5.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/21


RÅDETS DIREKTIV 2006/117/EURATOM

af 20. november 2006

om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 31, stk. 2, og artikel 32,

under henvisning til forslag fra Kommissionen udarbejdet efter indstilling fra en gruppe personer udpeget af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg blandt medlemsstaternes videnskabelige eksperter, jf. artikel 31 i traktaten og efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Operationer i forbindelse med overførsel af radioaktivt affald eller brugt brændsel er underlagt en række krav i medfør af fællesskabsretsakter og internationale retsakter, navnlig hvad angår sikker transport af radioaktivt materiale og de vilkår, under hvilke radioaktivt affald eller brugt brændsel deponeres eller oplagres i bestemmelseslandet.

(2)

Herudover er det af hensyn til beskyttelsen af arbejdstagernes og den øvrige befolknings sundhed nødvendigt, at der for overførsel af radioaktivt affald eller brugt brændsel mellem medlemsstaterne samt ind i og ud af Fællesskabet indføres en obligatorisk og fælles ordning med forudgående tilladelse.

(3)

I henhold til Rådets resolution af 22. maj 2002 om indførelse af nationale ordninger for overvågning af og kontrol med forekomst af radioaktivt materiale i forbindelse med genvinding af metalliske materialer i medlemsstaterne (3), er det vigtigt at minimere radiologiske risici, der skyldes forekomsten af radiologiske materialer i metalliske materialer bestemt til genvinding.

(4)

Rådets direktiv 92/3/Euratom af 3. februar 1992 om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald mellem medlemsstaterne samt ind i og ud af Fællesskabet (4) skabte en ordning med streng kontrol og forudgående godkendelse af overførsel af radioaktivt affald, som har fungeret tilfredsstillende. Den bør imidlertid ændres i lyset af vundne erfaringer med henblik på at præcisere eller tilføje visse begreber og definitioner, behandle hidtil forsømte aspekter, forenkle den nuværende procedure for overførsel af radioaktivt affald mellem medlemsstaterne og sikre overensstemmelse med anden fællesskabsret og internationale bestemmelser, herunder den fælles konvention om sikker håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald (i det følgende benævnt »den fælles konvention«), som Fællesskabet tiltrådte den 2. januar 2006.

(5)

Der blev som led i den femte fase i SLIM-initiativet (Simpler Legislation for the Internal Market (enklere lovgivning for det indre marked)) nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for medlemsstaterne og brugerne; gruppen skulle tage stilling til en række spørgsmål, som brugere af direktiv 92/3/Euratom havde forelagt, og samtidig bringe direktivet i overensstemmelse med de gældende internationale regler og instrumenter.

(6)

Proceduren i direktiv 92/3/Euratom er i praksis kun blevet brugt på overførsel af brugt brændsel, som ikke tænkes anvendt, og som derfor betragtes som »radioaktivt affald« i medfør af direktivet. Fra et strålingsmæssigt synspunkt er der ingen grund til, at brugt brændsel bestemt til oparbejdning undtages fra anvendelsen af denne overvågnings- og kontrolprocedure. Anvendelsesområdet for nævnte direktiv bør derfor omfatte alle overførsler af brugt brændsel, uanset om det er bestemt til deponering eller oparbejdning.

(7)

Hver medlemsstat bør forblive fuldt ud ansvarlig for sit valg af strategi for håndtering af radioaktivt affald og brugt brændsel, der er underlagt dens jurisdiktion, idet nogle vælger at oparbejde brugt brændsel, medens andre sigter mod endelig deponering af brugt brændsel uden anden anvendelse. Nærværende direktiv bør derfor ikke foregribe medlemsstaternes ret til at eksportere deres brugte brændsel til oparbejdning, og intet i dette direktiv bør indebære, at en bestemmelsesmedlemsstat skal acceptere overførsel af radioaktivt affald og brugt brændsel til endelig behandling eller deponering, undtagen i tilfælde, hvor der er tale om genoverførsel. Ethvert afslag på sådanne overførsler bør begrundes ud fra de kriterier, der er fastsat i dette direktiv.

(8)

Forenklingen af den nuværende procedure bør ikke begrænse medlemsstaternes ret til at gøre indsigelser mod eller stille betingelser for en overførsel af radioaktivt affald, som kræver deres samtykke. Indsigelser bør ikke være vilkårlige og bør begrundes ud fra relevante nationale bestemmelser, fællesskabsbestemmelser eller internationale bestemmelser. Dette direktiv bør ikke foregribe rettigheder og pligter i henhold til international ret, og herunder navnlig at skibe og fly kan udnytte rettigheder og friheder, som er fastsat i forbindelse med hav- eller flodsejlads og luftfart i henhold til international ret.

(9)

En bestemmelses- eller transitmedlemsstats mulighed for at afslå den automatiske procedure for samtykke til overførsler medfører en uberettiget administrativ byrde og skaber usikkerhed. Kravet om, at myndighederne i bestemmelses- og transitlandene skal bekræfte modtagelsen af en ansøgning, giver sammen med forlængelsen af fristen for meddelelse af samtykke mulighed for med betydelig sikkerhed at formode, at der foreligger stiltiende godkendelse.

