5.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 82/27


RÅDETS UDTALELSE

af 14. marts 2006

om Nederlandenes opdaterede stabilitetsprogram, 2005-2008

(2006/C 82/07)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker (1), særlig artikel 5, stk. 3,

under henvisning til Kommissionens henstilling,

efter høring af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg —

AFGIVET FØLGENDE UDTALELSE:

(1)

Den 14. marts 2006 gennemgik Rådet Nederlandenes opdaterede stabilitetsprogram for perioden 2005-2008.

(2)

Efter kraftig økonomisk vækst i anden halvdel af 1990'erne, hvor BNP-væksten i gennemsnit lå på 3,75 % om året, bl.a. understøttet af et boom på boligmarkedet og stigende aktiekurser, stagnerede væksten i 2002 og 2003 og igen primo 2005. Den offentlige saldo, som udviste et komfortabelt overskud i 2000, forværredes betragteligt og faldt i 2001 og 2002 til et underskud, som overskred referenceværdien på 3 % af BNP i 2003. Den 2. juni 2004 besluttede Rådet, at Nederlandene havde et uforholdsmæssigt stort underskud, og henstillede, at det uforholdsmæssigt store underskud blev korrigeret inden udgangen af 2005. Der blev allerede i 2004 opnået en betydelig budgetkonsolidering, som bragte underskuddet ned på 2,1 % af BNP i 2004. Den 7. juni 2005 besluttede Rådet, at det uforholdsmæssigt store underskud i Nederlandene var blevet korrigeret i 2004, og ophævede derfor beslutningen om det uforholdsmæssigt store underskud.

(3)

I sin udtalelse af 18. januar 2005 om den foregående opdatering af stabilitetsprogrammet for perioden 2004-2007 opfordrede Rådet Nederlandene til at sikre, at underskuddet blev bragt ned under 3 % af BNP inden udgangen af 2005, og til i betragtning af risikoen for pro-cykliske virkninger og udfordringerne i forbindelse med befolkningens aldring at gøre det nødvendige for at sikre en budgetstilling tæt på balance i årene derefter.

(4)

Hvad angår budgetgennemførelsen i 2005 anslås det i opdateringen fra december 2005, at det offentlige underskud falder til 1,2 % af BNP, mens underskudsmålet var sat til 2,6 % af BNP i opdateringen af stabilitetsprogrammet fra november 2004, og Kommissionens tjenestegrene regnede med et underskud på 1,8 % af BNP i deres prognose fra efteråret 2005. Forbedringen skyldes for størstedelens vedkommende indtægter over det forventede, primært fra højere priser på gas og højere dividende, moms- og selskabsskatteprovenu. Ifølge de seneste skøn, som parlamentet har fået forelagt, er det endda sandsynligt, at underskuddet i 2005 bliver tæt på 0,75 % af BNP, dvs. væsentligt lavere end ventet ifølge opdateringen af programmet.

(5)

Nederlandene forelagde sin opdatering pr. december 2005 af stabilitetsprogrammet for perioden 2005-2008 for Kommissionen den 22. december 2005 (dvs. tre uger efter fristen den 1. december, som er fastsat i adfærdskodeksen). Forsinkelsen skyldtes ifølge myndighederne, at man ønskede at medtage nye økonomiske fremskrivninger og eventuelle supplerende politikker. Programmet følger i brede træk modellen for stabilitets- og konvergensprogrammer i den nye adfærdskodeks (2).

(6)

Ifølge programmet vil væksten i BNP i faste priser stige fra anslået 0,75 % i 2005 til 2,5 % i både 2006 og 2007, før den aftager til 2,25 % i 2008. Den forventede øgede vækst vil ske i kraft af et opsving i både den indenlandske efterspørgsel og eksporten. De økonomiske vækstfremskrivninger og det underforståede gradvise fald i det negative outputgab er plausible, også i betragtning af de seneste positive økonomiske data. Inflationen forventes at stabilisere sig på 1,5 % i 2006, før den aftager til lidt over 1 % i 2007, hvilket synes lavt sat, også sammenholdt med Kommissionens tjenestegrenes prognose fra efteråret 2005.

