2.4.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 84/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 523/2005

af 1. april 2005

om indledning af en fornyet undersøgelse vedrørende nye eksportører af Rådets forordning (EF) nr. 1467/2004 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af polyethylenterephthalat (PET) med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina, om ophævelse af tolden for så vidt angår importen fra en eksportør i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1), i det følgende benævnt »grundforordningen«, særlig artikel 11, stk. 4,

efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   ANMODNING OM FORNYET UNDERSØGELSE

(1)

Kommissionen har modtaget en anmodning om en fornyet undersøgelse vedrørende nye eksportører i henhold til artikel 11, stk. 4, i grundforordningen. Anmodningen er indgivet af Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd, i det følgende benævnt »ansøgeren«. Ansøgeren er en eksporterende producent i Folkerepublikken Kina, i det følgende benævnt »det pågældende land«.

B.   VARE

(2)

Den af undersøgelsen omfattede vare er polyethylenterephthalat (PET) med viskositetindeks på 78 ml/g og derover ifølge ISO-standard 1628-5, henhørende under KN-kode 3907 60 20 og med oprindelse i Folkerepublikken Kina, i det følgende benævnt »den pågældende vare«.

C.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(3)

De i øjeblikket gældende foranstaltninger er en endelig antidumpingtold indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1467/2004 (2), ifølge hvilken importen til Fællesskabet af den pågældende vare med oprindelse i Folkerepublikken Kina og fremstillet af ansøgeren er genstand for en endelig antidumpingtold på 184 EUR pr. ton med undtagelse af importen fra en række udtrykkeligt anførte selskaber, som pålægges individuelle toldsatser.

D.   BEGRUNDELSE FOR DEN FORNYEDE UNDERSØGELSE

(4)

Ansøgeren hævder, at han opererer på markedsøkonomiske vilkår som defineret i artikel 2, stk. 7, litra c), i grundforordningen, at han ikke eksporterede den pågældende vare til Fællesskabet i den undersøgelsesperiode, der lå til grund for antidumpingforanstaltningerne, dvs. i perioden fra den 1. april 2002 til den 31. marts 2003, i det følgende benævnt »den oprindelige undersøgelsesperiode«, og at han ikke har forbindelse til nogen af de eksporterende producenter af varen, som er omfattet af ovenstående antidumpingforanstaltning.

(5)

Ansøgeren hævder, at han er begyndt at eksportere den pågældende vare til Fællesskabet efter udløbet af den oprindelige undersøgelsesperiode.

E.   PROCEDURE

(6)

Producenter i Fællesskabet, der vides at være berørt af sagen, er blevet underrettet om den ovennævnte anmodning og har fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger. Der er ikke modtaget nogen bemærkninger.

(7)

Efter at have undersøgt de foreliggende oplysninger konkluderer Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en fornyet undersøgelse vedrørende en ny eksportør i henhold til artikel 11, stk. 4, i grundforordningen med henblik på at fastslå, om ansøgeren driver virksomhed på markedsøkonomiske vilkår, som defineret i artikel 2, stk. 7, litra c), i grundforordningen, eller alternativt om ansøgerne opfylder betingelserne for en individuel told, jf. artikel 9, stk. 5, i grundforordningen, og i givet fald fastsætte ansøgerens individuelle dumpingmargen og, hvis der konstateres dumping, hvilken told der skal gælde for importen af den pågældende vare til Fællesskabet.

a)   Spørgeskemaer

(8)

For at indhente de oplysninger, som Kommissionen anser for nødvendige for sin undersøgelse, vil den sende et spørgeskema til ansøgeren.

b)   Indsamling af oplysninger og afholdelse af høringer

(9)

Alle interesserede parter opfordres til at give udtryk for deres mening skriftligt og fremlægge dokumentation herfor. Kommissionen kan desuden høre interesserede parter, hvis de fremsætter skriftlig anmodning herom og påviser, at der er særlige årsager til, at de bør høres.

c)   Markedsøkonomisk status

(10)

Hvis ansøgeren fremlægger tilstrækkelige beviser for, at virksomheden opererer på markedsøkonomiske vilkår, dvs. at den opfylder kriterierne i artikel 2, stk. 7, litra c), i grundforordningen, vil den normale værdi blive fastsat i henhold til artikel 2, stk. 7, litra b), i grundforordningen. Med henblik herpå skal der fremsættes et behørigt underbygget krav inden for den frist, der er angivet i artikel 4, stk. 3, i denne forordning. Kommissionen vil sende en formular herom til ansøgeren og til myndighederne i Folkerepublikken Kina.

d)   Valg af land med markedsøkonomi

(11)

Hvis ansøgeren ikke indrømmes markedsøkonomisk status, men opfylder betingelserne for en individuel toldsats i overensstemmelse med artikel 9, stk. 5, i grundforordningen, vil der blive anvendt et passende land med markedsøkonomi til fastsættelse af den normale værdi med hensyn til Folkerepublikken Kina, jf. artikel 2, stk. 7, litra a), i grundforordningen. Kommissionen agter at anvende Amerikas Forenede Stater (USA) til dette formål, som det var tilfældet under undersøgelsen, som førte til indførelsen af foranstaltninger på importen af den pågældende vare fra Folkerepublikken Kina. Interesserede parter opfordres til at fremsætte bemærkninger om rimeligheden af dette valg inden for den frist, der er fastsat i denne forordnings artikel 4, stk. 2.

