25.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 88/13


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/36/EF

af 24. marts 2006

om ændring af direktiv 2001/32/EF om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet, og om ophævelse af direktiv 92/76/EØF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 2, stk. 1, litra h), første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens direktiv 2001/32/EF (2) blev visse medlemsstater eller visse områder i medlemsstater anerkendt som beskyttede zoner med hensyn til visse skadegørere. I visse tilfælde var anerkendelsen foreløbig, fordi der ikke var fremlagt den fornødne dokumentation for, at den pågældende skadegører ikke forekom i den pågældende medlemsstat eller det pågældende område.

(2)

I de tilfælde, hvor de pågældende medlemsstater nu har fremlagt de fornødne oplysninger, bør de pågældende beskyttede zoner anerkendes som permanente beskyttede zoner.

(3)

Visse områder i Portugal blev anerkendt som beskyttede zoner med hensyn til Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer).

(4)

Af oplysninger, Portugal har fremlagt, fremgår det, at Bemisia tabaci Genn. (europæiske populationer) nu forekommer i visse dele af landets område. De pågældende dele af Portugals område bør derfor ikke længere anerkendes som beskyttet zone med hensyn til den pågældende skadegører.

(5)

Forskellige regioner og områder i Italien og Østrig samt hele Irland, Litauen, Slovakiet og Slovenien blev foreløbigt anerkendt som beskyttede zoner med hensyn til Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. indtil den 31. marts 2006.

(6)

Af oplysninger, som Irland, Italien, Litauen, Østrig, Slovenien og Slovakiet har fremlagt, fremgår det, at den foreløbige anerkendelse af de pågældende lande som beskyttede zoner med hensyn til Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. undtagelsesvis bør forlænges i endnu to år, så de pågældende lande kan få den fornødne tid til at fremlægge dokumentation for, at Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ikke forekommer, og om fornødent fuldføre deres bestræbelser på at udrydde den pågældende skadegører.

(7)

Desuden forekommer Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nu i visse dele af Italien, i regionerne Gorenjska og Maribor i Slovenien og i nogle kommuner i regionerne Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava og Trebišov i Slovakiet, og disse dele af Italien, Slovenien og Slovakiet bør derfor ikke længere anerkendes som beskyttet zone med hensyn til Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(8)

Litauen blev foreløbigt anerkendt som beskyttet zone med hensyn til beet necrotic yellow vein virus indtil den 31. marts 2006.

(9)

Af oplysninger, Litauen har fremlagt, fremgår det, at beet necrotic yellow vein virus nu forekommer i landet. Litauen bør derfor ikke længere anerkendes som beskyttet zone med hensyn til den pågældende skadegører.

(10)

Malta blev foreløbigt anerkendt som beskyttet zone med hensyn til Citrus tristeza-virus (europæiske stammer) indtil den 31. marts 2006.

(11)

Af oplysninger, Malta har fremlagt, fremgår det, at den foreløbige anerkendelse af den beskyttede zone i Malta med hensyn til Citrus tristeza-virus (europæiske stammer) undtagelsesvis bør forlænges i endnu to år, så Malta kan få den fornødne tid til at fremlægge dokumentation for, at Citrus tristeza-virus (europæiske stammer) ikke forekommer, og om fornødent fuldføre sine bestræbelser på at udrydde den pågældende skadegører.

(12)

Cypern blev foreløbigt anerkendt som beskyttet zone med hensyn til Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner og Leptinotarsa decemlineata Say indtil den 31. marts 2006.

(13)

Af oplysninger, Cypern har fremlagt, fremgår det, at den foreløbige anerkendelse af den beskyttede zone i Cypern med hensyn til Daktulosphaira vitifoliae (Fitch), Ips sexdentatus Börner og Leptinotarsa decemlineata Say bør forlænges i endnu to år, så Cypern kan få den fornødne tid til at fremlægge dokumentation for, at de pågældende skadegørere ikke forekommer, og om fornødent fuldføre sine bestræbelser på at udrydde dem.

(14)

Direktiv 2001/32/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(15)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2001/32/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

De zoner i EF, der er opført i bilaget, anerkendes som »beskyttede zoner«, jf. artikel 2, stk. 1, litra h), første afsnit, i direktiv 2000/29/EF med hensyn til de skadegørere, der er anført ud for disse zoner i bilaget.«

2)

Artikel 2 udgår.

3)

I bilaget foretages følgende ændringer:

a)

I punkt a), 2, affattes ordene i parentes efter »Portugal« således: »Azorerne, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (kommunerne Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche og Torres Vedras) og Trás-os-Montes«.

b)

I punkt a), 3.1, 11 og 13, indsættes »(indtil den 31. marts 2008)« efter ordet »Cypern«.

c)

Punkt b), 2, affattes således:

»—

Estland, Spanien, Frankrig (Korsika), Italien (Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Marche; Molise; Piemonte; Sardinien; Sicilien; Toscana; Umbria; Valle d’Aosta), Letland, Portugal, Finland, Det Forenede Kongerige (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne)

og indtil den 31. marts 2008 Irland, Italien (Puglia; Emilia-Romagna: provinserne Forlí-Cesena (undtagen det provinsområde, der ligger nord for hovedvej 9 — Via Emilia), Parma, Piacenza, Rimini (undtagen det provinsområde, der ligger nord for hovedvej 9 — Via Emilia); Lombardia; Veneto: undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba og Salara, og i provinsen Padova kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani og Masi, og i provinsen Verona kommunerne Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza og Angiari), Litauen, Østrig (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (administrativt område Lienz), Steiermark, Wien), Slovenien (undtagen regionerne Gorenjska og Maribor) og Slovakiet (undtagen kommunerne Blahová, Horné Mýto og Okoč (regionen Dunajská Streda), Hronovce og Hronské Kľačany (regionen Levice), Veľké Ripňany (regionen Topoľčany), Málinec (regionen Poltár), Hrhov (regionen Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše og Zatín (regionen Trebišov))«.

d)

I punkt d), 1, udgår ordet »Litauen«.

e)

I punkt d), 3, indsættes »(indtil den 31. marts 2008)« efter ordet »Malta«.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. april 2006 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. maj 2006.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/14/EF (EUT L 34 af 7.2.2006, s. 24).

(2)  EFT L 127 af 9.5.2001, s. 38. Senest ændret ved direktiv 2005/18/EF (EUT L 57 af 3.3.2005, s. 25).