21.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 83/2005

af 18. januar 2005

om ændring af forordning (EF) nr. 2604/2000 vedrørende import af polyethylenterephthalat med oprindelse i bl.a. Republikken Korea og Taiwan

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (»grundforordningen«), særlig artikel 11, stk. 3,

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

A.   PROCEDURE

1.   Gældende foranstaltninger

(1)

Rådet indførte ved forordning (EF) nr. 2604/2000 (2) (»forordningen om endelig told«) en endelig antidumpingtold på importen af visse typer polyethylenterephthalat (»PET«) med oprindelse i Indien, Indonesien, Malaysia, Republikken Korea, Taiwan og Thailand.

2.   Nuværende undersøgelse

(2)

Kommissionen offentliggjorde den 22. maj 2003 en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (3) om indledning af en interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen til Fællesskabet af PET med oprindelse i Republikken Korea og Taiwan (»de pågældende lande«).

(3)

Interimsundersøgelsen blev indledt efter en anmodning indgivet i april 2003 af »Association of Plastic Manufacturers in Europe« (»ansøgeren«) på vegne af producenter, der tegner sig for en væsentlig del, i dette tilfælde mere end 80 %, af den samlede produktion i Fællesskabet af PET. Anmodningen indeholdt tilstrækkeligt umiddelbart bevis for, at der fandt dumping sted og forvoldtes skade, og at de eksisterende foranstaltninger ikke længere var tilstrækkelige til at modvirke den skadevoldende dumping. De forelagte beviser blev anset for at være tilstrækkelige til at berettige indledningen af en komplet interimsundersøgelse af de eksisterende foranstaltninger i henhold til artikel 11, stk. 3, i grundforordningen.

(4)

Ansøgeren trak sin anmodning om interimsundersøgelsen tilbage den 30. juni 2004.

(5)

På baggrund af de foreliggende beviser og de foreløbige resultater, der allerede var opnået i løbet af undersøgelsen, blev det alligevel fastslået, at det var berettiget at fortsætte undersøgelsen på eget initiativ angående spørgsmålet om dumping. Det blev også fastslået, at interimsundersøgelsen skulle stoppe med hensyn til alle andre aspekter af undersøgelsen efter tilbagetrækningen af anmodningen. Denne fremgangsmåde blev meddelt alle interesserede parter, og ingen af dem fremsatte bemærkninger.

3.   Andre procedurer

(6)

Kommissionen offentliggjorde den 22. maj 2003 en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende  (4) om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen til Fællesskabet af PET med oprindelse i Australien, Folkerepublikken Kina (»Kina«) og Pakistan.

(7)

Kommissionen indførte ved forordning (EF) nr. 306/2004 (5) en midlertidig antidumpingtold på importen af PET med oprindelse i Australien, Kina og Pakistan. Rådet indførte ved forordning (EF) nr. 1467/2004 (6) en endelig antidumpingtold på importen af PET med oprindelse i Australien og Kina og afsluttede proceduren vedrørende importen af PET med oprindelse i Pakistan.

4.   Parter, der er berørt af undersøgelsen

(8)

Kommissionens tjenestegrene underrettede officielt ansøgeren, de EF-producenter, der var med i klagen, de øvrige EF-producenter, eksporterende producenter, importører, leverandører og brugere såvel som de sammenslutninger, de vidste var berørt af sagen, samt repræsentanter for Republikken Korea og Taiwan om indledningen af undersøgelsen. Interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt inden for den frist, der var fastsat i indledningsmeddelelsen.

(9)

EF-producenterne, repræsenteret af ansøgeren, andre samarbejdsvillige EF-producenter, eksporterende producenter, importører, leverandører, brugere og brugersammenslutninger fremsatte deres synspunkter. Alle interesserede parter, der anmodede om det, fik lejlighed til at blive hørt.