(10)

Tilladelser til overførsler i dette direktivs forstand bør ikke erstatte særlige nationale krav til overførsler som f.eks. transportlicenser.

(11)

For at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod de farer, der er forbundet med radioaktivt affald, bør der tages hensyn til risici, som kan opstå uden for Fællesskabet. Når radioaktivt affald overføres ud af Fællesskabet, bør bestemmelsestredjelandet ikke blot informeres om overførslen, men også give sit samtykke.

(12)

De kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten bør samarbejde og holde kontakt med de øvrige involverede kompetente myndigheder for at undgå unødige forsinkelser og sikre, at godkendelsesproceduren i dette direktiv fungerer efter hensigten.

(13)

Kravet om, at den person, der er ansvarlig for overførslen, om nødvendigt iværksætter afhjælpende foranstaltninger, bør ikke være til hinder for, at ordninger indført af medlemsstaterne på nationalt plan finder anvendelse.

(14)

Kravet om, at indehaveren hæfter for de omkostninger, der opstår i tilfælde af ikke-fuldførte overførsler, bør ikke være til hinder for, at ordninger indført af medlemsstaterne på nationalt plan eller eventuelle kontraktlige aftaler mellem indehaveren og en anden person, der er involveret i overførslen, finder anvendelse.

(15)

Radioaktivt affald bør, i den udstrækning sikker behandling af det kan betrygges, deponeres i den stat, hvor det er opstået, men det anerkendes, at medlemsstaterne bør fremme indbyrdes aftaler for at lette sikker og effektiv behandling af radioaktivt affald eller brugt brændsel fra de medlemsstater, der producerer det i små mængder, og hvor etablering af passende anlæg ikke er velbegrundet ud fra et strålingsmæssigt synspunkt.

(16)

Hvis der er indgået en aftale mellem en modtager i et tredjeland og en indehaver i et tredjeland i henhold til artikel 27 i den fælles konvention, kan samme aftale anvendes med henblik på dette direktiv.

(17)

Af hensyn til nærværende direktiv og i lyset af tidligere erfaringer bør der ske en tilpasning af det nuværende standarddokument. For at skabe klare forhold bør der fastsættes en forpligtelse til at vedtage det nye standarddokument inden nærværende direktivs gennemførelsesdato. Hvis denne frist ikke overholdes, bør der dog fastsættes overgangsbestemmelser med henblik på anvendelse af det nuværende standarddokument. Klare regler om sprogvalg bør desuden kunne øge retssikkerheden og sikre, at unødige forsinkelser undgås.

(18)

Regelmæssig rapportering fra medlemsstaterne til Kommissionen og fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg bør kunne give et nyttigt overblik over de godkendelser, der er givet i Fællesskabet som helhed, og indkredse de konkrete problemer, medlemsstaterne måtte have haft, og hvordan de er løst.

(19)

Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling (5), gælder bl.a. for transport og import til og eksport fra Fællesskabet af radioaktive stoffer og fastsætter et rapporterings- og godkendelsessystem for aktiviteter forbundet med ioniserende stråling. Disse bestemmelser er derfor relevante for det område, som er omfattet af nærværende direktiv.

(20)

I lyset af ovenstående er det af klarhedshensyn nødvendigt at ophæve og erstatte direktiv 92/3/Euratom. Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes pligt til at overholde fristerne for gennemførelse i national ret og anvendelse af det ophævede direktiv.

(21)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (6) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL 1

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Dette direktiv opstiller en fællesskabsordning for overvågning af og kontrol med grænseoverskridende overførsel af radioaktivt affald og brugt brændsel, så befolkningen sikres en fyldestgørende beskyttelse.

2.   Dette direktiv gælder for grænseoverskridende overførsel af radioaktivt affald eller brugt brændsel, når:

a)

oprindelseslandet eller bestemmelseslandet eller et transitland er en medlemsstat i Fællesskabet, og

b)

forsendelsens mængder og koncentration overskrider niveauerne i artikel 3, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 96/29/Euratom.

3.   Dette direktiv gælder ikke for overførsel af strålekilder, som ikke længere skal anvendes, til en leverandør eller producent af strålekilder eller til et godkendt anlæg.

4.   Dette direktiv gælder ikke for overførsel af radioaktive materialer, som gennem oparbejdning genindvindes med henblik på genanvendelse.

5.   Dette direktiv gælder ikke for grænseoverskridende overførsel af affald, som kun indeholder naturligt forekommende radioaktivt materiale, der ikke stammer fra praksis.

6.   Dette direktiv anfægter ikke folkeretlige rettigheder og forpligtelser.

Artikel 2

Genoverførsel i forbindelse med behandling og oparbejdning

Dette direktiv anfægter ikke den ret, som en medlemsstat eller en virksomhed i den medlemsstat, til hvilken

a)

radioaktivt affald skal overføres til behandling, eller

b)

andet materiale skal overføres med henblik på at genindvinde det radioaktive affald

har til at sende det behandlede radioaktive affald tilbage til oprindelseslandet. Det anfægter heller ikke den ret, som en medlemsstat eller en virksomhed i den medlemsstat, til hvilken brugt brændsel skal overføres til oparbejdning, har til at sende radioaktivt affald, som er genindvundet ved oparbejdningsprocessen, tilbage til oprindelseslandet.

