27.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 636/2005

af 26. april 2005

om udstedelse af importlicenser for ris i forbindelse med ansøgninger, der er indgivet i de ti første arbejdsdage af april 2005 efter forordning (EF) nr. 327/98

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (1),

under henvisning til Rådets afgørelse 96/317/EF af 13. maj 1996 om godkendelse af resultaterne af forhandlingerne med Thailand i henhold til artikel XXIII i GATT (2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 327/98 af 10. februar 1998 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris (3), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtning:

En gennemgang af de mængder, der blev indgivet ansøgninger for under tranchen for april 2005, viser, at der bør udstedes licenser for de ansøgte mængder, alt efter tilfældet nedsat med en procentsats, og at der fastsættes mængder, der kan overføres til følgende tranche —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   For de ansøgninger om importlicenser for ris, der er indgivet i de ti første arbejdsdage af april 2005 efter forordning (EF) nr. 327/98 og meddelt Kommissionen, udstedes der licenser for de mængder, der er anført i ansøgningerne, der nedsættes med procentsatserne i bilaget til denne forordning.

2.   De mængder, der kan overføres, er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(2)  EFT L 122 af 22.5.1996, s. 15.

(3)  EFT L 37 af 11.2.1998, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2296/2003 (EUT L 340 af 24.12.2003, s. 35).


BILAG

Nedsættelsesprocentsatserne, der skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om for tranchen for april 2005, og de mængder, der overføres til den følgende tranche:

a)   delvis sleben ris eller sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30:

Oprindelse

Nedsættelsesprocentsats for tranchen for april 2005

Mængde, der overføres til tranchen for juli 2005 (t)

USA

0 (1)

9 630,927

Thailand

0 (1)

3 543,197

Australien

0 (1)

631,040

Anden oprindelse

98,1762


b)   afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20:

Oprindelse

Nedsættelsesprocentsats for tranchen for april 2005

Mængde, der overføres til tranchen for juli 2005 (t)

USA

0 (1)

5 732

Thailand

0 (1)

1 812

Australien

0 (1)

7 822

Anden oprindelse

0 (1)

117


(1)  Udstedelse for den mængde, der er anført i ansøgningen.