27.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 632/2005

af 26. april 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 1185/2004 om åbning af en løbende licitation med henblik på eksport af rug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1185/2004 (2) er en løbende licitation åbnet med henblik på eksport af rug, som er i det tyske interventionsorgans besiddelse.

(2)

Ifølge artikel 5, stk. 4, i forordning (EF) Nr. 1185/2004 skal buddene indgives til det tyske interventionsorgan. Som følge af en intern omstrukturering i de tyske administrative enheder er det nødvendigt at ændre adressen.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1185/2004 affattes artikel 5, stk. 4, således:

»4.   Buddene skal indgives til det tyske interventionsorgan:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmannsaue 29

D-53179 Bonn

Fax

(49) 228 6845 3985

(49) 228 6845 3276

«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 28. april 2005 kl. 9.00 (lokal tid i Bruxelles).

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. april 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 227 af 26.6.2004, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1730/2004 (EUT L 307 af 5.10.2004, s. 3).