Artikel 3

Grænseoverskridende overførsel af brugt brændsel med henblik på oparbejdning

Uanset den enkelte medlemsstats kompetence til at fastlægge sin egen strategi for kredsløbet for brugt brændsel anfægter dette direktiv ikke den ret, som en medlemsstat har til at eksportere brugt brændsel med henblik på oparbejdning under hensyntagen til principperne for det indre marked på nuklearområdet, navnlig de frie varebevægelser. Disse overførsler og eksporter overvåges og kontrolleres i overensstemmelse med procedurerne i dette direktiv.

Artikel 4

Genoverførsel i forbindelse med ikke-godkendte overførsler og uanmeldt radioaktivt affald

Dette direktiv anfægter ikke den ret, som en medlemsstat har til at sende følgende sikkert tilbage til oprindelseslandet:

a)

overførsler af radioaktivt affald og brugt brændsel, som falder ind under dette direktivs anvendelsesområde, men som ikke er behørigt godkendt i overensstemmelse med dette direktiv, og

b)

radioaktivt forurenet affald eller materiale, som indeholder en radioaktiv kilde, når dette materiale ikke er blevet anmeldt som radioaktivt affald af oprindelseslandet.

Artikel 5

Definitioner

I dette direktiv forstås ved:

1)

»radioaktivt affald«: luftformigt, flydende eller fast radioaktivt materiale, som oprindelseslandet, bestemmelseslandet eller en fysisk eller juridisk person, hvis afgørelse accepteres af disse lande, ikke finder yderligere anvendelse for, og som i sin egenskab af radioaktivt affald kontrolleres af en tilsynsmyndighed efter oprindelses- og bestemmelseslandenes love og bestemmelser

2)

»brugt brændsel«: nukleart brændsel, som er blevet bestrålet i en reaktorkerne og permanent fjernet fra den; brugt brændsel kan enten betragtes som en anvendelig ressource, der kan oparbejdes, eller være bestemt til endelig deponering uden nogen påtænkt fornyet anvendelse og behandles som radioaktivt affald

3)

»oparbejdning«: en proces eller operation, hvis formål er at udvinde radioaktive isotoper af brugt brændsel med henblik på fornyet anvendelse

4)

»overførsel«: alle tiltag, som er nødvendige for at transportere radioaktivt affald eller brugt brændsel fra oprindelseslandet eller oprindelsesmedlemsstaten til bestemmelseslandet eller bestemmelsesmedlemsstaten

5)

»overførsel inden for Fællesskabet«: en overførsel, hvor både oprindelseslandet og bestemmelseslandet er medlemsstater

6)

»overførsel uden for Fællesskabet«: en overførsel, hvor oprindelseslandet og/eller bestemmelseslandet er tredjelande

7)

»deponering«: anbringelse af radioaktivt affald eller brugt brændsel på et dertil godkendt anlæg uden tanke på senere udtagning

8)

»oplagring«: opbevaring af radioaktivt affald eller brugt brændsel på et anlæg, der sørger for dets indeslutning, med tanke på senere udtagning

9)

»indehaver«: en fysisk eller juridisk person, der inden overførslen af radioaktivt affald eller brugt brændsel er ansvarlig for sådant materiale i henhold til national lovgivning, og som planlægger at foretage overførsel til en modtager

10)

»modtager«: en fysisk eller juridisk person, som radioaktivt affald eller brugt brændsel overføres til

11)

»oprindelsesland eller oprindelsesmedlemsstat« og »bestemmelsesland eller bestemmelsesmedlemsstat«: henholdsvis det land eller den medlemsstat, fra hvilken en overførsel planlægges indledt eller indledes, og det land eller den medlemsstat, hvortil en overførsel planlægges eller finder sted

12)

»transitland eller transitmedlemsstat«: ethvert andet land eller enhver anden medlemsstat end oprindelseslandet, oprindelsesmedlemsstaten, bestemmelseslandet eller bestemmelsesmedlemsstaten, gennem hvis område en overførsel planlægges eller finder sted

13)

»kompetente myndigheder«: myndigheder, som i henhold til oprindelseslandets, transitlandets eller bestemmelseslandets respektive love eller andre retsforskrifter er bemyndiget til at gennemføre overvågnings- og kontrolordningen for overførsel af radioaktivt affald eller brugt brændsel

14)

»lukket strålekilde«: som defineret i direktiv 96/29/Euratom, herunder, hvor det er relevant, indkapslingen omkring det radioaktive materiale, hvis den er en integrerende del af strålekilden

15)

»strålekilde, som ikke længere skal anvendes«: en lukket strålekilde, der ikke længere anvendes og heller ikke senere skal anvendes til den form for praksis, tilladelsen blev/var udstedt til

16)

»godkendt anlæg«: et anlæg, som er beliggende på en stats område og af denne stats kompetente myndighed efter national lovgivning er blevet godkendt til langtidsoplagring eller deponering af lukkede strålekilder, eller et anlæg, som efter national lovgivning er behørigt godkendt til midlertidig oplagring af lukkede strålekilder

17)

»behørigt udfyldt ansøgning«: det standarddokument, der opfylder alle betingelser som fastsat i overensstemmelse med artikel 17.

