8.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 217/8


RÅDETS DIREKTIV 2006/67/EF

af 24. juli 2006

om forpligtelse for medlemsstaterne til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 68/414/EØF af 20. december 1968 om forpligtelse for EØF's medlemsstater til at opretholde minimumslagre af mineralolie og/eller mineralolieprodukter (3) er blevet ændret væsentligt (4). Direktivet bør af hensyn til en klar og rationel lovgivning kodificeres.

(2)

De indførte mineraloliemængder og mineralolieprodukter indtager en vigtig plads i Fællesskabets forsyning med energiprodukter. Enhver vanskelighed, selv af forbigående art, som fører til en nedgang i leveringerne af disse produkter fra tredjelande eller til kraftige prisstigninger på de internationale markeder, kunne forårsage alvorlige forstyrrelser i Fællesskabets økonomiske aktivitet. Fællesskabet skulle derfor være i stand til at udligne eller i det mindste afsvække de negative virkninger af en sådan eventualitet.

(3)

Da en forsyningskrise uventet kan indtræffe, er det uundgåeligt at træffe de nødvendige forholdsregler for at imødegå en mulig knaphed.

(4)

Med dette formål for øje skal sikringen af medlemsstaternes forsyning med råolie og mineralolieprodukter forøges gennem opbygning og opretholdelse af et minimumslager af de vigtigste mineralolieprodukter.

(5)

Det er nødvendigt, at de organisatoriske ordninger for olielagre ikke udgør nogen hindring for, at det indre marked kan fungere hensigtsmæssig.

(6)

Rådet fastsatte i direktiv 73/238/EØF (5) foranstaltninger — herunder også bestemmelser om, hvordan der skal trækkes på olielagre — som skal iværksættes i tilfælde af vanskeligheder med forsyningen af mineralolie og mineralolieprodukter til Fællesskabet. Medlemsstaterne har indgået tilsvarende forpligtelser i aftalen om et internationalt energiprogram.

(7)

Det er nødvendigt, at medlemsstaterne kan disponere over lagre, hvis der opstår vanskeligheder med olieforsyningen. Medlemsstaterne bør have beføjelse og kapacitet til at kontrollere brugen af lagrene, så de omgående kan stilles til rådighed til gavn for de områder, hvor der er størst behov for olieforsyninger.

(8)

Organisatoriske ordninger for opretholdelse af lagre bør sikre, at lagrene er til rådighed og tilgængelige for forbrugeren.

(9)

De organisatoriske ordninger for opretholdelsen af lagre bør være gennemsigtige og sikre en retfærdig og ikke-diskriminatorisk fordeling af byrden ved lagerpligten. Medlemsstaterne kan stille oplysninger om omkostningerne ved at opretholde olielagre til rådighed for interesserede parter.

(10)

Medlemsstaterne kan for at organisere opretholdelsen af lagre gøre brug af et system baseret på en særlig lagerorganisation, som opretholder alle eller en del af de lagre, der udgør deres lagerpligt. En eventuel resterende del bør opretholdes af raffinaderier og andre markedsoperatører. Et partnerskab mellem staten og olieindustrien er afgørende for at sikre effektive og pålidelige oplagringsmekanismer.

(11)

Indenlandsk produktion bidrager i sig selv til forsyningssikkerheden. Udviklingen på oliemarkedet kan berettige til en passende fritagelse fra lagerpligten for medlemsstater med indenlandsk olieproduktion. I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet kan medlemsstaterne fritage virksomheder for pligten til at opretholde lagre i et omfang, der ikke overstiger mængden af de produkter, som disse virksomheder fremstiller af mineralolie, der udvindes på den pågældende medlemsstats eget område.

(12)

Der bør vedtages fremgangsmåder, som i forvejen følges af Fællesskabet og medlemsstaterne i relation til deres internationale forpligtelser og aftaler. Som følge af ændringer i mønstret i olieforbruget er den internationale lufttrafiks bunkring blevet en væsentlig bestanddel af dette forbrug.

(13)

Der er behov for at tilpasse og forenkle Fællesskabets statistiske indberetningssystem for olielagre.