(12)

Endvidere kan Kommissionen, hvis ansøgeren indrømmes markedsøkonomisk status, om nødvendigt også anvende resultater vedrørende den normale værdi, der blev fastsat i et passende land med markedsøkonomisk status, med henblik på f.eks. at erstatte upålidelige omkostnings- eller prisoplysninger i Folkerepublikken Kina, som er nødvendige for at fastsætte den normale værdi, hvis de fornødne pålidelige oplysninger ikke foreligger i Folkerepublikken Kina. Kommissionen påtænker også at benytte USA til dette formål.

F.   OPHÆVELSE AF GÆLDENDE TOLD OG REGISTRERING AF IMPORTEN

(13)

I henhold til artikel 11, stk. 4, i grundforordningen skal den gældende antidumpingtold ophæves for så vidt angår importen af den pågældende vare, som fremstilles og sælges af ansøgeren med henblik på eksport til Fællesskabet. Samtidig skal denne import gøres til genstand for registrering i overensstemmelse med artikel 14, stk. 5, i grundforordningen for at sikre, at der kan opkræves antidumpingtold med tilbagevirkende kraft fra datoen for indledningen af denne fornyede undersøgelse, hvis den fører til en konklusion om, at ansøgeren sælger varer til dumpingpriser. Størrelsen af ansøgerens eventuelle fremtidige afgiftstilsvar kan ikke vurderes på dette stade i proceduren.

G.   FRISTER

(14)

Af hensyn til en forsvarlig forvaltning bør der fastsættes en frist, inden for hvilken:

interesserede parter kan give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indgive svar på spørgeskemaet, jf. betragtning 8 i denne forordning, eller fremlægge andre oplysninger, der skal tages hensyn til i undersøgelsen

interesserede parter kan fremsætte skriftlig anmodning om at blive hørt mundtligt af Kommissionen

interesserede parter kan tilkendegive, hvorvidt de anser det for hensigtsmæssigt, at USA, i tilfælde af at ansøgeren ikke indrømmes markedsøkonomisk status, benyttes som land med markedsøkonomi med henblik på at fastsætte den normale værdi for Folkerepublikken Kina

ansøgeren skal fremsætte et behørigt underbygget krav om markedsøkonomisk status.

H.   MANGLENDE SAMARBEJDSVILJE

(15)

Hvis en af de interesserede parter nægter at give adgang til de nødvendige oplysninger eller på anden måde undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der træffes afgørelser, positive eller negative, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger, jf. artikel 18 i grundforordningen.

(16)

Konstateres det, at en berørt part har meddelt urigtige eller vildledende oplysninger, ses der bort fra disse oplysninger, og der kan i overensstemmelse med grundforordningens artikel 18 gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger. Hvis en interesseret part udviser manglende eller begrænset samarbejdsvilje, og der gøres brug af de foreliggende faktiske oplysninger, kan resultatet blive mindre gunstigt for den pågældende part, end hvis der var udvist samarbejdsvilje —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der indledes hermed en fornyet undersøgelse af forordning (EF) nr. 1467/2004 i henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 384/96 med henblik på at fastslå, om og i hvilket omfang importen af polyethylenterephthalat (PET) henhørende under KN-kode 3907 60 20 med oprindelse i Folkerepublikken Kina, som fremstilles og sælges til eksport til Fællesskabet af Jiangyin Chengsheng New Packaging Material Co., Ltd (Taric-tillægskode A510), skal være omfattet af den antidumpingtold, der er indført ved forordning (EF) nr. 1467/2004.

Artikel 2

Den antidumpingtold, der blev indført ved forordning (EF) nr. 1467/2004, ophæves for så vidt angår importen af den i denne forordnings artikel 1 omhandlede vare.

Artikel 3

Toldmyndighederne pålægges at træffe passende foranstaltninger til at registrere den i denne forordnings artikel 1 omhandlede import, jf. artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 384/96. Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 4

1.   Medmindre andet er angivet, skal interesserede parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter skriftligt og indgive svar på spørgeskemaet, eller fremlægge alle andre oplysninger senest 40 dage fra datoen for denne forordnings ikrafttræden, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i forbindelse med undersøgelsen. Det skal bemærkes, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i forordning (EF) nr. 384/96, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for ovennævnte periode.

Interesserede parter kan også skriftligt anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 40 dage.

2.   Parter, der berøres af undersøgelsen, måtte eventuelt ønske at tilkendegive deres mening om, hvorvidt USA er egnet som land med markedsøkonomi med henblik på at fastsætte den normale værdi for Folkerepublikken Kina. Sådanne bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter denne forordnings ikrafttræden.

3.   Behørigt underbyggede krav om markedsøkonomisk status skal være Kommissionen i hænde senest 15 dage efter denne forordnings ikrafttræden.

4.   Alle redegørelser og anmodninger fra interesserede parter fremsættes skriftligt (ikke i elektronisk format, medmindre andet er angivet) med angivelse af den pågældende parts navn, adresse, e-mail-adresse, telefon-, fax- og/eller telexnummer. Alle skriftlige bemærkninger, herunder de oplysninger, der forlanges i denne forordning, spørgeskemabesvarelser og korrespondance fra interesserede parter, som afgives i fortrolighed, mærkes »Limited« (3) og ledsages i overensstemmelse med artikel 19, stk. 2, i forordning (EF) nr. 384/96 af en ikke-fortrolig udgave, som mærkes »FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES«.

Oplysninger om sagen og/eller anmodninger om at blive hørt indsendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generaldirektoratet for Handel

Direktorat B

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. april 2005.

På Kommissionens vegne

Peter MANDELSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EUT L 271 af 19.8.2004, s. 1.

(3)  Dette betyder, at dokumentet kun er til internt brug og er beskyttet i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43). Det er et fortroligt dokument i henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 384/96 og artikel 6 i WTO-aftalen om anvendelsen af artikel VI i GATT 1994 (antidumpingaftalen).