(7)

Myndighedernes strategiske hovedmål er at opnå sunde offentlige finanser for at understøtte en holdbar økonomisk vækst og dække udgifterne ved en aldrende befolkning. Efter den omfattende konsolidering, der blev opnået i 2004 og 2005, ventes det offentlige underskud ifølge 2005-opdateringen af stabilitetsprogrammet at stige til 1,5 % i 2006 og derefter at stabilisere sig på ca. 1,1 % af BNP, og det primære overskud ventes at følge et lignende mønster. Sammenlignet med det foregående program, hvor man stilede mod en fortsat nedbringelse af underskuddet, er der i den nye opdatering taget hensyn til det bedre end ventede underskudsresultat på 1,2 % af BNP i 2005, et niveau, underskuddet i det store og hele ventes at stabilisere sig på (bortset fra en forringelse i 2006) ved et sammenligneligt makroøkonomisk scenario fra og med 2006.

(8)

Ifølge Kommissionens tjenestegrenes beregninger på basis af programmet efter den i fællesskab aftalte metode vil den strukturelle saldo, som siden det uforholdsmæssigt store underskud i 2003 har vist en markant forbedring fra et underskud på 2,25 % af BNP i 2003 til en balanceret stilling i 2005 takket være den store tilpasningsindsats i tråd med stabilitets- og vækstpagten, forringes til et underskud på næsten 0,75 % af BNP i 2006 med et aftagende, om end stadig negativt outputgab. Denne strukturelle forværring skyldes for halvdelens vedkommende, at virksomheder har forudbetalt mere end ventet i skat i 2005 for at drage fordel af de renter, regeringen har betalt, og som ligger over det sædvanlige på markedet, hvilket forventes at have en afsmittende effekt i 2006. Den strukturelle underskudssaldo ventes derefter at stabilisere sig på et underskud på lidt over et halvt procentpoint af BNP. Ifølge programmet er den mellemfristede målsætning for budgetstillingen en strukturel saldo (dvs. konjunkturkorrigeret og uden engangsforanstaltninger og andre midlertidige foranstaltninger) på mellem – 0,5 % og – 1 % af BNP. Den mellemfristede målsætning er sat på et passende niveau, da den ligger inden for den ramme, der er fastsat for euroområdet og ERM II-landene i stabilitets- og vækstpagten og adfærdskodeksen, og da den på passende vis afspejler gældskvoten og den gennemsnitlige potentielle outputvækst på lang sigt. På trods af budgetforværringen i 2006 ifølge fremskrivningerne ventes underskuddet at holde sig inden for den midlertidige ramme, der er fastsat i programmet.

(9)

Risiciene i forbindelse med budgetstrategien synes i det store og hele at være i balance, og budgetresultatet kunne gå hen at blive noget bedre end ventet efter 2006. De aktuelle indikatorer tyder ganske vist på en stærk stigning i den økonomiske aktivitet, underskuddet i 2005 ventes nu at blive væsentligt lavere, og hvad angår årene efter 2006, er der en positiv risiko i forhold til budgetfremskrivningerne i programmet, hvis prisen på olie bliver højere end ventet i programmet, da budgettet ville nyde godt af større gasindtægter, mens vækstprognosen allerede stemmer overens med sådanne højere oliepriser. Samtidig vil det bedre end ventede resultat i 2005 dog også kunne have negative følgevirkninger. Desuden er det endnu ikke klart, om de forventede budgetbesparelser takket være reformen af syge- og socialsikringssystemet, som trådte i kraft primo 2006, vil blive opnået fuldt ud, da det endnu ikke er muligt præcist at vurdere, hvordan reformen vil påvirke adfærdsmønstrene.

