CO)

500 000

3

124-38-9

Kuldioxid (CO2)

100 mio.

4

 

Hydrofluorcarboner (HFC) (4)

100

5

10024-97-2

Dinitrogenoxid (N2O)

10 000

6

7664-41-7

Ammoniak (NH3)

10 000

7

 

Andre flygtige organiske forbindelser end methan (NMVOC)

100 000

8

 

Nitrogenoxider (NOx/NO2)

100 000

9

 

Perfluorcarboner (PFC) (5)

100

10

2551-62-4

Svovlhexafluorid (SF6)

50

11

 

Svovloxider (SOx/SO2)

150 000

12

 

Total kvælstof

50 000

50 000

13

 

Total fosfor

5 000

5 000

14

 

Hydrochlorfluorcarboner (HCFC) (6)

1

15

 

Chlorfluorcarboner (CFC) (7)

1

16

 

Haloner (8)

1

17

 

Arsen og arsenforbindelser (som As) (9)

20

5

5

18

 

Cadmium og cadmiumforbindelser (som Cd) (9)

10

5

5

19

 

Chrom og chromforbindelser (som Cr) (9)

100

50

50

20

 

Kobber og kobberforbindelser (som Cu) (9)

100

50

50

21

 

Kviksølv og kviksølvforbindelser (som Hg) (9)

10

1

1

22

 

Nikkel og nikkelforbindelser (som Ni) (9)

50

20

20

23

 

Bly og blyforbindelser (som Pb) (9)

200

20

20

24

 

Zink og zinkforbindelser (som Zn) (9)

200

100

100

25

15972-60-8

Alachlor

1

1

26

309-00-2

Aldrin

1

1

1

27

1912-24-9

Atrazin

1

1

28

57-74-9

Chlordan

1

1

1

29

143-50-0

Chlordecon

1

1

1

30

470-90-6

Chlorfenvinfos

1

1

31

85535-84-8

Chloralkaner, C10-C13

1

1

32

2921-88-2

Chlorpyrifos

1

1

33

50-29-3

DDT

1

1

1

34

107-06-2

1,2-dichlorethan (EDC)

1 000

10

10

35

75-09-2

Dichlormethan (DCM)

1 000

10

10

36

60-57-1

Dieldrin

1

1

1

37

330-54-1

Diuron

1

1

38

115-29-7

Endosulfan

1

1

39

72-20-8

Endrin

1

1

1

40

 

Halogenerede organiske forbindelser (som AOX) (10)

1 000

1 000

41

76-44-8

Heptachlor

1

1

1

42

118-74-1

Hexachlorbenzen (HCB)

10

1

1

43

87-68-3

Hexachlorbutadien (HCBD)

1

1

44

608-73-1

1,2,3,4,5, 6-hexachlorcyclohexan(HCH)

10

1

1

45

58-89-9

Lindan

1

1

1

46

2385-85-5

Mirex

1

1

1

47

 

PCDD + PCDF (dioxiner + furaner) (som Teq) (11)

0,0001

0,0001

0,0001

48

608-93-5

Pentachlorbenzen

1

1

1

49

87-86-5

Pentachlorphenol (PCP)

10

1

1

50

1336-36-3

Polychlorerede biphenyler (PCB)

0,1

0,1

0,1

51

122-34-9

Simazin

1

1

52

127-18-4

Tetrachlorethylen (PER)

2 000

10

53

56-23-5

Tetrachlormethan (TCM)

100

1

54

12002-48-1

Trichlorbenzener (TCB) (alle isomere)

10

1

55

71-55-6

1,1,1-trichlorethan

100

56

79-34-5

1,1,2,2-tetrachlorethan

50

57

79-01-6

Trichlorethylen

2 000

10

58

67-66-3

Trichlormethan

500

10

59

8001-35-2

Toxaphen

1

1

1

60

75-01-4

Vinylchlorid

1 000

10

10

61

120-12-7

Anthracen

50

1

1

62

71-43-2

Benzen

1 000

200

(som BTEX) (12)

200

(som BTEX) (12)

63

 

Bromerede diphenylethere (PBDE) (13)

1

1

64

 