KAPITEL 2

OVERFØRSEL INDEN FOR FÆLLESSKABET

Artikel 6

Ansøgning om tilladelse til overførsel

1.   En indehaver, som planlægger at foretage eller lade foretage en overførsel af radioaktivt affald eller brugt brændsel inden for Fællesskabet, indgiver en behørigt udfyldt ansøgning om tilladelse hertil til de kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten.

2.   Ansøgningen kan omfatte mere end én overførsel, hvis

a)

det radioaktive affald eller det brugte brændsel, den vedrører, hovedsagelig har samme fysiske, kemiske og radioaktive egenskaber, og

b)

affaldet skal overføres fra samme indehaver til samme modtager, og samme kompetente myndigheder er involveret, og

c)

de pågældende forsendelser i de tilfælde, hvor overførslerne berører tredjelande, skal foretages via samme indførsels- og/eller udførselstoldsted i Fællesskabet og via samme toldsted(er) i det eller de pågældende tredjelande, medmindre andet er aftalt mellem de berørte kompetente myndigheder.

Artikel 7

Fremsendelse af ansøgninger til de kompetente myndigheder

1.   De kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten sender den i artikel 6 nævnte behørigt udfyldte ansøgning til de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten og i givet fald i transitmedlemsstaterne med henblik på samtykke.

2.   De kompetente myndigheder i de involverede medlemsstater træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at alle oplysninger vedrørende overførsler omfattet af dette direktiv behandles på behørig vis og beskyttes mod misbrug.

Artikel 8

Bekræftelse på modtagelse og ansøgning om oplysninger

1.   Senest 20 dage efter modtagelsen af ansøgningen kontrollerer de kompetente myndigheder i bestemmelses- og transitmedlemsstaten, at ansøgningen er behørigt udfyldt i overensstemmelse med artikel 5, nr. 17.

2.   Hvis ansøgningen er behørigt udfyldt, sender de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten en bekræftelse på modtagelsen til de kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten med kopi til de øvrige berørte kompetente myndigheder senest 10 dage efter udløbet af den periode på 20 dage, der er fastsat i stk. 1.

3.   Hvis nogle af de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater finder, at ansøgningen ikke er behørigt udfyldt, anmoder de de kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten om de manglende oplysninger og orienterer de øvrige kompetente myndigheder om en sådan ansøgning. Ansøgningen fremsættes senest ved udløbet af den periode, der er fastsat i stk. 1.

De kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten sender de ønskede oplysninger til de berørte kompetente myndigheder.

Senest 10 dage efter modtagelsen af de manglende oplysninger og tidligst efter udløbet af den periode på 20 dage, der er fastsat i stk. 1, sender de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten en bekræftelse på modtagelsen til de kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten med kopi til de øvrige berørte kompetente myndigheder.

4.   De tidsfrister, der er fastsat i stk. 1, 2 og 3 for at sende en bekræftelse på modtagelsen, kan afkortes, hvis de kompetente myndigheder i bestemmelsesstaten og transitmedlemsstaterne finder, at ansøgningen er behørigt udfyldt.

Artikel 9

Samtykke og afslag

1.   Senest to måneder efter bekræftelsen på modtagelsen meddeler de kompetente myndigheder i alle de berørte medlemsstater de kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten deres samtykke eller de betingelser, de finder nødvendige for at meddele samtykke, eller deres afslag på ansøgningen.

De kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten og i eventuelle transitmedlemsstater kan dog anmode om en yderligere frist på højst en måned ud over den i første afsnit fastsatte frist, inden de afgiver deres svar.

2.   Hvis der efter udløbet af de i stk. 1 fastsatte frister ikke er kommet noget svar fra de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten og/eller de påtænkte transitmedlemsstater, anses de pågældende lande for at have givet deres samtykke til den ønskede overførsel.

3.   Medlemsstaterne begrunder et eventuelt afslag eller eventuelle betingelser, der er knyttet til et samtykke, hvorved:

a)

transitmedlemsstater kan påberåbe sig relevant national lovgivning, fællesskabsret eller international lovgivning, som gælder for transport af radioaktivt materiale

b)

bestemmelsesmedlemsstaten kan påberåbe sig relevant lovgivning, som gælder for håndtering af radioaktivt affald eller brugt brændsel, eller relevant national lovgivning, fællesskabsret eller international lovgivning, som gælder for transport af radioaktivt materiale.

Betingelser, som de kompetente myndigheder i medlemsstaterne opstiller, uanset om de er transit- eller bestemmelsesland, må ikke være strengere end dem, der gælder for tilsvarende overførsler, som foretages inden for disse medlemsstater.