(10)

I betragtning af ovenstående risikovurdering synes den budgetstrategi, der er beskrevet i programmet, tilstrækkelig til at sikre, at programmets mellemfristede målsætning fastholdes i hele programperioden. Den fremskrevne strukturelle saldo hvert år holder sig inden for den midlertidige ramme, der er fastsat i programmet, og er bedre end minimumsreferenceværdien for et strukturelt underskud på ca. 1 % af BNP, som sikrer en tilstrækkelig margen med hensyn til referenceværdien for underskuddet på 3 % af BNP i tilfælde af en ugunstig konjunkturudvikling. Ikke desto mindre er der trods det stærke økonomiske opsving en forværring på 0,75 % af BNP i den strukturelle saldo i 2006, hvilket dog til dels skyldes ekstraordinære forhold. Hvis de seneste oplysninger om de positive resultater holder stik for 2005, kunne den budgetforværring, der forudsættes i målet for 2006, gå hen at blive endnu større, medmindre myndighederne træffer foranstaltninger for at styre den.

(11)

Ifølge fremskrivningen i programmet vil den offentlige gæld i det store og hele stabilisere sig på 54,5 % af BNP i 2006, før den gradvist aftager til ca. 53 % i 2008. Disse fremskrivninger ligger meget tæt op ad de fremskrivninger, Kommissionens tjenestegrene har udarbejdet. Risiciene i forbindelse med gældsprognoserne beror primært på de risici, der er i forbindelse med underskudsfremskrivningerne, der som anført ovenfor i det store og hele synes at være i balance.

(12)

Med hensyn til de offentlige finansers holdbarhed synes Nederlandene at stå over for en mellemstor risiko, når man betragter de fremskrevne budgetudgifter til en aldrende befolkning. Det aktuelle gældsniveau er under traktatens referenceværdi på 60 % af BNP, og den seneste forbedring af budgetsituationen i Nederlandene har bidraget til at mindske risiciene med hensyn til holdbarheden på lang sigt. De seneste reformer af invalidepensionsordningen vil også bidrage til at få styr på de offentlige udgifter på lang sigt. Selv om der tages fuldt hensyn til den fremskrevne fremtidige indtægtsstigning, vil den imidlertid, især grundet forsinket pensionsbeskatning, ikke være tilstrækkelig til at udligne stigningen i offentlige udgifter på lang sigt. Det kan derfor blive nødvendigt med en yderligere budgetkonsolidering for fuldt ud at modvirke virkningen af befolkningens aldring.

(13)

De påtænkte foranstaltninger vedrørende de offentlige finanser er i store træk i overensstemmelse med de overordnede økonomiske retningslinjer, der indgår i de integrerede retningslinjer for perioden 2005-2008. De er især i overensstemmelse med den integrerede retningslinje om sikring af økonomisk stabilitet, idet de fastholder den mellemfristede budgetmålsætning under konjunkturforløbet. Programmet stemmer også overens med den integrerede retningslinje om sikring af økonomisk holdbarhed i betragtning af de fremskrevne udgifter, der er forbundet med befolkningens aldring.

(14)

I Nederlandenes nationale reformprogram, som blev forelagt den 14. oktober 2005 som led i den fornyede Lissabon-strategi for vækst og beskæftigelse, fremhæves en styrkelse af udbuddet af arbejdskraft, hurtigere vækst i arbejdskraftproduktiviteten gennem styrket FoU og innovation og en forbedring af priskonkurrenceevnen gennem nedbringelse af lønomkostningerne som udfordringer. Styrkelsen af FoU og innovation ventes at have betydelige indvirkninger på de offentlige finanser. Da der kun foreligger begrænsede oplysninger, især om tidsplanen for strukturreformerne på disse områder, er det dog vanskeligt at fastslå, om der i budgetfremskrivningerne i stabilitetsprogrammet er taget fuldt hensyn til de foranstaltninger, der er beskrevet i det nationale reformprogram. De påtænkte foranstaltninger i stabilitetsprogrammet med hensyn til de offentlige finanser er i store træk i overensstemmelse med de foranstaltninger, der indgår i det nationale reformprogram.

På baggrund af ovenstående vurdering udtrykker Rådet tilfredshed med den nederlandske regerings bestræbelser i 2005 på — efter den omgående korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud — at bringe underskuddet længere ned under referenceværdien på 3 % af BNP og med, at myndighederne agter at forfølge den mellemfristede målsætning i hele programperioden. Rådet opfordrer, også i betragtning af de bedre end ventede resultater i 2005, Nederlandene til at fastholde en stærk budgetstilling i 2006 og årene derefter.

