19.5.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/68


Berigtigelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 718/2005 af 12. maj 2005 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

(Denne tekst annullerer og erstatter teksten offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende L 121 af 13. maj 2005, s. 64 )

»

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 718/2005

af 12. maj 2005

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2368/2002 af 20. december 2002 om gennemførelse af Kimberley-processens certificeringsordning for international handel med uslebne diamanter (1), særlig artikel 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Tjekkiet har udpeget en fællesskabsmyndighed og underrettet Kommissionen herom. Kommissionen har fastslået, at der foreligger tilstrækkelige oplysninger, der viser, at denne myndighed med sikkerhed, rettidigt, effektivt og på passende måde kan udføre de opgaver, der kræves i henhold til kapitel II, III og V i forordning (EF) nr. 2368/2002.

(2)

Det Forenede Kongerige har givet Kommissionen nye oplysninger om fællesskabsmyndighedens adresse.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 22 i forordning (EF) nr. 2368/2002 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 2368/2002 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2005.

På Kommissionens vegne

Benita FERRERO-WALDNER

Medlem af Kommissionen

BILAG

»BILAG III

Liste over medlemsstaternes kompetente myndigheder og deres opgaver, jf. artikel 2 og 19

BELGIEN

 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tlf. (32-3) 206 94 70

Fax (32-3) 206 94 90

E-mail: Diamond@mineco.fgov.be

 

I Belgien vil kontrol af importen og eksporten af uslebne diamanter i henhold til forordning (EF) nr. 2368/2002 og toldbehandling kun finde sted på følgende adresse:

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

.

TJEKKIET

 

I Tjekkiet vil kontrol af importen og eksporten af uslebne diamanter i henhold til forordning (EF) nr. 2368/2002 og toldbehandling kun finde sted på følgende adresse:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tlf. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, mobil (420-737) 213 793

Fax (420-2) 61 33 38 70

E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

TYSKLAND

 

I Tyskland vil kontrol af importen og eksporten af uslebne diamanter i henhold til forordning (EF) nr. 2368/2002, herunder udstedelse af certifikater, kun finde sted på følgende adresse:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tlf. (49-6781) 56 27 - 0

Fax (49-6781) 56 27 - 19

E-mail: zaio@hzako.bfinv.de

 

Med henblik på artikel 5, stk. 3, artikel 6, 9, 10, 14, stk. 3, artikel 15 og 17 i samme forordning, som især vedrører oplysningspligten over for Kommissionen, er den kompetente tyske myndighed:

Oberfinanzdirektion Koblenz

Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung

Vorort Außenwirtschaftsrecht

Postfach 10 07 64

D-67407 Neustadt a. d. Weinstr.

DET FORENEDE KONGERIGE

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign & Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tlf. (44-207) 008 69 03

Fax (44-207) 008 39 05

E-mail: GDO@gtnet.gov.uk«

«

(1)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 28. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 522/2005 (EUT L 84 af 2.4.2005, s. 8).