4.   Medlemsstater, der har givet samtykke til transit i forbindelse med en given overførsel, kan ikke afslå at give samtykke til genoverførsel i følgende tilfælde:

a)

hvis det oprindelige samtykke vedrørte materiale, som blev overført med henblik på behandling eller oparbejdning, forudsat at genoverførslen vedrører radioaktivt affald eller andre produkter, der svarer til det oprindelige materiale efter behandling eller oparbejdning, og forudsat at al relevant lovgivning er overholdt

b)

under de i artikel 12 beskrevne omstændigheder, hvis genoverførslen foretages på samme betingelser og med samme specifikationer.

5.   Ubegrundede forsinkelser og/eller manglende samarbejde hos en anden medlemsstats myndigheder meddeles Kommissionen.

Artikel 10

Tilladelse til overførsel

1.   Såfremt alle de samtykker, der er nødvendige for overførslen, foreligger, kan de kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten give indehaveren tilladelse til at foretage overførslen, og de underretter bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndigheder og eventuelle transitmedlemsstater eller -tredjelande herom.

2.   Den i stk. 1 omhandlede tilladelse ændrer ikke noget ved det ansvar, der påhviler indehaveren, transportvirksomheden, ejeren, modtageren eller andre fysiske eller juridiske personer, som er involveret i overførslen.

3.   En enkelt tilladelse kan omfatte mere end én overførsel, forudsat at betingelserne fastsat i artikel 6, stk. 2, er opfyldt.

4.   En tilladelse gælder for en periode på højst tre år.

Ved fastsættelsen af denne gyldighedsperiode tager medlemsstaterne hensyn til alle betingelser, der er knyttet til en bestemmelses- eller transitmedlemsstats samtykke.

Artikel 11

Bekræftelse på modtagelse af en overførsel

1.   Inden 15 dage efter modtagelsen sender modtageren de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten en bekræftelse på modtagelsen af overførslen.

2.   Bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndigheder sender kopi af bekræftelsen på modtagelsen til oprindelsesmedlemsstaten og alle transitmedlemsstater eller transittredjelande.

3.   De kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten sender en kopi af bekræftelsen på modtagelsen til den oprindelige indehaver.

Artikel 12

Ikke-fuldførte overførsler

1.   Bestemmelsesmedlemsstaten, oprindelsesmedlemsstaten eller transitmedlemsstater kan beslutte, at overførslen ikke må fuldføres, hvis betingelserne for overførslen ikke længere er opfyldt i overensstemmelse med dette direktiv eller ikke er i overensstemmelse med tilladelser eller samtykker givet i henhold til dette direktiv.

Den pågældende medlemsstat underretter ufortøvet de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater, der berøres af overførslen.

2.   Kan en overførsel ikke fuldføres, eller er betingelserne for en overførsel ikke opfyldt i overensstemmelse med dette direktiv, sikrer de kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten, at indehaveren af det radioaktive affald eller det brugte brændsel tager dette tilbage, medmindre der kan findes en anden sikker løsning. De kompetente myndigheder sikrer endvidere, at den person, der er ansvarlig for overførslen, iværksætter afhjælpende foranstaltninger om nødvendigt.

3.   Indehaveren hæfter for de omkostninger, der opstår i tilfælde, hvor overførslen ikke kan eller ikke må fuldføres.

KAPITEL 3

OVERFØRSLER UDEN FOR FÆLLESSKABET

Artikel 13

Import ind i Fællesskabet

1.   Såfremt radioaktivt affald eller brugt brændsel, der henhører under dette direktivs anvendelsesområde, skal føres ind i Fællesskabet fra et tredjeland, og bestemmelseslandet er en medlemsstat, indgiver modtageren en ansøgning om tilladelse hertil til den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder. Ansøgningen kan omfatte mere end én overførsel, forudsat at betingelserne i artikel 6, stk. 2, er opfyldt.

Ansøgningen skal omfatte dokumentation for, at modtageren har truffet en aftale med den i tredjelandet etablerede indehaver, som er godkendt af de kompetente myndigheder i det pågældende tredjeland, og som fastsætter, at indehaveren skal tage det radioaktive affald eller det brugte brændsel tilbage, hvis en overførsel ikke kan fuldføres i overensstemmelse med dette direktiv, jf. stk. 5.

2.   De kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten sender med henblik på samtykke den i stk. 1 nævnte ansøgning til de kompetente myndigheder i eventuelle transitmedlemsstater.

Artikel 8 og artikel 9 finder anvendelse.

3.   Såfremt alle de samtykker, der er nødvendige for overførslen, foreligger, kan de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten give modtageren tilladelse til at foretage overførslen, og de underretter de kompetente myndigheder i eventuelle medlemsstater, oprindelsestredjelande eller transittredjelande herom.

Artikel 10, stk. 2, 3 og 4, finder anvendelse.

4.   Inden 15 dage efter modtagelsen sender modtageren de kompetente myndigheder i bestemmelsesmedlemsstaten en bekræftelse på modtagelsen af overførslen. Bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndigheder sender kopi af bekræftelsen til oprindelseslandet og alle transitmedlemsstater eller transittredjelande.

5.   Bestemmelsesmedlemsstaten eller eventuelle transitmedlemsstater kan beslutte, at overførslen ikke må fuldføres, hvis betingelserne for overførslen ikke længere er opfyldt i overensstemmelse med dette direktiv, eller ikke er i overensstemmelse med tilladelser eller samtykker givet i henhold til dette direktiv. Den pågældende medlemsstat underretter ufortøvet de kompetente myndigheder i oprindelseslandet om denne beslutning.