(14)

Olielagre kan i princippet opretholdes hvor som helst i Fællesskabet, og det bør derfor gøres lettere at oprette lagre uden for det nationale område. Beslutninger om oprettelse af lagre uden for det nationale område skal træffes af myndighederne i den pågældende medlemsstat, afhængigt af medlemsstatens behov og hensynet til forsyningssikkerheden. Hvor der er tale om lagre, der står til rådighed for en anden virksomhed eller særlig lagerorganisation, er der behov for mere detaljerede regler for at sikre, at disse lagre er til rådighed og tilgængelige i tilfælde af vanskeligheder med olieforsyningen.

(15)

For at sikre, at der ikke opstår problemer på det indre marked, er det ønskeligt at fremme anvendelsen af aftaler mellem medlemsstaterne om minimumsoplagring for at fremme brugen af oplagringsfaciliteter i andre medlemsstater. Det er op til de berørte medlemsstater at træffe afgørelse om at indgå sådanne aftaler.

(16)

Det er formålstjenligt at styrke det administrative tilsyn med lagrene og indføre effektive mekanismer for kontrollen med og opgørelsen af lagre. Det er nødvendigt at indføre sanktioner for at kunne håndhæve en sådan kontrol.

(17)

Rådet bør holdes løbende underrettet om situationen vedrørende mindstelagre i Fællesskabet.

(18)

Målet for den påtænkte handling, nemlig opretholdelse af et højt niveau for olieforsyningssikkerheden i Fællesskabet gennem pålidelige og gennemsigtige mekanismer baseret på solidaritet mellem medlemsstaterne, samtidig med at reglerne om det indre marked og konkurrence overholdes, kan bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(19)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   Medlemsstaterne vedtager love eller administrative bestemmelser, der er egnede til i Fællesskabet, jf. dog artikel 10, til enhver tid at opretholde lagrene af mineralolieprodukter på et niveau, der for hver kategori af mineralolieprodukter, som omhandles i artikel 2, svarer til det indenlandske forbrug i mindst 90 dage, beregnet efter det gennemsnitlige daglige forbrug i det foregående kalenderår, som anført i artikel 4, stk. 2.

2.   Den del af det indenlandske forbrug, som dækkes af produkter fremstillet af mineralolie, der udvindes på den pågældende medlemsstats eget område, kan fratrækkes med indtil 25 % af det nævnte forbrug. Den berørte medlemsstat træffer afgørelse om fordelingen inden for medlemsstaten af resultatet af fratrækningen.

Artikel 2

Ved beregningen af det indenlandske forbrug lægges følgende kategorier af produkter til grund:

a)

benzin til motorkøretøjer og brændstof til flyvemaskiner (flybenzin og jet fuel af benzintypen)

b)

gasolie, dieselolie, petroleum og jet fuel af petroleumstypen

c)

fuelolier.

Bunkerleverancer til skibsfart medregnes ikke i det indenlandske forbrug.

Artikel 3

1.   Lagre, der opretholdes i henhold til artikel 1, er til medlemsstaternes fulde rådighed, såfremt der opstår vanskeligheder med at få olieforsyninger. Medlemsstaterne sikrer, at de har lovfæstet beføjelse til at kontrollere anvendelsen af lagrene under sådanne omstændigheder.

Medlemsstaterne skal på alle andre tidspunkter sikre, at disse lagre er til rådighed og tilgængelige. De indfører ordninger, der gør det muligt at identificere, opgøre og kontrollere lagrene.

2.   Medlemsstaterne sikrer, at rimelige og ikke-diskriminatoriske vilkår er gældende i deres oplagringsordninger.

Den omkostningsmæssige byrde ved at opretholde lagre i henhold til artikel 1 identificeres ved hjælp af gennemsigtige ordninger. I den forbindelse kan medlemsstaterne vedtage foranstaltninger til at indhente passende oplysninger vedrørende den omkostningsmæssige byrde ved opretholdelsen af lagrene i henhold til artikel 1 og gøre sådanne oplysninger tilgængelige for de berørte parter.