(10)

Der blev sendt spørgeskemaer til alle parter, som Kommissionen vidste var berørt af sagen, og til alle andre selskaber, som gav sig til kende inden for fristerne i indledningsmeddelelsen. Der blev modtaget besvarelser fra de syv EF-producenter, der var repræsenteret af ansøgeren, fire andre EF-producenter, tre eksporterende producenter i Republikken Korea, herunder et selskab, som i øjeblikket ikke er omfattet af en individuel toldsats, fire eksporterende producenter i Taiwan, herunder et selskab, som i øjeblikket ikke er omfattet af en individuel toldsats, to leverandører, to forretningsmæssigt forbundne importører, fire ikke-forbundne importører og ni ikke-forbundne brugere i Fællesskabet.

(11)

I indledningsmeddelelsen blev det angivet, at der måske kunne blive anvendt stikprøver i denne undersøgelse. Men da antallet af eksporterende producenter i de pågældende lande, som tilkendegav, at de var villige til at samarbejde, var lavere end forventet, blev det besluttet, at det ikke var nødvendigt at anvende stikprøver.

(12)

Kommissionens tjenestegrene indhentede og efterprøvede alle de oplysninger, som de anså for nødvendige med henblik på at fastslå, om der fandt dumping sted og forvoldtes skade som følge heraf, og aflagde kontrolbesøg hos følgende selskaber:

a)

EF-producenter

Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD), Italien

Brilen SA, Zaragoza, Spanien

Catalana di Polimers, Barcelona, Spanien

Dupont Sabanci SA, Middlesbrough, Det Forenede Kongerige

INCA International, Milano, Italien

KoSa, Frankfurt am Main, Tyskland

M & G Finanziaria Industriale, Milano, Italien

Tergal Fibres, Gauchy, Frankrig

VPI SA, Athen, Grækenland

Voridian, Rotterdam, Nederlandene

Wellman PET Resins, Arnhem, Nederlandene

b)

Eksporterende producenter/eksportører i Republikken Korea

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd, Seoul

SK Chemicals Co. Ltd, Seoul

KP Chemical Corp., Seoul

c)

Eksporterende producenter i Taiwan

Far Eastern Textile Ltd, Taipei

Shinkong Synthetic Fibers Corp., Taipei

Hualon Corp., Taipei

d)

Forretningsmæssigt forbundne importører

SK Networks, Seoul, Republikken Korea

SK Global (Belgium) N.V., Antwerpen, Belgien

e)

Ikke-forbundne importører

Mitsubishi Chemicals, Düsseldorf, Tyskland

Helm AG, Hamburg, Tyskland

Global Services International, Milano, Italien

SABIC Italia, Milano, Italien

f)

Leverandører i Fællesskabet

Interquisa SA, Madrid, Spanien

BP Chemicals, Sunbury-on-Thames, Det Forenede Kongerige

g)

Brugere i Fællesskabet

Danone Waters Group, Paris, Frankrig

Aqua Minerale San Benedetto, Scorze (VE), Italien

RBC Cobelplast Mononate, Varese, Italien

Nestlé Espana SA, Barcelona, Spanien.

5.   Undersøgelsesperiode

(13)

Dumpingundersøgelsen omfattede perioden fra den 1. april 2002 til den 31. marts 2003 (»undersøgelsesperioden«).

6.   Den pågældende vare og samme vare

6.1.   Den pågældende vare

(14)

Den pågældende vare er den samme som i den oprindelige undersøgelse, dvs. polyethylenterephthalat (PET) med en viskositetskoefficient på 78 ml/g eller derover ifølge ISO-standard 1628-5 og med oprindelse i Republikken Korea og Taiwan, der i øjeblikket tariferes under KN-kode 3907 60 20.

6.2.   Samme vare

(15)

Som i den oprindelige undersøgelse konstateredes det, at PET fremstillet og solgt på hjemmemarkedet i Republikken Korea og Taiwan og PET fremstillet og eksporteret til Fællesskabet har samme grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber og anvendelsesformål. Det konkluderes derfor, at alle typer PET med en visikositetskoefficient på 78 ml/g eller derover er samme vare som omhandlet i artikel 1, stk. 4, i grundforordningen.