6.   Modtageren hæfter for de omkostninger, der opstår i tilfælde, hvor overførslen ikke kan eller ikke må fuldføres.

Artikel 14

Transit gennem Fællesskabet

1.   Hvis radioaktivt affald eller brugt brændsel skal føres ind i Fællesskabet fra et tredjeland, og bestemmelseslandet ikke er en medlemsstat, indgiver den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for håndtering af overførslen i den medlemsstat, gennem hvis toldsted det radioaktive affald eller brugte brændsel først indføres i Fællesskabet (»første transitmedlemsstat«), en ansøgning om tilladelse til overførslen til den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder. Ansøgningen kan omfatte mere end én overførsel, forudsat at betingelserne i artikel 6, stk. 2, er opfyldt.

Ansøgningen skal omfatte dokumentation for, at den i et tredjeland etablerede modtager har truffet en aftale med den i et tredjeland etablerede indehaver, som er godkendt af de kompetente myndigheder i tredjelandet, og som fastsætter, at indehaveren skal tage det radioaktive affald eller det brugte brændsel tilbage, hvis en overførsel ikke kan gennemføres i overensstemmelse med dette direktiv, jf. stk. 5.

2.   De kompetente myndigheder i den første transitmedlemsstat sender med henblik på samtykke den i stk. 1 nævnte ansøgning til de kompetente myndigheder i eventuelle andre transitmedlemsstater.

Artikel 8 og artikel 9 finder anvendelse.

3.   Såfremt alle de samtykker, der er nødvendige for overførslen, foreligger, kan de kompetente myndigheder i den første transitmedlemsstat give den ansvarlige person, der er nævnt i stk. 1, tilladelse til at foretage overførslen, og de underretter de kompetente myndigheder i eventuelle andre medlemsstater eller transit- eller oprindelsestredjelande herom.

Artikel 10, stk. 2, 3 og 4, finder anvendelse.

4.   Den ansvarlige person, der er nævnt i stk. 1, meddeler inden 15 dage efter ankomsten de kompetente myndigheder i den første transitmedlemsstat, at det radioaktive affald eller det brugte brændsel har nået sit bestemmelsessted i tredjelandet, og anfører det sidste toldsted i Fællesskabet, gennem hvilket overførslen er foretaget.

Denne meddelelse bekræftes ved en erklæring eller en attestering fra modtageren, hvori det angives, at det radioaktive affald eller det brugte brændsel har nået det rette bestemmelsessted, og hvori indførselstoldstedet i tredjelandet er anført.

5.   En transitmedlemsstat kan beslutte, at overførslen ikke må fuldføres, hvis betingelserne for overførslen ikke længere er opfyldt i overensstemmelse med dette direktiv, eller ikke er i overensstemmelse med tilladelser eller samtykker givet i henhold til dette direktiv. Den pågældende medlemsstat underretter ufortøvet de kompetente myndigheder i oprindelseslandet om denne beslutning. Den ansvarlige person, der er nævnt i stk. 1, hæfter for de omkostninger, der opstår i tilfælde, hvor overførslen ikke kan eller ikke må fuldføres.

Artikel 15

Eksport ud af Fællesskabet

1.   Hvis radioaktivt affald eller brugt brændsel skal eksporteres ud af Fællesskabet til et tredjeland, indgiver indehaveren en ansøgning om tilladelse hertil til de kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten. Ansøgningen kan omfatte mere end én overførsel, forudsat at betingelserne i artikel 6, stk. 2, er opfyldt.

2.   De kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten:

a)

underretter på forhånd de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet om den planlagte overførsel og indhenter deres samtykke, og

b)

sender den i stk. 1 omhandlede ansøgning til de kompetente myndigheder i eventuelle transitmedlemsstater med henblik på samtykke.

Artikel 8 finder anvendelse.

3.   Såfremt alle de samtykker, der er nødvendige for overførslen, foreligger, kan de kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten give indehaveren tilladelse til at foretage overførslen, og de underretter bestemmelseslandets kompetente myndigheder og de kompetente myndigheder i eventuelle transitmedlemsstater eller transittredjelande herom.

Artikel 10, stk. 2, 3 og 4, finder anvendelse.

4.   Indehaveren meddeler inden 15 dage efter ankomsten de kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten, at det radioaktive affald eller det brugte brændsel har nået sit bestemmelsessted i tredjelandet, og anfører det sidste toldsted i Fællesskabet, gennem hvilket overførslen er foretaget.

Denne meddelelse bekræftes ved en erklæring eller en attestering fra modtageren, hvori det angives, at det radioaktive affald eller det brugte brændsel har nået det rette bestemmelsessted, og hvori indførselstoldstedet i tredjelandet er anført.

