12.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 296/15


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1852/2005

af 11. november 2005

om koefficienter for korn, der eksporteres i form af Scotch whisky, for perioden 2005/06

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2825/93 af 15. oktober 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår fastsættelse og ydelse af tilpassede restitutioner for korn, der eksporteres i form af visse alkoholholdige drikkevarer (2), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 4, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2825/93 er det fastsat, at restitutionen ydes for de mængder korn, som den restitutionsberettigede har anbragt under kontrol og destilleret, multipliceret med en koefficient, der fastsættes hvert år for hver af de pågældende medlemsstater. Koefficienten udtrykker forholdet mellem de samlede eksporterede mængder og de samlede markedsførte mængder af den pågældende alkoholholdige drikkevare på grundlag af den konstaterede tendens i udviklingen af disse mængder i det antal år, der svarer til den gennemsnitlige lagringsperiode for den pågældende alkoholholdige drikkevare.

(2)

På grundlag af oplysninger fra Det Forenede Kongerige om perioden fra den 1. januar til den 31. december 2004 androg den gennemsnitlige lagringsperiode i 2004 syv år for Scotch whisky. Koefficienterne for perioden fra den 1. oktober 2005 til den 30. september 2006 bør fastsættes i overensstemmelse hermed.

(3)

Ifølge artikel 10 i protokol nr. 3 til aftalen om EØS må der ikke ydes eksportrestitutioner ved eksport til Liechtenstein, Island og Norge. Desuden har Fællesskabet indgået aftaler med visse tredjelande, der indebærer afskaffelse af eksportrestitutioner. I medfør af artikel 7, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2825/93 bør der tages hensyn hertil ved beregningen af koefficienterne for perioden 2005/06 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For perioden fra den 1. oktober 2005 til den 30. september 2006 er de koefficienter, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2825/93, og som gælder for korn, der i Det Forenede Kongerige anvendes til fremstilling af Scotch whisky, fastsat i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EFT L 258 af 16.10.1993, s. 6. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1633/2000 (EFT L 187 af 26.7.2000, s. 29).


BILAG

Koefficienter for Det Forenede Kongerige

Anvendelsesperiode

Koefficient

for byg forarbejdet til malt til fremstilling af malt whisky

for korn til fremstilling af grain whisky

1. oktober 2005 til 30. september 2006

0,543

0,551