B.   DUMPING

1.   Generel metode

(16)

Den nedenfor anførte generelle metode blev anvendt for alle eksporterende producenter i Republikken Korea og Taiwan og er den samme som den, der blev anvendt i den oprindelige undersøgelse. I redegørelsen for resultaterne vedrørende dumping for hvert enkelt af de pågældende lande er det derfor kun beskrevet, hvad der er specifikt for hvert eksportland.

1.1.   Normal værdi

(17)

Med henblik på fastsættelsen af den normale værdi blev det først fastslået for hver eksporterende producent, om det samlede salg på hjemmemarkedet af den pågældende vare var repræsentativt i forhold til det samlede eksportsalg til Fællesskabet. I overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i grundforordningen blev salg på hjemmemarkedet anset for at være repræsentativt, når den samlede salgsmængde på hjemmemarkedet for hver eksporterende producent udgjorde mindst 5 % af den pågældendes samlede eksportmængde til Fællesskabet.

(18)

Derefter blev det fastslået, hvilke typer PET der solgtes på hjemmemarkedet af selskaber med et overordnet repræsentativt salg på hjemmemarkedet, og som var identiske eller direkte sammenlignelige med de typer, der solgtes til eksport til Fællesskabet.

(19)

For hver type, der solgtes af de eksporterende producenter på deres hjemmemarkeder, og som det konstateredes var direkte sammenlignelige med den type PET, der solgtes til eksport til Fællesskabet, blev det fastslået, om hjemmemarkedssalget var tilstrækkeligt repræsentativt i henhold til artikel 2, stk. 2, i grundforordningen. Salget på hjemmemarkedet af en bestemt type PET blev anset for at være tilstrækkeligt repræsentativt, når det samlede hjemmemarkedssalg af den pågældende type i undersøgelsesperioden udgjorde 5 % eller derover af det samlede salg af den tilsvarende sammenlignelige type PET til eksport til Fællesskabet.

(20)

Ved at fastlægge andelen af fortjenstgivende salg af den pågældende type PET til uafhængige kunder blev det også undersøgt, om salget på hjemmemarkedet af hver type PET kunne anses for at være foregået i normal handel. I tilfælde, hvor salgsmængden af en type PET, der blev solgt til en nettosalgspris, som var lig med eller højere end de beregnede produktionsomkostninger, udgjorde over 80 % af den samlede salgsmængde af den pågældende type, og i tilfælde, hvor den vejede gennemsnitspris for den pågældende type var lig med eller højere end produktionsomkostningerne, blev den normale værdi baseret på den faktiske hjemmemarkedspris, beregnet som et vejet gennemsnit af priserne på hele hjemmemarkedssalget af den pågældende type i undersøgelsesperioden, uanset om salget var fortjenstgivende eller ej. I tilfælde, hvor det fortjenstgivende salg af den pågældende type PET udgjorde 80 % eller derunder af det samlede salg af den pågældende type, eller hvor den vejede gennemsnitspris på den pågældende type lå under produktionsomkostningerne, blev den normale værdi fastsat på grundlag af den faktiske hjemmemarkedspris, beregnet som et vejet gennemsnit af kun det fortjenstgivende salg af den pågældende type, forudsat at salget udgjorde 10 % eller mere af det samlede salg af den pågældende type.

(21)

Det blev fastslået, at det fortjenstgivende salg af alle typer PET udgjorde 10 % eller derover af det samlede salg af den pågældende type.

1.2.   Eksportpris

(22)

I alle tilfælde, hvor den pågældende vare blev eksporteret til uafhængige kunder i Fællesskabet, blev eksportprisen fastlagt i overensstemmelse med artikel 2, stk. 8, i grundforordningen, nemlig på grundlag af de eksportpriser, der faktisk var betalt eller som skulle betales.