5.   Oprindelsesmedlemsstaten eller eventuelle transitmedlemsstater kan beslutte, at overførslen ikke må fuldføres, hvis betingelserne for overførslen ikke længere er opfyldt i overensstemmelse med dette direktiv, eller ikke er i overensstemmelse med tilladelser eller samtykker givet i henhold til dette direktiv. Den pågældende transitmedlemsstat underretter ufortøvet de kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten om denne beslutning.

Artikel 12, stk. 2 og 3, finder anvendelse.

Artikel 16

Forbud mod eksport

1.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder må ikke tillade overførsler

a)

til et bestemmelsessted syd for 60° sydlig bredde

b)

til en stat, der er part i partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, (AVS-EF-aftalen), som ikke er en medlemsstat, dog med forbehold af artikel 2, eller

c)

til et tredjeland, som ifølge de kompetente myndigheder i oprindelsesmedlemsstaten ikke har den administrative eller tekniske kapacitet eller den forvaltningsmæssige struktur til at håndtere det radioaktive affald eller det brugte brændsel sikkert efter de i stk. 2 nævnte kriterier, jf. den fælles konvention. Medlemsstaterne bør i deres overvejelser tage behørigt hensyn til alle relevante oplysninger fra andre medlemsstater. Medlemsstaterne underretter hvert år Kommissionen og det rådgivende udvalg, der nedsættes i henhold til artikel 21, herom.

2.   Kommissionen opstiller efter proceduren i artikel 21 kriterier, som bl.a. tager hensyn til relevante sikkerhedsstandarder fra Den Internationale Atomenergiorganisation (IAEA), og som gør det lettere for medlemsstaterne at vurdere, om kravene til overførsel ud af Fællesskabet er opfyldt.

KAPITEL 4

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 17

Anvendelse af et standarddokument

1.   Der anvendes et standarddokument til alle overførsler, der er omfattet af dette direktiv.

2.   Kommissionen udarbejder efter proceduren i artikel 21 det standarddokument, der i et bilag skal indeholde en liste over mindstekravene i en behørigt udfyldt ansøgning.

Standarddokumentet og dets bilag offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, og gøres tilgængeligt i elektronisk form senest den 25. december 2008. Eventuelle ajourføringer af standarddokumentet foretages efter samme procedure.

3.   Ansøgningen om tilladelse til en overførsel skal være udfyldt og eventuel yderligere dokumentation og oplysninger, som er nævnt i artikel 10, 13, 14 og 15, skal foreligge på et sprog, som kan godtages af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, som ansøgningen om tilladelse er indgivet til i overensstemmelse med dette direktiv.

Efter anmodning fra de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet eller transitlande indgiver indehaveren en bekræftet oversættelse til et sprog, som disse kan godtage.

4.   Eventuelle yderligere betingelser for tilladelse til en overførsel vedføjes standarddokumentet.

5.   Hver overførsel, som omfattes af dette direktiv, herunder også når tilladelsen omfatter mere end én overførsel i et enkelt dokument, ledsages af det udfyldte standarddokument til bekræftelse af, at godkendelsesproceduren er behørigt fulgt, uden at dette i øvrigt berører andre ledsagedokumenter, der kræves i henhold til andre relevante retsforskrifter.

6.   Dokumenterne stilles til rådighed for de kompetente myndigheder i oprindelses- og bestemmelseslandet samt eventuelle transitlande.

Artikel 18

Kompetente myndigheder

1.   Medlemsstaterne sender senest den 25. december 2008. Kommissionen navn og adresse på de(n) kompetente myndighed(er) og alle de oplysninger, der er nødvendige for hurtig kommunikation med disse.

2.   Medlemsstaterne sender regelmæssigt Kommissionen eventuelle ændringer i disse data.

Artikel 19

Fremsendelse

1.   Kommissionen opstiller efter proceduren i artikel 21 anbefalinger for et sikkert og effektivt system for fremsendelse af de dokumenter og oplysninger, der vedrører dette direktivs bestemmelser.

2.   Kommissionen opstiller og vedligeholder en platform for elektronisk kommunikation med henblik på at offentliggøre

a)

navn og adresse på de(n) kompetente myndighed(er) i hver medlemsstat

b)

de sprog, som kan accepteres af de kompetente myndigheder i hver af medlemsstaterne, og

c)

alle almindelige betingelser og eventuelle yderligere krav, der skal være opfyldt, for at de kompetente myndigheder i hver af medlemsstaterne kan godkende en overførsel.

Artikel 20

Regelmæssige rapporter

1.   Senest den 25. december 2011 og derefter hvert tredje år fremsender medlemsstaterne deres rapporter om gennemførelsen af dette direktiv til Kommissionen.

2.   På grundlag af disse rapporter udarbejder Kommissionen efter proceduren i artikel 21 en sammenfattende rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, hvori der lægges særlig vægt på gennemførelsen af artikel 4.

Artikel 21

Rådgivende udvalg

1.   Kommissionen bistås i de opgaver, der er fastsat i artikel 16, stk. 2, artikel 17, stk. 2, artikel 19, stk. 1, og artikel 20, stk. 2, af et rådgivende udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har en repræsentant for Kommissionen som formand (i det følgende benævnt »udvalget«).

2.   Kommissionens repræsentant forelægger i udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver, eventuelt ved afstemning, en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte alt efter, hvor meget spørgsmålet haster.