3.   For at opfylde kravene i stk. 1 og 2, kan medlemsstaterne beslutte at gøre brug af en særlig lagerorganisation, som er ansvarlig for opretholdelsen af alle eller en del af lagrene.

To eller flere medlemsstater kan beslutte at gøre brug af en fælles lagerorganisation. I så fald er de i fællesskab ansvarlige for overholdelsen af de forpligtelser, der følger af dette direktiv.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne indgiver en statistisk opgørelse over de ved slutningen af hver måned bestående lagre, der er opstillet i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2 og 3, og artikel 6, til Kommissionen; samtidig angiver de, hvor mange dages gennemsnitligt forbrug i det foregående kalenderår disse lagre svarer til. Denne opgørelse skal forelægges senest den 25. dag i den anden måned efter den måned, opgørelsen vedrører.

2.   Medlemsstaternes lagerpligt er baseret på det foregående kalenderårs indenlandske forbrug. Medlemsstaterne skal ved begyndelsen af hvert kalenderår genberegne deres lagerpligt senest den 31. marts hvert år og påse, at den nye lagerpligt opfyldes snarest og under alle omstændigheder senest den 31. juli hvert år.

3.   I den statistiske opgørelse opgøres lagre af jetbrændstof af petroleumstypen særskilt under den i artikel 2, litra b), nævnte kategori.

Artikel 5

1.   De lagre, der kræves opretholdt i henhold til artikel 1, kan have form af mineralolie og halvfabrikata eller færdige produkter.

2.   I den statistiske opgørelse over de ved slutningen af hver måned bestående lagre

a)

opføres de færdige produkter med deres faktiske vægt

b)

medregnes mineralolie og halvfabrikata således:

i)

enten i det omfang, i hvilket hver kategori af produkter er blevet fremstillet i den pågældende medlems stats raffinaderier i det foregående kalenderår

ii)

eller på grundlag af produktionsprogrammerne for raffinaderierne i den pågældende medlems stat for indeværende år

iii)

eller på grundlag af det forhold, der består mellem på den ene side den samlede mængde af lagringspligtige produkter, der i løbet af det foregående kalenderår er fremstillet i den pågældende medlems stat, og på den anden side den samlede mængde af mineralolie anvendt i det samme år, dog højst 40 % af den samlede lagerpligt for første og anden kategori (benzin og gasolie) og højst 50 % for tredje kategori (fuelolier).

3.   Blandingsprodukter kan, når de er bestemt til fremstilling af de i artikel 2 nævnte færdigprodukter, træde i stedet for de produkter, der skal fremstilles deraf.

Artikel 6

1.   Ved beregningen af den minimumsbeholdning, der er nævnt i artikel 1, skal alene de beholdninger, der er oplagret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, medtages i den statistiske opgørelse.

2.   Efter bestemmelserne nævnt i stk. 1 kan følgende mængder medregnes i de nævnte lagre:

a)

mængderne om bord på tankbåde, som med henblik på losning er ankommet til en havn, når havneformaliteterne er afsluttet

b)

de oplagrede mængder i lossehavne

c)

mængderne i forrådstanke ved udgangspunkt for olierørledninger

d)

mængderne i raffinaderiernes forrådstanke, med undtagelse af de mængder, som befinder sig i forbindelsesledninger og i produktionsanlæg

e)

mængderne i lagrene hos raffinaderier, import-, oplagrings- og engrosvirksomheder

f)

de mængder, som befinder sig i storforbrugeres lagre, og som opfylder de nationale forskrifter med hensyn til pligten til at holde permanente lagre

g)

de mængder, som befinder sig under transport i lægtere eller kystskibe inden for statsgrænserne, for så vidt de kan kontrolleres af de ansvarlige myndigheder og kan stilles til øjeblikkelig rådighed.

3.   De statistiske opgørelser skal bl.a. ikke omfatte følgende: endnu ikke udvundet råolie på medlemsstatens eget område, bunkeleverancer til skibsfarten, leverancer i direkte transit bortset fra de lagre, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, samt leverancer, der befinder sig i olierørledninger, motorkøretøjstankvogne, jernbanetankvogne og tanke ved detailsalgssteder og hos småforbrugere.