(23)

I tilfælde, hvor varerne solgtes via en forbundet importør, blev eksportprisen beregnet på grundlag af den pågældende forbundne importørs videresalgspriser til uafhængige kunder. Der blev foretaget justering for alle omkostninger, der påløb mellem importen og videresalget for den pågældende importør, herunder salgs- og administrationsomkostninger og andre generalomkostninger samt en rimelig fortjenstmargen i overensstemmelse med artikel 2, stk. 9, i grundforordningen. Der blev fastsat en passende fortjenstmargen på grundlag af oplysninger fra ikke-forbundne samarbejdsvillige forhandlere/importører, som arbejder på markedet i Fællesskabet.

1.3.   Sammenligning

(24)

Den normale værdi og eksportpriserne blev sammenlignet ab fabrik. For at sikre en rimelig sammenligning af den normale værdi og eksportprisen blev der foretaget justering for forskelle, som påvirkede prisernes sammenlignelighed i overensstemmelse med artikel 2, stk. 10, i grundforordningen. Der blev indrømmet passende justeringer i alle tilfælde, hvor de blev anset for at være rimelige, korrekte og veldokumenterede.

1.4.   Dumpingmargen

(25)

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 11, i grundforordningen blev der beregnet en dumpingmargen for hver samarbejdsvillig eksporterende producent ved en sammenligning af den vejede gennemsnitlige normale værdi og den vejede gennemsnitlige eksportpris.

(26)

For de lande, hvor det blev konstateret, at samarbejdsniveauet var højt (over 80 %), og hvor der ikke var nogen grund til at antage, at eksporterende producenter undlod at samarbejde, blev restdumpingmargenen fastsat på samme niveau som for det samarbejdsvillige selskab med den højeste dumpingmargen for at sikre effektive foranstaltninger.

(27)

For de lande, hvor det konstateredes, at samarbejdsniveauet var lavt, blev restdumpingmargenen fastsat i henhold til artikel 18 i grundforordningen, dvs. på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger.

2.   Republikken Korea

(28)

Der blev modtaget besvarelser af spørgeskemaet fra tre eksporterende producenter, hvoraf den ene ikke eksporterede PET til Fællesskabet i undersøgelsesperioden, og to importører, der var forbundet med en af de eksporterende producenter. Det blev fastslået, at de samarbejdsvillige eksportører tegnede sig for hele eksporten af den pågældende vare fra Korea i undersøgelsesperioden.

2.1.   Normal værdi

(29)

For alle typer PET, der blev eksporteret af de koreanske eksporterende producenter, var det muligt at fastsætte den normale værdi på grundlag af de priser, der var betalt eller skulle betales i normal handel af uafhængige kunder på hjemmemarkedet i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i grundforordningen.

2.2.   Eksportpris

(30)

En af de koreanske eksporterende producenter eksporterede varer til Fællesskabet både direkte til uafhængige kunder og via forbundne importører i Korea og Fællesskabet. I sidstnævnte tilfælde var det derfor nødvendigt at fastsætte en beregnet eksportpris i henhold til artikel 2, stk. 9, i grundforordningen.

2.3.   Sammenligning

(31)

For at sikre en rimelig sammenligning blev der i overensstemmelse med artikel 2, stk. 10, i grundforordningen taget hensyn til forskelle i faktorer, som det hævdedes og påvistes berørte priserne og prisernes sammenlignelighed. På dette grundlag blev der indrømmet justering for forskelle i transport-, forsikrings- og håndteringsomkostninger, provisioner, kreditomkostninger, emballeringsomkostninger, toldafgifter og bankgebyrer.

2.4.   Dumpingmargen

(32)

Som omhandlet i artikel 2, stk. 11, i grundforordningen blev den vejede gennemsnitlige normale værdi for hver type af den pågældende vare eksporteret til Fællesskabet sammenlignet med den vejede gennemsnitlige eksportpris for hver tilsvarende type af den pågældende vare.

(33)

Det fremgik af sammenligningen, at der enten ikke forekom dumping, eller at der kun forekom dumping i ubetydeligt omfang i forbindelse med de tre samarbejdsvillige eksporterende producenter. Dumpingmargenerne er følgende udtrykt i procent af cif-importprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet:

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd: 1,2 %

SK Chemicals Co. Ltd: 0,0 %

KP Chemical Corp.: 0,1 %.

