1.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 55/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 348/2005

af 28. februar 2005

om fravigelse af forordning (EF) nr. 174/1999 for så vidt angår gyldighedsperioden for eksportlicenser med forudfastsættelse af eksportrestitutionen for mælk og mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 31, stk. 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 6 i Kommissionens forordning (EF) nr. 174/1999 af 26. januar 1999 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 804/68 for så vidt angår anvendelsen af eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (2) er der fastsat gyldighedsperioder for eksportlicenser.

(2)

Nedsættelsen af interventionspriserne for smør og skummetmælkspulver fra den 1. juli 2005 fører sandsynligvis til lavere priser på markedet for mejeriprodukter i produktionsåret 2005/2006.

(3)

Som en sikkerhedsforanstaltning for at beskytte Fællesskabets budget mod unødvendige udgifter og undgå spekulation i eksportrestitutionerne i mejerisektoren bør gyldighedsperioden for eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen begrænses til den 30. juni 2005.

(4)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Uanset artikel 6 i forordning (EF) nr. 174/1999 er eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen gyldige indtil den 30. juni 2005 for de i nævnte artikels litra a) til d) omhandlede produkter, som der indgives ansøgninger for fra datoen for ikrafttrædelsen af nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 20 af 27.1.1999, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2250/2004 (EUT L 381 af 28.12.2004, s. 25).