Sammenligning af centrale makroøkonomiske og budgetmæssige fremskrivninger

 

2004

2005

2006

2007

2008

Realt BNP

(procentvis ændring)

SP dec. 2005 (3)

1,7

0,75

2,5

2,5

2,25

KOM nov. 2005

1,7

0,5

2,0

2,4

ikke relevant

SP nov. 2004

1,25

1,5

2,5

2,5

ikke relevant

HICP-inflation

(%)

SP dec. 2005

1,4

1,5

1,5

1,1

ikke relevant

KOM nov. 2005

1,4

1,7

2,0

1,9

ikke relevant

SP nov. 2004

1,25

1,25

1,5

1,5

ikke relevant

Outputgab

(% af potentielt BNP)

SP dec. 2005 (4)

– 1,5

– 2,3

– 1,5

– 1,1

– 0,9

KOM nov. 2005 (6)

– 1,3

– 2,2

– 1,9

– 1,4

ikke relevant

SP nov. 2004

– 2,1

– 2,2

– 1,5

– 0,9

ikke relevant

Offentlig saldo

(% af BNP)

SP dec. 2005

– 2,1

– 1,2

– 1,5

– 1,2

– 1,1

KOM nov. 2005

– 2,1

– 1,8

– 1,9

– 1,5

ikke relevant

SP nov. 2004

– 3,0

– 2,6

– 2,1

– 1,9

ikke relevant

Primær saldo

(% af BNP)

SP dec. 2005

0,6

1,4

1,1

1,4

1,5

KOM nov. 2005

0,5

0,7

0,6

1,0

ikke relevant

SP nov. 2004

– 0,1

0,3

0,7

0,8

ikke relevant

Konjunkturkorrigeret saldo = strukturel saldo (5)

(% af BNP)

SP dec. 2005 (4)

– 1,3

0,0

– 0,7

– 0,6

– 0,6

KOM nov. 2005

– 1,4

– 0,6

– 0,8

– 0,7

ikke relevant

SP nov. 2004

– 1,6

– 1,2

– 1,2

– 1,3

ikke relevant

Offentlig bruttogæld

(% af BNP)

SP dec. 2005

53,1

54,4

54,5

53,9

53,1

KOM nov. 2005

53,1

54,0

54,2

53,8

ikke relevant

SP nov. 2004

56,3

58,1

58,6

58,3

ikke relevant

Stabilitetsprogrammet (SP), økonomiske prognoser fra efteråret 2005 fra Kommissionens tjenestegrene (KOM), beregninger foretaget af Kommissionens tjenestegrene.


(1)  EFT L 209 af 2.8.1997, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1055/2005 (EUT L 174 af 7.7.2005, s. 1). De dokumenter, der henvises til i dette dokument, findes på følgende websted:

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/main_en.htm.

(2)  Nogle kapitler mangler helt (overordnede politiske rammer) eller er ufuldstændige (kvaliteten af de offentlige finanser, strukturreformer). Visse obligatoriske data om de grundlæggende antagelser manglede i programmet, men er efterfølgende blevet forelagt af de nederlandske myndigheder. Der mangler en stor del af de frivillige data, der er foreskrevet i den nye adfærdskodeks.

(3)  For yderligere beregninger blev de tilsvarende punktestimater anvendt.

(4)  Beregninger foretaget af Kommissionens tjenestegrene på basis af oplysningerne i programmet.

(5)  Da programmet ikke indeholder nogen engangsforanstaltninger og andre midlertidige foranstaltninger, er den konjunkturkorrigerede saldo og den strukturelle saldo identiske.

(6)  Baseret på en skønnet potentiel vækst på hhv. 1,5 %, 1,6 %, 1,7 % og 1,8 % i perioden 2004-2007.

Kilde:

Stabilitetsprogrammet (SP), økonomiske prognoser fra efteråret 2005 fra Kommissionens tjenestegrene (KOM), beregninger foretaget af Kommissionens tjenestegrene.