Nonylphenol og nonylphenolethoxylater (NP/NPE)

1

1

65

100-41-4

Ethylbenzen

200

(som BTEX) (12)

200

(som BTEX) (12)

66

75-21-8

Ethylenoxid

1 000

10

10

67

34123-59-6

Isoproturon

1

1

68

91-20-3

Naphthalen

100

10

10

69

 

Organiske tinforbindelser(som total Sn)

50

50

70

117-81-7

Di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)

10

1

1

71

108-95-2

Phenoler (som total C) (14)

20

20

72

 

Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) (15)

50

5

5

73

108-88-3

Toluen

200

(som BTEX) (12)

200

(som BTEX) (12)

74

 

Tributyltin og tributyltin-forbindelser (16)

1

1

75

 

Triphenyltin og triphenyltin-forbindelser (17)

1

1

76

 

Totalmængde organisk kulstof (TOC) (som total C eller COD/3)

50 000

77

1582-09-8

Trifluralin

1

1

78

1330-20-7

Xylener (18)

200

(som BTEX) (12)

200

(som BTEX) (12)

79

 

Chlorider (som total Cl)

2 mio.

2 mio.

80

 

Chlor og uorganiske chlorforbindelser (som HCl)

10 000

81

1332-21-4

Asbest

1

1

1

82

 

Cyanider (som total CN)

50

50

83

 

Fluorider (som total F)

2 000

2 000

84

 

Fluor og uorganiske fluorforbindelser (som HF)

5 000

85

74-90-8

Hydrogencyanid (HCN)

200

86

 

Partikler (PM10)

50 000

87

1806-26-4

Octylphenoler og octylphenolethoxylater

1

88

206-44-0

Fluoranthen

1

89

465-73-6

Isodrin

1

90

36355-1-8

Hexabromdiphenyl

0,1

0,1

0,1

91

191-24-2

Benzo(g,h,i)perylen

 

1

 


(1)  Udslip af forurenende stoffer, som henhører under flere kategorier af sådanne stoffer, skal rapporteres for hver enkelt kategori.

(2)  Ethvert forurenende stof, der er nævnt i bilag II, skal rapporteres som den samlede mængde af dette stof eller, hvis det forurenende stof er en del af en stofgruppe, som gruppens samlede mængde, medmindre andet er angivet.

(3)  En tankestreg (—) betyder, at den pågældende parameter og medium ikke udløser rapporteringspligt.

(4)  Den samlede mængde af hydrogenfluorcarboner: summen af HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HFC134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc.

(5)  Den samlede mængde af perfluorcarboner: summen af CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14.

(6)  Den samlede mængde af stoffer, inklusive deres isomere, der er nævnt i gruppe VIII i bilag I i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2037/2000 af 29. juni 2000 om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EFT L 244 af 29.9.2000, s. 1). Ændret ved forordning (EF) nr. 1804/2003 (EUT L 265 af 16.10.2003, s. 1).

(7)  Den samlede mængde af stoffer, inklusive deres isomere, der er nævnt i gruppe I og II i bilag I til forordning (EF) nr. 2037/2000.

(8)  Den samlede mængde af stoffer, inklusive deres isomere, der er nævnt i gruppe III og VI i bilag I til forordning (EF) nr. 2037/2000.

(9)  Alle metaller skal rapporteres som den samlede mængde af det pågældende metal i alle dets kemiske former i udslippet.

(10)  Halogenerede organiske forbindelser, som kan adsorberes i aktivt kul, udtrykt som chlorider.

(11)  Udtrykt som I-Teq.

(12)  De enkelte forurenende stoffer skal rapporteres, hvis tærsklen for BTEX (samlet parameter for benzen, toluen, ethylbenzen og xylener) overskrides.

(13)  Den samlede mængde af følgende bromerede diphenylethere: penta-BDE, octa-BDE og deca-BDE.

(14)  Den samlede mængde af phenoler og simple substituerede fenoler udtrykt som totalt kulstof.

(15)  Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH'er) skal måles med henblik på rapportering af udledning til luft som benzo(a)pyren (50-32-8), benzo(b)fluoranthen (205-99-2), benzo(k)fluoranthen (207-08-9), indeno(1,2,3-cd)pyren (193-39-5) (jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte (EFT L 229 af 29.6.2004, s. 5)).