De statistiske opgørelser skal heller ikke omfatte mængder, som indehaves af de væbnede styrker, og mængder, der opbevares for de væbnede styrker af olieselskaberne.

Artikel 7

1.   Med henblik på gennemførelsen af dette direktiv kan der, i henhold til aftaler mellem regeringer, på én medlemsstats område oprettes lagre på vegne af virksomheder eller særlige lagerorganisationer, der er etableret i en anden medlemsstat. Det er den pågældende medlemsstats regering, der træffer afgørelse om, hvorvidt en del af disse lagre skal oprettes uden for det nationale område.

Den medlemsstat, på hvis område disse lagre er oprettet kan i henhold til en sådan aftale, ikke modsætte sig, at lagrene overføres til de andre medlemsstater, for hvis regning lagrene er oprettet i henhold til aftalen; medlemsstaten udøver kontrol med disse lagre i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i aftalen, men medregner dem ikke i sin statistiske opgørelse. Den medlemsstat, for hvis regning lagrene er oprettet, kan medregne dem i sin statistiske opgørelse.

Hver medlemsstat sender sammen med den statistiske opgørelse en indberetning til Kommissionen om de lagre, der opretholdes på dens eget område til brug for en anden medlemsstat, samt om de lagre, der opretholdes i andre medlemsstater til dens brug. I begge tilfælde anføres lagrenes placering og/eller de virksomheder, der opretholder lagrene, de oplagrede mængder og produktkategori — eller mineralolie — i indberetningen.

2.   Kommissionen skal gøres bekendt med udkast til sådanne aftaler, som er nævnt i stk. 1, første afsnit, og den kan meddele de pågældende regeringer sine synspunkter. Når aftalerne er indgået, skal de meddeles Kommissionen, som underretter de andre medlemsstater herom.

Aftalerne skal opfylde følgende betingelser:

a)

vedrøre mineralolie og alle mineralolieprodukter, som er nævnt i dette direktiv

b)

fastsætte vilkår og ordninger for opretholdelsen af lagre med det formål at sikre kontrollen med og rådigheden over dem

c)

angive fremgangsmåderne for kontrol med og identifikationen af de omhandlede lagre, bl.a. de metoder, der skal anvendes ved gennemførelsen af og samarbejdet omkring inspektionerne

d)

principielt være indgået med ubegrænset varighed

e)

præcisere, at aftalen, såfremt den kan opsiges ensidigt, ikke må opsiges under en forsyningskrise, og at Kommissionen under alle omstændigheder skal underrettes forud for eventuel opsigelse.

3.   Såfremt lagre, der er oprettet i henhold til sådanne aftaler, ikke ejes af den virksomhed eller den særlige lagerorganisation, som er undergivet lagerpligten, men stilles til rådighed for denne virksomhed eller denne særlige lagerorganisation af en anden virksomhed eller en anden særlig lagerorganisation, skal følgende betingelser overholdes:

a)

den virksomhed eller den særlige lagerorganisation, der har fået lagrene overdraget, skal have kontraktmæssig ret til at råde over lagrene i aftaleperioden; de nærmere regler for fastsættelsen af prisen for denne rådighed vedtages efter fælles overenskomst mellem parterne

b)

minimumsperioden for en sådan aftale skal være 90 dage

c)

lagerets placering og/eller de virksomheder, der stiller lagrene til rådighed for den virksomhed eller den særlige lagerorganisation, der har fået lagrene overdraget, og mængden og kategorien af lagrede produkter eller mineralolie i det pågældende lager skal specificeres

d)

virksomheden eller den særlige lagerorganisation, der stiller lagrene til rådighed for den virksomhed eller den særlige lagerorganisation, der har fået lagrene overdraget, skal til enhver tid i hele aftaleperioden garantere, at den virksomhed eller den særlige lagerorganisation, der har fået lagrene overdraget, har adgang til lagrene

e)

virksomheden eller den særlige lagerorganisation, der stiller lagrene til rådighed for den virksomhed eller den særlige lagerorganisation, der har fået lagrene overdraget, skal være underkastet lovgivningen i den medlemsstat, på hvis område lagrene er beliggende, for så vidt angår denne medlemsstats retlige beføjelser til at kontrollere og fastslå lagrenes eksistens.

