26.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 112/15


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 25. april 2006

om afvisning af at optage methabenzthiazuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof

(meddelt under nummer K(2006) 1653)

(EØS-relevant tekst)

(2006/302/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2004/20/EF (2), særlig artikel 8, stk. 2, fjerde afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF kan en medlemsstat i en periode på 12 år fra datoen for meddelelsen af direktivet tillade markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktive stoffer, som ikke er opført i bilag I til direktivet, og som allerede var på markedet to år efter meddelelsen heraf, mens disse stoffer gradvist undersøges inden for rammerne af et arbejdsprogram.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1490/2002 (3) fastsættes nærmere bestemmelser for iværksættelsen af anden og tredje fase af det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF. Hvis en anmelder undlader at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse forordninger, foretages der ikke nogen fuldstændighedskontrol eller evaluering af dossieret vedrørende det pågældende aktive stof. Der er ikke fremlagt et fuldstændigt dossier for methabenzthiazuron inden for den fastsatte frist. Dette aktive stof bør derfor ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF, og medlemsstaterne bør trække alle godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof, tilbage.

(3)

For de aktive stoffer, for hvilke der kun er en kort periode fra advisering til tilbagetrækning af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder sådanne stoffer, bør der indrømmes en frist til bortskaffelse, oplagring, afsætning og anvendelse af eksisterende lagre på højst 12 måneder, således at de eksisterende lagre kun kan anvendes i yderligere én dyrkningsperiode. I tilfælde med længere perioder mellem advisering og tilbagetrækning kan denne frist afkortes, således at den udløber ved udgangen af dyrkningsperioden.

(4)

For methabenzthiazuron er der fremlagt oplysninger, som er blevet vurderet af Kommissionen sammen med eksperter fra medlemsstaterne, og hvoraf det fremgår, at der er behov for yderligere anvendelse af det pågældende stof. I sådanne tilfælde bør der iværksættes midlertidige foranstaltninger med henblik på udvikling af alternativer.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Methabenzthiazuron optages ikke i bilag I til direktiv 91/414/EØF.

Artikel 2

Medlemsstaterne sørger for følgende:

a)

Godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder methabenzthiazuron, trækkes tilbage senest den 25. oktober 2006.

b)

Fra den 26. april 2006 gives der ikke godkendelse eller forlænget godekndelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder methabenzthiazuron, i henhold til undtagelsesbestemmelsen i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF.

Artikel 3

1.   Uanset artikel 2 kan medlemsstater, der er opført i kolonne B i bilaget, indtil senest den 30. juni 2009 opretholde deres godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder stoffer, som er opført i kolonne A, til anvendelsesformål, der er angivet i kolonne C i samme bilag.

Medlemsstater, der gør brug af undtagelsen i første afsnit, sikrer, at følgende betingelser er opfyldt:

a)

Fortsat anvendelse kan kun accepteres, hvis den ikke har nogen skadelige virkninger på menneskers eller dyrs sundhed eller en uacceptabel indvirkning på miljøet.

b)

Plantebeskyttelsesmidler, der stadig er på markedet efter den 25. oktober 2006, forsynes med ny mærkning, hvoraf de skærpede anvendelsesbetingelser fremgår.

c)

Der træffes alle relevante foranstaltninger til at reducere eventuelle risici.

d)

Der gøres seriøse bestræbelser på at udvikle alternativer til disse anvendelser.

2.   Den pågældende medlemsstat underretter senest den 31. december hvert år Kommissionen om de foranstaltninger, der træffes i henhold til stk. 1, herunder navnlig om foranstaltninger, der træffes i henhold til litra a)-d).

Artikel 4

Eventuelle frister, som medlemsstaterne indrømmer i henhold til artikel 4, stk. 6, i direktiv 91/414/EØF, skal være så korte som muligt.

Hvis godkendelserne i henhold til artikel 2 skal trækkes tilbage senest den 25. oktober 2006, udløber fristen senest den 25. oktober 2007.

Hvis godkendelserne i henhold til artikel 3, stk. 1, skal trækkes tilbage senest den 30. juni 2009, udløber fristen senest den 31. december 2009.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. april 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(2)  EUT L 70 af 9.3.2004, s. 32.

(3)  EFT L 224 af 21.8.2002, s. 23. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1044/2003 af 18. juni 2003 (EUT L 151 af 19.6.2003, s. 32).


BILAG

Liste over de i artikel 3, stk. 1, omhandlede godkendelser

Kolonne A

Kolonne B

Kolonne C

Aktivt stof

Medlemsstat

Anvendelse

Methabenzthiazuron

Belgien

Porrer, ærter

Frankrig

Allium-afgrøder

Fodergræsser

Bælgafgrøder