10.8.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 207/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1302/2005

af 9. august 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2005 for så vidt angår den mængde, der er omfattet af den løbende licitation for udførsel af blød hvede, som er i det slovakiske interventionsorgans besiddelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Procedurerne og betingelserne for salg af korn fra interventionsorganerne er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2131/93. (2)

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1060/2005 (3) blev der indledt en løbende licitation med henblik på eksport af 30 000 t blød hvede, som er i det slovakiske interventionsorgans besiddelse.

(3)

Slovakiet har underrettet Kommissionen om, at landets interventionsorgan har til hensigt at forøge den mængde, der udbydes i licitation med henblik på udførsel, med 84 757 t. I betragtning af markedssituationen bør Slovakiets anmodning imødekommes.

(4)

Forordning (EF) nr. 1060/2005 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1060/2005 foretages følgende ændringer:

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Licitationen omfatter maksimalt 114 757 t blød hvede med henblik på eksport til tredjelande undtagen Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Liechtenstein, Rumænien, Serbien og Montenegro (4) samt Schweiz.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. august 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EFT L 191 af 31.7.1993, s. 76. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 749/2005 (EUT L 126 af 19.5.2005, s. 10).

(3)  EUT L 174 af 7.7.2005, s. 18.

(4)  Inklusive Kosovo, i FN's regi, i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1244 af 10. juni 1999.«