15.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 184/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1111/2005

af 24. juni 2005

om ændring af forordning (EØF) nr. 1365/75 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EØF) nr. 1365/75 af 26. maj 1975 om oprettelse af et europæisk institut til forbedring af leve- og arbejdsvilkårene (2) indeholder bestemmelser om instituttets organisation og i særdeleshed om dets bestyrelse. Disse bestemmelser er blevet ændret adskillige gange som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse, og der er tilføjet nye medlemmer til bestyrelsen.

(2)

Den eksterne evaluering af Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (i det følgende benævnt »instituttet«), som blev gennemført i 2001, understreger behovet for at tilpasse bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1365/75 for at opretholde instituttets og dets forvaltningsstrukturers effektivitet, hvilket omfatter en ændring af bestemmelserne vedrørende ekspertudvalget.

(3)

Europa-Parlamentet har anmodet Kommissionen om at revidere sammensætningen af og arbejdsmåden i organernes bestyrelser og at forelægge passende forslag.

(4)

Bestyrelserne for instituttet, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse har fremlagt en fælles udtalelse for Kommissionen om, hvordan disse bestyrelser skal styres og fungere i fremtiden.

(5)

Trepartsstyringen i instituttet, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur og Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse, hvori regeringerne, arbejdsgivernes organisationer og arbejdstagernes organisationer er repræsenteret, er en vigtig forudsætning for disse organers resultater.

(6)

Arbejdsmarkedets parters deltagelse i styringen af disse tre fællesskabsorganer skaber en særegenhed, der gør det nødvendigt for dem at virke i henhold til fælles regler.

(7)

Bestyrelsens opdeling i tre grupper med repræsentanter fra regeringer, arbejdsgivere og arbejdstagere samt udnævnelsen af en koordinator for arbejdsgivernes og arbejdstagernes grupper har vist sig at være af væsentlig betydning. Denne ordning bør derfor formaliseres og udvides til gruppen af regeringsrepræsentanter.

(8)

Bibeholdelse af systemet med trepartsrepræsentation fra hver medlemsstat sikrer, at alle nøgleaktører inddrages, samtidig med at der tages hensyn til de forskelligartede interesser og indfaldsvinkler, som social- og arbejdsmarkedsområdet er kendetegnet ved.

(9)

Det er nødvendigt at få fastlagt, hvilke følger den forestående udvidelse af EU kan forventes at få for instituttet i praksis. Bestyrelsens sammensætning og drift bør tilpasses for at tage hensyn til nye medlemsstaters tiltrædelse.

(10)

Forretningsudvalget, som er beskrevet i bestyrelsens forretningsorden, skal styrkes med henblik på at sikre kontinuitet i instituttets virke og en effektiv beslutningsproces. Forretningsudvalgets sammensætning bør fortsat afspejle bestyrelsens trepartsstruktur.

(11)

I overensstemmelse med traktatens artikel 3 skal Fællesskabet i alle sine aktiviteter tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. Der må derfor indføjes bestemmelser, hvorved der tilstræbes en afbalanceret repræsentation af mænd og kvinder i sammensætningen af bestyrelsen.

(12)

Det bør være muligt for bestyrelsen at indhente formelle bidrag fra uafhængige eksperter i et begrænset tidsrum, afhængigt af de særlige behov i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet.

(13)

Personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene, som har været det eneste fællesskabsagentur med egne personalevedtægter, bør behandles på samme måde som andre, der er kontraktansat af Fællesskabet, og have ret til de samme ydelser i den ændrede personalevedtægt, således at erhvervede rettigheder respekteres, navnlig med hensyn til karriere- og pensionsrettigheder.

(14)

Forordning (EØF) nr. 1365/75 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(15)

Traktaten indeholder ikke anden hjemmel end artikel 308 til vedtagelsen af denne forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 1365/75 ændres således:

1)

Artikel 3, stk. 2, affattes således:

»2.   Instituttet samarbejder så tæt som muligt med de specialiserede institutter og organer, som findes i medlemsstaterne og på internationalt plan. Instituttet skal især sikre relevant samarbejde med Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, dog under hensyntagen til instituttets egne mål.«

2)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Instituttets styrings- og forvaltningsstruktur består af:

a)

en bestyrelse

b)

et forretningsudvalg

c)

en direktør og en vicedirektør.«

3)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

1.   Bestyrelsen består af:

a)

et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer regeringen

b)

et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdsgivernes organisationer

c)

et medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer arbejdstagernes organisationer

d)

tre medlemmer, der repræsenterer Kommissionen.

