24.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 164/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 953/2005

af 21. juni 2005

om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Republikken Côte d’Ivoire om fiskeri ud for Côte d’Ivoire, for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2007

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, sammenholdt med artikel 300, stk. 2 og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Côte d’Ivoires regering om fiskeri ud for Côte d’Ivoire (2), indleder de kontraherende parter, inden udløbet af gyldighedsperioden for den protokol, der er knyttet til aftalen, udløber, forhandlinger om efter fælles aftale at fastlægge indholdet af protokollen for den følgende periode og eventuelt at ændre eller supplere bilaget.

(2)

De to parter forhandlede sig den 9.-13. november 2003 i Abidjan frem til en ny protokol, der fastsætter fiskerimulighederne og den finansielle modydelse. Protokollen, der vedrører perioden 1. juli 2004-30. juni 2007, blev paraferet den 3. marts 2004 i Bruxelles.

(3)

Det må bekræftes, hvordan fiskerimulighederne fordeles mellem medlemsstaterne, og hvilke forpligtelser medlemsstaterne har til rapportering af fangster —

(4)

Protokollen bør godkendes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Côte d’Ivoire om fiskeri ud for Côte d’Ivoire, for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2007 (3), godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Artikel 2

1.   De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, fordeles mellem medlemsstaterne således:

a)

demersalt fiskeri:

Spanien: 1 300 GT (bruttoregistertonnage) pr. måned i årligt gennemsnit

b)

tunfiskeri:

i)

notfartøjer til tunfiskeri:

Frankrig: 17 fartøjer

Spanien: 17 fartøjer

ii)

langlinefartøjer med flydeline:

Spanien: 6 fartøjer

Portugal: 5 fartøjer

iii)

stangfiskerfartøjer til tunfiskeri:

Frankrig: 3 fartøjer

2.   Hvis de fiskerimuligheder, som protokollen giver, ikke opbruges med licensansøgningerne fra disse medlemsstater, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra andre medlemsstater i betragtning.

Artikel 3

Medlemsstater, hvis fartøjer fisker under denne aftale, skal meddele Kommissionen, hvor store mængder af hver bestand deres fartøjer fanger i Côte d’Ivoires fiskerizone, jf. de nærmere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav (4).

Artikel 4

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der er beføjet til at undertegne protokollen med bindende virkning for Fællesskabet.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. juni 2005.

På Rådets vegne

F. BODEN

Formand


(1)  Udtalelse af 26.5.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 379 af 31.12.1990, s. 3. Senest ændret ved protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Côte d’Ivoire om fiskeri ud for Côte d’Ivoire, for perioden 1. juli 2000-30. juni 2003 (EFT L 102 af 12.4.2001, s. 3).

(3)  EUT L 76 af 22.3.2005, s. 1.

(4)  EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.