2.2.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 172/2005

af 18. januar 2005

om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om forlængelse for perioden 28. februar 2004 til 31. december 2004 af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37, sammenholdt med artikel 300, stk. 2 og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne (2) indleder de kontraherende parter inden udløbet af gyldighedsperioden for den protokol, der er knyttet til aftalen, forhandlinger om efter fælles aftale at fastlægge indholdet af protokollen for den følgende periode og eventuelle ændringer af eller tilføjelser til bilaget.

(2)

De to kontraherende parter har besluttet at forlænge den nuværende protokol, der blev godkendt ved Rådets forordning (EF) nr. 1439/2001 (3), fra den 28. februar 2004 til den 31. december 2004 ved en aftale i form af brevveksling i afventning af forhandlingerne om de ændringer, der skal foretages i protokollen.

(3)

Det er i Fællesskabets interesse, at denne forlængelse godkendes.

(4)

Det er vigtigt, at nøglen for fordeling af fiskerimulighederne mellem medlemsstaterne i den protokol, der forlænges, bekræftes —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling om forlængelse for perioden 28. februar 2004 til 31. december 2004 af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Islamiske Forbundsrepublik Comorerne om fiskeri ud for Comorerne, godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen i form af brevveksling er knyttet til denne forordning (4).

Artikel 2

De fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, fordeles mellem medlemsstaterne på følgende måde:

a)

notfartøjer til tunfiskeri:

Spanien

:

18 fartøjer

Frankrig

:

21 fartøjer

Italien

:

1 fartøj

b)

langlinefartøjer med flydeline:

Spanien

:

20 fartøjer

Portugal

:

5 fartøjer.

Hvis de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, ikke opbruges med licensansøgningerne fra disse medlemsstater, kan Kommissionen tage licensansøgninger fra andre medlemsstater i betragtning.

Artikel 3

Medlemsstater, hvis fartøjer fisker i henhold til denne protokol, skal meddele Kommissionen, hvor store mængder der fanges af hver bestand i Comorernes fiskerizone, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 500/2001 af 14. marts 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 vedrørende kontrollen af EF-fiskerfartøjernes fangster i tredjelandes farvande og på åbent hav (5).

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2005.

På Rådets vegne

J.-C. JUNCKER

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 16.12.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 137 af 2.6.1988, s. 19.

(3)  EFT L 193 af 17.7.2001, s. 1.

(4)  Se s. 22 i denne EUT.

(5)  EFT L 73 af 15.3.2001, s. 8.