2.   De medlemmer, der er nævnt i stk. 1, litra a), b) og c), udnævnes af Rådet, således at der for hver medlemsstat udnævnes et medlem for hver af de nævnte kategorier. Rådet udnævner samtidig, og på samme betingelser som det ordinære medlem, en suppleant, som kun deltager i bestyrelsens møder, hvis det ordinære medlem er fraværende.

Kommissionen udnævner selv de medlemmer og suppleanter, der repræsenterer den, under hensyntagen til en ligelig repræsentation af mænd og kvinder.

Medlemsstaterne samt arbejdsgivernes og arbejdstagernes organisationer skal ved udarbejdelsen af de kandidatlister, som de forelægger for Rådet, tilstræbe en ligelig repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelsen.

Rådet offentliggør listen over bestyrelsens medlemmer i Den Europæiske Unions Tidende, og instituttet offentliggør den på sit internetsted.

3.   Bestyrelsesmedlemmernes mandatperiode løber i tre år. Genudnævnelse kan finde sted.

Ved mandatets udløb eller ved fratræden fortsætter medlemmerne med at udføre deres opgaver, indtil deres mandat fornys, eller de erstattes af andre.

4.   Bestyrelsen udpeger sin formand og tre næstformænd således, at der udpeges én fra hver af de i stk. 7 nævnte tre grupper og én blandt Kommissionens repræsentanter, for en etårsperiode. Genudnævnelse kan finde sted.

5.   Formanden indkalder bestyrelsen mindst én gang om året. Formanden indkalder til yderligere møder efter anmodning fra mindst en tredjedel af medlemmerne af bestyrelsen.

6.   Bestyrelsens beslutninger træffes med absolut flertal blandt medlemmerne.

7.   Repræsentanterne for regeringerne, arbejdstagernes organisationer og arbejdsgivernes organisationer danner hver en gruppe i bestyrelsen. Hver gruppe udpeger en koordinator, der deltager i bestyrelsesmøderne. Koordinatorerne for arbejdstagernes og arbejdsgivernes grupper skal være repræsentanter for deres respektive organisationer på europæisk plan. Koordinatorer, der ikke er udpeget som medlemmer af bestyrelsen i henhold til stk. 1, deltager i møderne uden stemmeret.

8.   Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg på 11 medlemmer. Forretningsudvalget består af formanden og de tre næstformænd for bestyrelsen, en koordinator for hver gruppe, jf. stk. 7, samt endnu en repræsentant for hver gruppe og for Kommissionen. Hver gruppe kan udpege indtil tre suppleanter, der kan deltage i forretningsudvalgets møder, såfremt det ordinære medlem er fraværende.

9.   Det årlige antal møder i forretningsudvalget skal godkendes af bestyrelsen. Formanden for forretningsudvalget indkalder til yderligere møder efter anmodning fra dets medlemmer.

10.   Forretningsudvalget træffer sine beslutninger i enighed. Hvis der ikke kan opnås enighed, henvises sagen fra forretningsudvalget til bestyrelsen, som derefter træffer en beslutning.

11.   Bestyrelsen orienteres fuldt ud og rettidigt om forretningsudvalgets aktiviteter og om de beslutninger, det træffer.«

4)

Artikel 7 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Bestyrelsen leder instituttet og fastlægger dets almindelige retningslinjer. På grundlag af et udkast fra direktøren vedtager bestyrelsen instituttets årlige program og dets fireårige rullende programmer i forståelse med Kommissionen.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Efter udtalelse fra Kommissionen vedtager bestyrelsen selv sin forretningsorden, hvori de praktiske bestemmelser for dens arbejde fastlægges. Forretningsordenen sendes til Europa-Parlamentet og Rådet til orientering. Rådet kan dog inden for tre måneder efter modtagelsen af forretningsordenen ændre disse regler med simpelt flertal.«

c)

