29.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 27/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 155/2005

af 28. januar 2005

om bud indgivet til den licitation over tilskud til forsendelse af afskallet langkornet B-ris til Île de la Réunion, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 2033/2004

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (1), særlig artikel 5, stk. 3,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2692/89 af 6. september 1989 om gennemførelsesbestemmelser for forsendelse af ris til Réunion (2), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2033/2004 (3) blev der åbnet en licitation over tilskud ved forsendelse af ris til Réunion.

(2)

På grundlag af de indgivne bud kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 26, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1785/2003 beslutte, at licitationen skal være uden virkning, jf. artikel 9 i forordning (EØF) nr. 2692/89.

(3)

Under henvisning til bl.a. kriterierne i artikel 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 2692/89 bør der ikke fastsættes noget maksimumstilskud.

(4)

Forvaltningskomitéen for Korn har ikke aígivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De bud, der er indgivet fra den 24. til den 27. januar 2005 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2033/2004 omhandlede licitation over tilskud ved forsendelse til Réunion af afskallet langkornet ris B henhørende under KN-kode 1006 20 98, er uden virkning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 29. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2005.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96.

(2)  EFT L 261 af 7.9.1989, s. 8. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1275/2004 (EUT L 241 af 13.7.2004, s. 8).

(3)  EUT L 353 af 27.11.2004, s. 9.