14.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 354/54


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. december 2006

om principiel anerkendelse af, at det dossier, som er forelagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af flubendiamid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er fuldstændigt

(meddelt under nummer K(2006) 6457)

(EØS-relevant tekst)

(2006/927/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), særlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 91/414/EØF skal der opstilles en EF-liste over aktivstoffer, der må blandes i plantebeskyttelsesmidler.

(2)

Bayer CropScience AG indgav den 30. marts 2006 et dossier om aktivstoffet flubendiamid til de græske myndigheder med en ansøgning om at få stoffet optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

(3)

De græske myndigheder har over for Kommissionen tilkendegivet, at dossieret om det pågældende aktivstof efter den indledende undersøgelse synes at opfylde data- og informationskravene i bilag II til direktiv 91/414/EØF. Det indgivne dossier synes også at opfylde data- og informationskravene i bilag III til direktiv 91/414/EØF med hensyn til ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder det pågældende aktivstof. Ansøgeren sendte derefter i medfør af artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF dossieret til Kommissionen og de øvrige medlemsstater, ligesom det blev forelagt for Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

(4)

Der bør ved denne beslutning gives en officiel EF-bekræftelse af, at dossieret anses for i princippet at opfylde data- og informationskravene i bilag II og for mindst ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder det pågældende aktivstof, kravene i bilag III til direktiv 91/414/EØF.

(5)

Denne beslutning indskrænker ikke Kommissionens ret til at kræve, at ansøgeren forelægger yderligere data eller oplysninger for at præcisere visse punkter i dossieret.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Uden at det berører bestemmelserne i artikel 6, stk. 4, i direktiv 91/414/EØF, opfylder det dossier om aktivstoffet i bilaget til denne beslutning, der er forelagt for Kommissionen og medlemsstaterne for at få stoffet optaget i bilag I til nævnte direktiv, i princippet de data- og informationskrav, der er fastsat i bilag II til direktivet.

Dossieret opfylder også data- og oplysningskravene i bilag III til direktivet med hensyn til ét plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet, under hensyntagen til de foreslåede anvendelser.

Artikel 2

Den rapporterende medlemsstat fortsætter den detaljerede gennemgang af det pågældende dossier og rapporterer konklusionerne af gennemgangen sammen med eventuelle henstillinger om, hvorvidt det pågældende aktivstof skal optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF eller ej, og eventuelle betingelser herfor til Europa-Kommissionen så hurtigt som muligt og senest et år efter datoen for offentliggørelsen af denne beslutning i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/85/EF (EUT L 293 af 24.10.2006, s. 3).


BILAG

AKTIVSTOF, DER ER OMFATTET AF DENNE BESLUTNING

Nr.

Almindeligt anvendt navn, CIPAC-identifikationsnummer

Ansøger

Ansøgningsdato

Rapporterende medlemsstat

1

Flubendiamid

CIPAC-nr. foreligger endnu ikke

Bayer CropScience AG

30. marts 2006

EL