Artikel 8

Medlemsstaterne vedtager de nødvendige bestemmelser og træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre kontrollen og tilsynet med lagrene. De indfører mekanismer med henblik på at kontrollere lagrene i overensstemmelse med dette direktiv.

Artikel 9

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget til gennemførelse af dette direktiv, og træffer passende foranstaltninger til at sikre deres iværksættelse. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

Artikel 10

1.   Såfremt der optræder vanskeligheder i Fællesskabets mineralolieforsyning, foranlediger Kommissionen på anmodning af en medlemsstat eller på eget initiativ en konsultation mellem medlemsstaterne.

2.   Bortset fra ekstraordinære tilfælde eller for at tilfredsstille et ubetydeligt lokalt behov skal medlemsstaterne undlade at trække på lagrene med den følge, at de kommer under den fastsatte minimumsmængde, før de i stk. 1 nævnte konsultationer har fundet sted.

3.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om alle mængder, som trækkes på reservelagrene, og oplyser så snart som muligt følgende:

a)

dagen, på hvilken lagrene er kommet under den foreskrevne minimumsmængde

b)

grunden til de foretagne formindskelser af lagrene

c)

de eventuelt trufne forholdsregler til retablering af lagrene

d)

om muligt den sandsynlige udvikling af lagrene i det tidsrum, i hvilket de forbliver under den foreskrevne minimumsgrænse.

Artikel 11

Kommissionen forelægger med jævne mellemrum Rådet en rapport om situationen vedrørende lagrene i Fællesskabet, herunder eventuelt om behovet for harmonisering for at sikre en effektiv kontrol og et effektivt tilsyn med lagrene

Artikel 12

Direktiv 68/414/EØF ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret og for anvendelse af direktiverne.

Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 13

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 14

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2006.

På Rådets vegne

M. PEKKARINEN

Formand


(1)  EUT C 226 E af 15.9.2005, s. 44.

(2)  EUT C 112 af 30.4.2004, s. 39.

(3)  EFT L 308 af 23.12.1968, s. 14. Senest ændret ved direktiv 98/93/EF (EFT L 358 af 31.12.1998, s. 100).

(4)  Jf. bilag I, del A.

(5)  EFT L 228 af 16.8.1973, s. 1.


BILAG I

DEL A

Ophævet direktiv med ændringer

Rådets direktiv 68/414/EØF

(EFT L 308 af 23.12.1968, s. 14)

Rådets direktiv 72/425/EØF

(EFT L 291 af 28.12.1972, s. 154)

Rådets direktiv 98/93/EF

(EFT L 358 af 31.12.1998, s. 100)


DEL B

Liste over frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 12)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

Anvendelsesdato

68/414/EØF

1. januar 1971

1. januar 1971

98/93/EF

1. januar 2000 (1)

 


(1)  1. januar 2003 for Den hellenske Republik for så vidt angår kravene i direktiv 98/93/EF vedrørende indberegning af bunkerleverancer til international flytrafik i det indenlandske forbrug. Jf. artikel 4 i direktiv 98/93/EF.


BILAG II

Sammenligningstabel

Direktiv 68/414/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, første afsnit, indledningen

Artikel 2, første afsnit, indledningen

Artikel 2, første afsnit, første led

Artikel 2, første afsnit, litra a)

Artikel 2, første afsnit, andet led

Artikel 2, første afsnit, litra b)

Artikel 2, første afsnit, tredje led

Artikel 2, første afsnit, litra c)

Artikel 2, andet afsnit

Artikel 2, andet afsnit

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, første afsnit

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, andet afsnit

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, tredje afsnit

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, første afsnit

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, andet afsnit, indledningen, første punktum

Artikel 5, stk. 2, indledningen

Artikel 5, andet afsnit, indledningen, andet punktum

Artikel 5, stk. 2, litra a)