3.   Udtalelsen optages i mødeprotokollen. Hver medlemsstat har ret til at anmode om, at dens holdning indføres i mødeprotokollen.

4.   Kommissionen tager hensyn til udvalgets udtalelse. Den underretter udvalget om, hvorledes den har taget hensyn til udtalelsen.

Artikel 22

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 25. december 2008. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 23

Ophævelse

1.   Direktiv 92/3/Euratom ophæves med virkning fra den 25. december 2008 uden at dette berører medlemsstaternes pligt til at overholde fristen for gennemførelse i national ret og anvendelse af nævnte direktiv.

2.   Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv og skal læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilaget.

Artikel 24

Overgangsbestemmelser

1.   Er en ansøgning om tilladelse behørigt indgivet til de kompetente myndigheder i oprindelseslandet inden den 25. december 2008, gælder direktiv 92/3/Euratom for alle overførsler, der er omfattet af samme tilladelse.

2.   Når oprindelsesmedlemsstaten træffer afgørelse om ansøgninger om tilladelse, der er indgivet inden den 25. december 2008, og som omfatter mere end én overførsel af radioaktivt affald eller brugt brændsel til et bestemmelsestredjeland, tager den alle relevante omstændigheder i betragtning, herunder navnlig:

a)

den planlagte tidsplan for gennemførelsen af alle de overførsler, der er omfattet af samme ansøgning

b)

begrundelsen for at medtage alle overførslerne i den samme ansøgning

c)

muligheden for at give tilladelse til et mindre antal overførsler, end ansøgningen omfatter.

3.   Indtil det i artikel 17 omhandlede standarddokument foreligger, finder det hidtidige standarddokument i Kommissionens beslutning 93/552/Euratom (7) tilsvarende anvendelse i forbindelse med dette direktiv.

Artikel 25

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 26

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2006.

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EUT C 286 af 17.11.2005, s. 34.

(2)  Udtalelse af 5.7.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EFT C 119 af 22.5.2002, s. 7.

(4)  EFT L 35 af 12.2.1992, s. 24.

(5)  EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1.

(6)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

(7)  Kommissionens beslutning 93/552/Euratom af 1. oktober 1993 om det i Rådets direktiv 92/3/Euratom omhandlede standardledsagedokument til overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald (EFT L 268 af 29.10.1993, s. 83).


BILAG

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 92/3/Euratom

Dette direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 5

Artikel 3

Betragtning 1

Artikel 4, stk. 1, første punktum

Artikel 6, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, andet punktum

Artikel 7, stk. 1

Artikel 4, stk. 2

Artikel 17, stk. 1

Artikel 4, stk. 3

ingen

Artikel 5, stk. 1

Artikel 6, stk. 2

Artikel 5, stk. 2

Artikel 10, stk. 4

Artikel 6, stk. 1, første afsnit

Artikel 9, stk. 1

Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Artikel 17, stk. 1

Artikel 6, stk. 2

Artikel 9, stk. 3

Artikel 6, stk. 3

Artikel 9, stk. 1, andet afsnit

Artikel 6, stk. 4

Artikel 9, stk. 2

Artikel 7, stk. 1

Artikel 10, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 17, stk. 1

Artikel 7, stk. 3

Artikel 10, stk. 2

Artikel 8

Artikel 17, stk. 5

Artikel 9, stk. 1, første punktum

Artikel 11, stk. 1

Artikel 9, stk. 1, andet punktum

Artikel 17, stk. 1

Artikel 9, stk. 2, første punktum

Artikel 11, stk. 2

Artikel 9, stk. 2, andet punktum

Artikel 11, stk. 3

Artikel 10, stk. 1

Artikel 13

Artikel 10 stk. 1, sidste punktum

Artikel 17, stk. 1

Artikel 10, stk. 2

Artikel 14

Artikel 10, stk. 3

Artikel 13

Artikel 11

Artikel 16, stk. 1

Artikel 12, stk. 1

Artikel 15, stk. 1

Artikel 12, stk. 2

Artikel 15, stk. 3

Artikel 12, stk. 3

Artikel 10, stk. 2

Artikel 12, stk. 4

Artikel 17, stk. 1

Artikel 12, stk. 5

Artikel 15, stk. 4, første afsnit

Artikel 12, stk. 6

Artikel 15, stk. 4, andet afsnit

Artikel 13

Artikel 1, stk. 3

Artikel 14

Artikel 2

Artikel 15 stk. 1

Artikel 12, stk. 2

Artikel 15, stk. 2

Artikel 13, stk. 1, andet afsnit

Artikel 16

Artikel 9, stk. 4

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 20

Artikel 19

Artikel 21

Artikel 20, første, andet og tredje led

Artikel 17, stk. 1

Artikel 20, fjerde led

Artikel 16, stk. 2

Artikel 20, femte led

Artikel 20, stk. 2

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 22

Artikel 26

 

Artikel 3 (ny)

 

Artikel 4 (ny)

 

Artikel 8 (ny)

 

Artikel 19 (ny)

 

Artikel 23 (ny)

 

Artikel 24 (ny)

 

Artikel 25 (ny)