(16)  Den samlede mængde af tributyltin-forbindelser udtrykt som mængden af tributyltin.

(17)  Den samlede mængde af tributyltin-forbindelser udtrykt som mængden af triphenyltin.

(18)  Den samlede mængde af xylener (ortho-xylen, meta-xylen, para-xylen).


BILAG III

Format for medlemsstaternes rapportering til Kommissionen af data om udledning og overførsel

Referenceår

 

Identifikation af virksomheden

 

Navn på moderselskab

Navn på virksomheden

Virksomhedens identifikationsnummer

Gade/vej

By

Postnr.

Land

Lokalitetens koordinater

Afstrømningsområde (1)

NACE-kode (4 cifre)

Væsentligste økonomiske aktivitet

Produktionsvolumen (kan udelades)

Antal anlæg (kan udelades)

Antal driftstimer om året (kan udelades)

Antal ansatte (kan udelades)

Tekstfelt, hvor virksomheden eller moderselskabet kan anføre yderligere oplysninger eller en web-adresse (kan udelades)

 

Alle virksomhedens bilag I-aktiviteter (i henhold til kodningssystemet i bilag I og IPPC-koden, hvor en sådan findes)

 

Aktivitet 1 (Hovedaktivitet, jf. bilag I)

Aktivitet 2

Aktivitet N

 

Data for virksomhedens udledning til luft for hvert af de forurenende stoffer, som overskrider tærskelværdien (ifølge bilag II)

Udledning til luft

Forurenende stof 1

Forurenende stof 2

Forurenende stof N

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

T: total

i kg pr. år

A: utilsigtet

i kg pr. år

Data for virksomhedens udledning til vand for hvert af de forurenende stoffer, som overskrider tærskelværdien (ifølge bilag II)

Udledning til vand

Forurenende stof 1

Forurenende stof 2

Forurenende stof N

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

T: total

i kg pr. år

A: utilsigtet

i kg pr. år

Data for virksomhedens udledning til jord for hvert af de forurenende stoffer, som overskrider tærskelværdien (ifølge bilag II)

Udledning til jord

Forurenende stof 1

Forurenende stof 2

Forurenende stof N

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

T: total

i kg pr. år

A: utilsigtet

i kg pr. år

Overførsel væk fra virksomhedens område af hvert af de forurenende stoffer med henblik på spildevandsbehandling i mængder, som overskrider tærskelværdien (ifølge bilag II)

 

Forurenende stof 1

Forurenende stof 2

Forurenende stof N

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

i kg pr. år

Overførsel væk fra virksomhedens område af farligt affald i mængder, som overstiger tærskelværdien (ifølge artikel 5)

Inden for landets grænser:

Til nyttiggørelse (R)

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

i tons pr. år

Inden for landets grænser:

Til bortskaffelse (D)

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

i tons pr. år

Til andre lande:

Til nyttiggørelse (R)

Navn på den, der står for nyttiggørelsen

Adresse på den, der står for nyttiggørelsen

Adresse på det anlægsområde, hvor affaldet modtages til nyttiggørelse

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

i tons pr. år

Til andre lande:

Til bortskaffelse (D)

Navn på den, der står for bortskaffelsen

Adresse på den, der står for bortskaffelsen

Adresse på det anlægsområde, hvor affaldet modtages til bortskaffelse

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

i tons pr. år

Overførsel væk fra virksomhedens område af ikke-farligt affald i mængder, som overstiger tærskelværdien (ifølge artikel 5)

Til nyttiggørelse (R)

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

i ton pr. år

Til bortskaffelse (D)

M: målt; anvendt analysemetode

C: beregnet; anvendt beregningsmetode

E: estimeret

i ton pr. år

Kompetent myndighed, som offentligheden kan rette henvendelse til:

Navn

Gade/vej

By

Telefon

Fax

E-mail-adresse

 


(1)  I henhold til artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1). Ændret ved afgørelse nr. 2455/2001/EF (EFT L 331 af 15.12.2001, s. 1).