21.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 91/2005

af 20. januar 2005

om anvendelse af en reduktionskoefficient på restitutionslicenser for varer, som ikke er opført i traktatens bilag I, i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1520/2000

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2000 af 13. juli 2000 om fastsættelse af fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutionsordningen og af kriterier for fastsættelse af restitutionsbeløbet for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er opført i traktatens bilag I (2), særlig artikel 8, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det fremgår af medlemsstaternes meddelelser i henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1520/2000, at det samlede beløb, hvorom der ansøges, når op på 220 145 448 EUR, mens det beløb, der er til rådighed til restitutionslicenstranchen, jf. artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1520/2000, er på 71 047 745 EUR.

(2)

Der skal beregnes en reduktionskoefficient i henhold til artikel 8, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1520/2000. En sådan koefficient bør derfor anvendes på de beløb, der er ansøgt om i form af restitutionslicenser, der er bestemt til brug fra 1. februar 2005, jf. artikel 8, stk. 6, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1520/2000 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der anvendes en reduktionskoefficient på 0,678 på beløbene for de ansøgninger om restitutionslicenser, der er bestemt til brug fra 1. februar 2005.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 21. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. januar 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).

(2)  EFT L 177 af 15.7.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 886/2004 (EUT L 168 af 1.5.2004, s. 14).