Følgende tilføjes som stk. 4:

»4.   Uden at dette berører direktørens ansvar, jf. artikel 8 og 9, skal forretningsudvalget efter mandat fra bestyrelsen overvåge gennemførelsen af bestyrelsens beslutninger og træffe alle nødvendige foranstaltninger vedrørende behørig ledelse af instituttet mellem bestyrelsens møder. Bestyrelsen kan ikke delegere de i artikel 12 og 15 omhandlede beføjelser til forretningsudvalget.«

5)

Artikel 9 og 10 affattes således:

»Artikel 9

1.   Direktøren er ansvarlig for ledelsen af instituttet såvel som for gennemførelsen af de beslutninger og programmer, som bestyrelsen og forretningsudvalget vedtager. Direktøren er instituttets retlige repræsentant.

2.   Uanset artikel 8, stk. 1, udøver direktøren de i artikel 17, stk. 1, omhandlede beføjelser.

3.   Direktøren forbereder arbejdet i bestyrelsen og forretningsudvalget. Direktøren, vicedirektøren eller begge deltager i bestyrelsens og forretningsudvalgets møder.

4.   Direktøren aflægger beretning til bestyrelsen om instituttets ledelse.

Artikel 10

Bestyrelsen kan på forslag af direktøren udpege uafhængige eksperter og indhente udtalelser fra disse om særlige emner i forbindelse med gennemførelsen af det fireårige rullende arbejdsprogram og det årlige arbejdsprogram.«

6)

Artikel 11 udgår.

7)

Artikel 12 ændres således:

a)

Artikel 12, stk. 1, første og andet afsnit, affattes således:

»1.   Direktøren udarbejder et årligt arbejdsprogram inden den 1. juli hvert år på grundlag af retningslinjerne i artikel 7. Det årlige arbejdsprogram indgår i et fireårigt rullende arbejdsprogram. Projekterne i det årlige arbejdsprogram skal ledsages af et overslag over de nødvendige udgifter.

Ved fastlæggelsen af programmerne tager direktøren hensyn til udtalelser fra fællesskabsinstitutionerne og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.«

b)

Artikel 12, stk. 2, affattes således:

»2.   Direktøren sender programmerne til bestyrelsen til godkendelse.«

8)

Artikel 17 affattes således:

»Artikel 17

1.   Instituttets personale, som er ansat efter den 4. august 2005, er omfattet af vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber (AØAF), fastlagt ved forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (3). Afdeling 2 i bilag XIII til vedtægten finder anvendelse.

2.   Alle arbejdskontrakter, som er indgået mellem instituttet og dets ansatte i henhold til forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 (4) inden den 4. august 2005, betragtes som indgået i henhold til artikel 2, litra a), i AØAF. Sådanne kontrakter er fra samme dato omfattet af bestemmelserne i afdeling 1, 3 og 4 i bilag XIII til vedtægten, dog ikke artikel 22, stk. 2.

Ansatte har ret til at ophæve kontrakten samme dato uden hensyntagen til opsigelsesfristen i artikel 45 i forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76. I henseende til ydelser ved ophævelsen af en kontrakt og arbejdsløshedsydelse betragtes en sådan ophævelse af en kontrakt som sket på instituttets foranledning.

3.   Over for sit personale udøver instituttet de beføjelser, der tilkommer ansættelsesmyndigheden eller den myndighed, der har beføjelse til at indgå kontrakter, hvor dette er relevant.

4.   Bestyrelsen vedtager passende gennemførelsesbestemmelser i forståelse med Kommissionen.

9)

»Administrative Board« og »Management Board« erstattes overalt i artiklerne i den engelske tekst med »Governing Board«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 24. juni 2005.

På Rådets vegne

L. LUX

Formand


(1)  Udtalelse af 28.4.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 139 af 30.5.1975, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1649/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 25).

(3)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 31/2005 (EUT L 8 af 12.1.2005, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 1860/76 af 29. juni 1976 om fastsættelse af vilkårene for personalet ved Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (EFT L 214 af 6.8.1976, s. 24). Senest ændret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 680/87 (EFT L 72 af 14.3.1987, s. 15).«