14.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 283/50


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. oktober 2006

om tilpasning til den tekniske udvikling af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF, for så vidt angår undtagne anvendelser af hexavalent chrom

(meddelt under nummer K(2006) 4791)

(EØS-relevant tekst)

(2006/692/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge direktiv 2002/95/EF skal Kommissionen evaluere visse farlige stoffer, der er forbudt efter direktivets artikel 4, stk. 1.

(2)

Visse komponenter og materialer, hvori hexavalent chrom indgår, bør undtages fra forbuddet, da anvendelsen af disse farlige stoffer i de bestemte materialer og komponenter stadig er uundgåelig, eller fordi den negative miljø-, sundheds- eller forbrugerbeskyttelsesmæssige belastning som følge af substitutionen er større end de mulige miljø-, sundheds- eller forbrugerbeskyttelsesmæssige fordele herved. Undtagelsen er indrømmet på grundlag af resultaterne af en gennemgang udført af tekniske eksperter under hensyntagen til de foreliggende data fra undersøgelser, interesseparter og andre videnskabelige/tekniske kilder. Efter denne gennemgang blev det konkluderet, at det indtil den 1. juli 2007 stadig ikke er teknisk eller videnskabeligt gennemførligt at eliminere eller substituere disse stoffer. En tilsvarende undtagelse gives i direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer.

(3)

For nærmere bestemte materialer og komponenter bør undtagelserne indskrænkes, således at der opnås en gradvis udfasning af de farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, eftersom det vil blive muligt at erstatte stofferne i de pågældende anvendelser.

(4)

Ifølge artikel 5, stk. 1, litra c), i direktiv 2002/95/EF skal hver enkelt undtagelse i direktivets bilag tages op til overvejelse mindst hvert fjerde år eller fire år efter, at et element er tilføjet på listen.

(5)

Direktiv 2002/95/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Kommissionen har i henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 2002/95/EF, hørt de berørte parter.

(7)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, som blev nedsat ved artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF (2)

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilaget til direktiv 2002/95/EØF indsættes følgende som punkt 28:

»28.

Hexavalent chrom i korrosionshindrende overfladebehandling af umalede metalplader og befæstelseselementer med henblik på beskyttelse mod korrosion og dæmpning af radiostøj i udstyr, der henhører under kategori 3 i direktiv 2002/96/EF (it- og teleudstyr). Undtagelsen gælder til 1. juli 2007.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. oktober 2006.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/310/EF (EUT L 115 af 28.4.2006, s. 38).

(2)  EUT L 114 af 27.4.2006, s. 9.