Artikel 5, andet afsnit, indledningen, tredje punktum

Artikel 5, stk. 2, litra b), indledningen

Artikel 5, andet afsnit, første led

Artikel 5, stk. 2, litra b), i)

Artikel 5, andet afsnit, andet led

Artikel 5, stk. 2, litra b), ii)

Artikel 5, andet afsnit, tredje led

Artikel 5, stk. 2, litra b), iii)

Artikel 5, tredje afsnit

Artikel 5, stk. 3

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 1

Artikel 6, stk. 2, første afsnit

Artikel 7, stk. 1, første afsnit

Artikel 6, stk. 2, andet afsnit

Artikel 7, stk. 1, andet afsnit

Artikel 6, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 7, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 6, stk. 2, fjerde afsnit

Artikel 7, stk. 2, første afsnit

Artikel 6, stk. 2, femte afsnit, indledningen

Artikel 7, stk. 2, andet afsnit, indledningen

Artikel 6, stk. 2, femte afsnit, første led

Artikel 7, stk. 2, andet afsnit, litra a)

Artikel 6, stk. 2, femte afsnit, andet led

Artikel 7, stk. 2, andet afsnit, litra b)

Artikel 6, stk. 2, femte afsnit, tredje led

Artikel 7, stk. 2, andet afsnit, litra c)

Artikel 6, stk. 2, femte afsnit, fjerde led

Artikel 7, stk. 2, andet afsnit, litra d)

Artikel 6, stk. 2, femte afsnit, femte led

Artikel 7, stk. 2, andet afsnit, litra e)

Artikel 6, stk. 2, sjette afsnit, indledningen

Artikel 7, stk. 3, indledningen

Artikel 6, stk. 2, sjette afsnit, første led

Artikel 7, stk. 3, litra a)

Artikel 6, stk. 2, sjette afsnit, andet led

Artikel 7, stk. 3, litra b)

Artikel 6, stk. 2, sjette afsnit, tredje led

Artikel 7, stk. 3, litra c)

Artikel 6, stk. 2, sjette afsnit, fjerde led

Artikel 7, stk. 3, litra d)

Artikel 6, stk. 2, sjette afsnit, femte led

Artikel 7, stk. 3, litra e)

Artikel 6, stk. 3, første afsnit, indledningen

Artikel 6, stk. 2, indledningen

Artikel 6, stk. 3, første afsnit, første led

Artikel 6, stk. 2, litra a)

Artikel 6, stk. 3, første afsnit, andet led

Artikel 6, stk. 2, litra b)

Artikel 6, stk. 3, første afsnit, tredje led

Artikel 6, stk. 2, litra c)

Artikel 6, stk. 3, første afsnit, fjerde led

Artikel 6, stk. 2, litra d)

Artikel 6, stk. 3, første afsnit, femte led

Artikel 6, stk. 2, litra e)

Artikel 6, stk. 3, første afsnit, sjette led

Artikel 6, stk. 2, litra f)

Artikel 6, stk. 3, første afsnit, syvende led

Artikel 6, stk. 2, litra g)

Artikel 6, stk. 3, andet afsnit, første punktum

Artikel 6, stk. 3, første afsnit

Artikel 6, stk. 3, andet afsnit, andet punktum

Artikel 6, stk. 3, andet afsnit

Artikel 6a

Artikel 8

Artikel 6b

Artikel 9

Artikel 7, stk. 1

Artikel 10, stk. 1

Artikel 7, stk. 2

Artikel 10, stk. 2

Artikel 7, tredje afsnit, indledningen

Artikel 10, stk. 3, indledningen

Artikel 7, tredje afsnit, første led

Artikel 10, stk. 3, litra a)

Artikel 7, tredje afsnit, andet led

Artikel 10, stk. 3, litra b)

Artikel 7, tredje afsnit, tredje led

Artikel 10, stk. 3, litra c)

Artikel 7, tredje afsnit, fjerde led

Artikel 10, stk. 3, litra d)

Artikel 8

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 9

Artikel 14

Bilag I

Bilag II