4.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 32/91


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1. februar 2006

om ændring af beslutning 2005/393/EF for så vidt angår spærrezoner i forbindelse med bluetongue i Spanien og Portugal

(meddelt under nummer K(2006) 180)

(EØS-relevant tekst)

(2006/64/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får (1), særlig artikel 8, stk. 2, litra d), artikel 8, stk. 3, og artikel 19, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2000/75/EF er der fastsat bestemmelser og foranstaltninger til bekæmpelse af bluetongue i Fællesskabet, herunder etablering af beskyttelses- og overvågningszoner og forbud mod, at dyr forlader disse zoner.

(2)

Kommissionens beslutning 2005/393/EF af 23. maj 2005 om beskyttelses- og overvågningszoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for flytninger ud af og gennem disse zoner (2) indeholder bestemmelser om afgrænsningen af de overordnede geografiske områder, hvor medlemsstaterne skal etablere beskyttelses- og overvågningszoner (herefter benævnt »spærrezoner«) i forbindelse med bluetongue.

(3)

Spanien og Portugal har meddelt Kommissionen, at der er påvist forekomst af serotype 4-virus i en række yderområder i spærrezone E.

(4)

Ovennævnte spærrezoner bør derfor udvides under hensyntagen til de foreliggende data om vektorens økologi og udviklingen i dens årstidsbestemte aktivitet.

(5)

Beslutning 2005/393/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilag I til beslutning 2005/393/EF affattes listerne over områder i spærrezone E vedrørende Spanien og Portugal således:

»Spanien:

provinserne Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz, Toledo og Ciudad Real

provinsen Jaén (distrikterne (comarcas) Jaén, Andujar, Alcala la Real, Huelma, Linares, Santiesteban del Puerto og Ubeda)

provinsen Avila (distrikterne Arenas de San Pedro, Candelada, Cebreros, Las Navas del Marques, Navaluenga og Sotillo de la Adrada)

provinsen Salamanca (distrikterne Bejar, Ciudad Rodrigo og Sequeros)

provinsen Madrid (distrikterne Aranjuez, El Escorial, Griñón, Navalcarnero og San Martín de Valdeiglesias).«

»Portugal:

Landbrugsministeriets regionalkontor i Algarve: alle kommuner (concelhos)

Landbrugsministeriets regionalkontor i Alentejo: alle kommuner

Landbrugsministeriets regionalkontor i Ribatejo e Oeste: kommunerne Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes og Sardoal

Landbrugsministeriets regionalkontor i Beira Interior: kommunerne Penamacor, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodão og Mação.«

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 7. februar 2006.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 74.

(2)  EUT L 130 af 24.5.2005, s. 22. Senest ændret ved beslutning 2005/828/EF (EUT L 311 af 26.11.2005, s. 37).