30.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 347/9


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2175/2005

af 21. december 2005

om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII, i den almindelige overenskomst for told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændringer af indrømmelserne i Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Den Europæiske Union om tilføjelse til bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (1) indfører en varenomenklatur, i det følgende benævnt »den kombinerede nomenklatur«, og fastsætter den fælles toldtarifs konventionelle toldsatser.

(2)

Ved Rådets afgørelse 2005/959/EF af 21. december 2005 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand i henhold til artikel XXIV, stk. 6, og artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til tilbagetrækning af specifikke indrømmelser i forbindelse med tilbagetrækningen af Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks lister i tilslutning til tiltrædelsen af Den Europæiske Union (2) godkendte Rådet på Fællesskabets vegne den førnævnte aftale som afslutning på forhandlingerne i medfør af artikel XXIV, stk. 6, i GATT 1994.

(3)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 bør ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 2658/87 tilføjes bilag 7 med titlen »WTO-toldkontingenter, som de kompetente myndigheder skal åbne« i afsnit III af tredje del af bilag I med de mængder, som er anført i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2005.

På Rådets vegne

B. BRADSHAW

Formand


(1)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 493/2005 (EUT L 82 af 31.3.2005, s. 1).

(2)  EUT L 347 af 30.12.2005, s. 78.


BILAG

Uanset bestemmelserne for anvendelse af den kombinerede nomenklatur anses ordlyden af varebeskrivelserne kun for at være vejledende, idet indrømmelserne inden for rammerne af dette bilag fastlægges på grundlag af KN-kodernes anvendelsesområde, således som disse koder foreligger på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende forordning. I de tilfælde, hvor der er anført »ex« KN-koder, fastlægges indrømmelserne ved anvendelse af KN-koden og den dertil svarende varebeskrivelse tilsammen.

KN-kode

Beskrivelse

Andre betingelser

Toldpos.

 

ex 0201 20 90

 

ex 0201 30 00

 

ex 0202 20 90

 

ex 0202 30

 

ex 0206 10 95

 

ex 0206 29 91

»Oksekød af høj kvalitet«; udvalgte, kølede eller frosne udskæringer af kød fra horndyr, der udelukkende har været holdt på græs, og som højst har fire blivende fortænder; slagtekroppene må ikke veje over 325 kg; udskæringerne skal have et kompakt udseende med kød, der er lyst og ensartet i farven, samt med et tilstrækkeligt, men ikke for tykt fedtlag. Alle udskæringer vakuumpakkes og betegnes oksekød af høj kvalitet.

der tilføjes 1 000 t

Toldpos. 0204

Kontingent for fårekød; »kød af får og geder, fersk, kølet eller frosset«

der føjes 1 154 t (slagtevægt) til tildelingen til New Zealand

Toldpos. ex 0405 10

Smør af newzealandsk oprindelse, mindst 6 uger gammelt, med fedtindhold på 80 vægtprocent og derover men under 82 vægtprocent, fremstillet direkte af mælk eller fløde uden anvendelse af lagervarer i en enkelt, selvstændig og uafbrudt arbejdsgang

der føjes 735 t til tildelingen til New Zealand