9.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1821/2005

af 8. november 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 1635/2004 vedrørende stillingen som regnskabsfører for et forvaltningsorgan

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (1), særlig artikel 15,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet,

under henvisning til udtalelse fra Rådet,

under henvisning til udtalelse fra Revisionsretten, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 30 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 af 21. september 2004 om standardfinansforordningen for forvaltningsorganer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (2) foreskriver, at et forvaltningsorgans styrelsesudvalg skal udnævne en regnskabsfører for forvaltningsorganet, der skal være en tjenestemand omfattet af vedtægten.

(2)

De ansvarsområder, der pålægges regnskabsføreren for et forvaltningsorgan, jf. artikel 30, er begrænset til forvaltningsorganets administrationsbudget, hvorimod Kommissionens regnskabsfører har ansvaret for alle opgaver vedrørende forvaltningsorganers driftsbudget.

(3)

Kommissionen har haft problemer med at finde egnede kandidater til stillingen som regnskabsfører for et forvaltningsorgan.

(4)

De opgaver, der overdrages en regnskabsfører for et forvaltningsorgan, kunne udføres af midlertidigt ansatte, jf. artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber som fastsat i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (3).

(5)

Forordning (EF) nr. 1653/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse med det ovenfor anførte —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 30 i forordning (EF) nr. 1653/2004 affattes stk. 1, »hovedet«, således:

»Styrelsesudvalget udnævner en regnskabsfører, der skal være en udlånt tjenestemand eller en midlertidig ansat, der er rekrutteret direkte af agenturet, og som har ansvaret for:«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2005.

På Kommissionens vegne

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6.

(3)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 (EUT L 124 af 27.4.2004, s. 1).