7.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/27


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/28/EF

af 6. marts 2006

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 72/245/EØF om køretøjers radiointerferens (elektromagnetiske kompatibilitet) og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (1), særlig artikel 13, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 72/245/EØF af 20. juni 1972 om køretøjers radiointerferens (elektromagnetisk kompatibilitet) (2), særlig artikel 4, og

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 72/245/EØF er et af særdirektiverne under den typegodkendelsesprocedure, som er fastlagt ved Rådets direktiv 70/156/EØF.

(2)

For at forbedre sikkerheden for køretøjer ved at tilskynde til udvikling og indførelse af teknologier, der anvender kortdistanceradarudstyr til køretøjer, har Kommissionen harmoniseret anvendelsen af to radiofrekvensbånd ved Kommissionens beslutning 2004/545/EF af 8. juli 2004 om harmonisering af radiofrekvenser i 79 GHz-området til brug for kortdistanceradarudstyr til biler i Fællesskabet (3) og Kommissionens beslutning 2005/50/EF af 17. januar 2005 om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceradarudstyr til køretøjer i Fællesskabet (4).

(3)

I henhold til beslutning 2005/50/EF er anvendelsen af kortdistanceradarudstyr til biler i 24 GHz-området tidsbegrænset, og medlemsstaterne skal etablere et overvågningssystem med det formål at sætte tal på det antal køretøjer, der er udstyret med kortdistanceradarudstyr i 24 GHz-området, og som er registreret på deres territorium.

(4)

Direktiv 72/245/EØF som ændret ved Kommissionens direktiv 2005/49/EF (5) gav medlemsstaterne passende midler til at gennemføre denne overvågning. Direktiv 70/156/EØF blev ændret i overensstemmelse hermed.

(5)

Siden da er det blevet klart, at måden, hvorpå disse oplysninger tilvejebringes, kan forenkles for kortdistanceradarudstyr i 24 GHz-området, og at det er unødvendigt af overvågningshensyn at kræve oplysninger i EF-overensstemmelseserklæringen om anvendelse af kortdistanceradarudstyr i 79 GHz-området ud over oplysninger om kortdistanceradarudstyr i 24 GHz-området, idet 79 GHz-frekvensbåndet ikke interfererer med andre applikationer, og dets anvendelse ikke er begrænset. Kravene i forbindelse med anvendelsen af kortdistanceradarudstyr i 24 GHz-området bør derfor ændres, og kravene til anvendelsen af kortdistanceradarudstyr i 79 GHz-området i direktiv 72/245/EØF bør derfor udgå. Dette direktiv har ingen indflydelse på eksisterende godkendelser af køretøjer uden kortdistanceradarudstyr i 24 GHz-området.

(6)

Det er kun de tekniske tjenester, der udsteder erklæringer i overensstemmelse med modellen i bilag III C til direktiv 72/245/EØF. Ingen yderligere myndighed eller administration er inddraget i denne proces. Følgelig er den yderligere stempling af erklæringen, som der i øjeblikket kræves, unødvendig og vil blive ophævet.

(7)

Direktiv 72/245/EØF bør følgelig ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Ændringerne af direktiv 72/245/EØF indvirker på direktiv 70/156/EØF. Direktiv 70/156/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for tilpasning til den tekniske udvikling, som er nedsat i henhold til artikel 13 i direktiv 70/156/EØF —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændring af direktiv 72/245/EØF

I direktiv 72/245/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I udgår punkt 2.1.14.

2)

Bilag II A ændres således:

a)

Punkt 12.7.1. affattes således:

»12.7.1.

køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr: Ja/nej/ekstraudstyr (overstreg det ikke gældende)«.

b)

Punkt 12.7.2. udgår.

3)

I tillæg til bilag III A foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 1.3.1. affattes således:

»1.3.1.

køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr: Ja/nej/ekstraudstyr (overstreg det ikke gældende)«.

b)

Punkt 1.3.2. udgår.

4)

I bilag III C udgår rubrikken »myndighedens stempel«.

Artikel 2

Ændring af direktiv 70/156/EØF

I direktiv 70/156/EØF foretages følgende ændringer:

1)

I bilag I foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 12.7.1. affattes således:

»12.7.1.

køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr: Ja/nej/ekstraudstyr (overstreg det ikke gældende)«.

b)

Punkt 12.7.2. udgår.

2)

I bilag III, del I, A, foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 12.7.1. affattes således:

»12.7.1.

køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr: Ja/nej/ekstraudstyr (overstreg det ikke gældende)«.

b)

Punkt 12.7.2. udgår.

3)

I bilag IX, side 2 af alle EF-overensstemmelseserklæringer foretages følgende ændringer:

a)

Punkt 50. affattes således, og der indsættes samtidig en fodnote:

»50.

Bemærkninger (6)

b)

Punkt 50.1. 50.2. og 50.3. udgår.

Artikel 3

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2006 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. juli 2006.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. marts 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/64/EF (EUT L 310 af 25.11.2005, s. 10).

(2)  EFT L 152 af 6.7.1972, s. 15. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2005/83/EF (EUT L 305 af 24.11.2005, s. 32).

(3)  EUT L 241 af 13.7.2004, s. 66.

(4)  EUT L 21 af 25.1.2005, s. 15.

(5)  EUT L 194 af 26.7.2005, s. 12.

(6)  Hvis køretøjet er udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr i henhold til beslutning 2005/50/EF, anfører fabrikanten her: »Køretøj udstyret med 24 GHz-kortdistanceradarudstyr«.«