21.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/36


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 19. juli 2006

om ændring af beslutning 2006/415/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet

(meddelt under nummer K(2006) 3257)

(EØS-relevant tekst)

(2006/506/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (3), særlig artikel 66, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter et udbrud af højpatogen aviær influenza forårsaget af subtype H5N1 i en fjerkræflok på landets område har Ungarn truffet de relevante foranstaltninger, der er foreskrevet i Kommissionens beslutning 2006/415/EF af 14. juni 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet og om ophævelse af beslutning 2006/135/EF (4).

(2)

På baggrund af udviklingen i den epidemiologiske situation i Ungarn er det nødvendigt at forlænge foranstaltningerne vedrørende område A og B, jf. artikel 4, stk. 4, litra b), nr. iii), i beslutning 2006/415/EF.

(3)

Danmark har meddelt Kommissionen, at alle bekæmpelsesforanstaltninger i forbindelse med et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i en hobbyfjerkræbesætning er ophørt pr. 30. juni 2006, og de foranstaltninger, der var truffet i henhold til artikel 4, stk. 2, i beslutning 2006/415/EF vedrørende område A og B, er derfor ikke længere nødvendige.

(4)

Det er derfor nødvendigt at ændre del A og B i bilaget til beslutning 2006/415/EF i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2006/415/EF erstattes af bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33). Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(4)  EUT L 164 af 16.6.2006, s. 51.


BILAG

Bilaget til beslutning 2006/415/EF affattes således:

»BILAG

DEL A

Område A oprettet i henhold til artikel 4, stk. 2:

ISO-landekode

Medlemsstat

Område A

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 4, stk. 4, litra b))

Kode

(hvis en sådan findes)

Navn

HU

UNGARN

 

I regionen Bács-Kiskun kommunerne:

 

KISKŐRÖS

 

KECEL

 

IMREHEGY

 

ORGOVÁNY

 

KASKANTYÚ

 

BÓCSA

 

SOLTVADKERT

 

TÁZLÁR

 

PIRTÓ

 

KISKUNHALAS

 

JAKABSZÁLLÁS

 

BUGACPUSZTAHÁZA

 

BUGAC

 

SZANK

 

KISKUNMAJSA-BODOGLÁR

 

HARKAKÖTÖNY

 

FÜLÖPJAKAB

 

MÓRICGÁT

 

PETŐFISZÁLLÁS

 

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

 

KISKUNMAJSA

 

KISKUNFÉLEGYHÁZA

 

GÁTÉR

 

PÁLMONOSTORA

 

KÖMPÖC

 

CSÓLYOSPÁLOS

31.8.2006

 

I regionen Csongrád kommunerne:

 

ÜLLÉS

 

BORDÁNY

 

ZSOMBÓ

 

SZATYMAZ

 

SÁNDORFALVA

 

FELGYŐ

 

FORRÁSKÚT

 

BALÁSTYA

 

DÓC

 

KISTELEK

 

ÓPUSZTASZER

 

CSONGRÁD

 

BAKS

 

CSENGELE

 

PUSZTASZER

 

CSANYTELEK

 

TÖMÖRKÉNY

31.8.2006

DEL B

Område B oprettet i henhold til artikel 4, stk. 2:

ISO-landekode

Medlemsstat

Område B

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 4, stk. 4, litra b))

Kode

(hvis en sådan findes)

Navn

HU

UNGARN

ADNS

Regionerne:

31.8.2006

00003

BÁCS-KISKUN

00006

CSONGRÁD«