(34)

To kendte koreanske eksporterende producenter af PET, som i øjeblikket er omfattet af en individuel toldsats, påviste, at de ikke havde haft nogen eksport i undersøgelsesperioden. De pågældende eksportører forelagde ikke nogen dokumentation for, at en omvurdering af deres dumpingmargener var berettiget.

(35)

På baggrund af de koreanske selskabers høje samarbejdsniveau (jf. betragtning 28) blev resttolden fastsat til niveauet for det samarbejdsvillige selskab med den højeste dumpingmargen i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er skitseret i betragtning 26. Niveauet er det samme som i den oprindelige undersøgelse.

3.   Taiwan

(36)

Der blev modtaget besvarelser af spørgeskemaet fra fire eksporterende producenter, hvoraf den ene ikke eksporterede PET til Fællesskabet i undersøgelsesperioden. Det blev fastslået, at de samarbejdsvillige eksportører tegnede sig for under 60 % af eksporten fra Taiwan af den pågældende vare i undersøgelsesperioden.

3.1.   Normal værdi

(37)

For alle typer PET, der eksporteredes af taiwanske eksporterende producenter, blev den normale værdi fastsat på grundlag af de priser, der var betalt eller skulle betales i normal handel af uafhængige kunder på hjemmemarkedet i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, i grundforordningen.

3.2.   Eksportpris

(38)

Eksportpriserne blev fastlagt i overensstemmelse med artikel 2, stk. 8, i grundforordningen, dvs. på grundlag af de eksportpriser, der faktisk var betalt eller skulle betales.

3.3.   Sammenligning

(39)

For at sikre en rimelig sammenligning blev der taget hensyn til forskelle i faktorer, som det hævdedes og blev påvist berørte priserne og prisernes sammenlignelighed i overensstemmelse med artikel 2, stk. 10, i grundforordningen. På dette grundlag blev der indrømmet justering for forskelle i transport-, forsikrings- og håndteringsomkostninger, provisioner, kreditomkostninger, emballeringsomkostninger, toldafgifter og bankgebyrer.

3.4.   Dumpingmargen

(40)

I henhold til artikel 2, stk. 11, i grundforordningen blev den vejede gennemsnitlige normale værdi for hver type af den pågældende vare eksporteret til Fællesskabet sammenlignet med den vejede gennemsnitlige eksportpris for hver tilsvarende type af den pågældende vare.

(41)

Sammenligningen viste, at der forekom dumping i forbindelse med to af de samarbejdsvillige eksporterende producenter. Dumpingmargenerne er følgende udtrykt i procent af cif-importprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet:

Far Eastern Textile Ltd: 0,0 %

Shinkong Synthetic Fibers Corp.: 3,1 %

Hualon Corp.: 9,6 %.

(42)

En eksporterende producent, der i øjeblikket er omfattet af en individuel toldsats, samarbejdede i forbindelse med denne procedure, selv om den pågældende ikke havde haft noget eksportsalg til Fællesskabet i undersøgelsesperioden. På grundlag af de indgivne oplysninger blev det anset for hensigtsmæssigt ikke at ændre dumpingmargenen for den pågældende, fordi der ikke blev indgivet oplysninger, som viste, at en omvurdering af den pågældendes dumpingmargen var berettiget.

(43)

Der er en kendt taiwansk eksportør af PET, som i øjeblikket er omfattet af en individuel toldsats, men som ikke samarbejdede i forbindelse med denne procedure. Det blev anset for passende ikke at fastsætte nogen individuel toldsats for denne eksportør for ikke at belønne manglende samarbejdsvilje. Mere vigtigt var det, at der ikke var data til rådighed, som ville have givet mulighed for at fastsætte en individuel toldsats.

(44)

På baggrund af dette og det lave samarbejdsniveau blandt taiwanske selskaber (jf. betragtning 36) blev restdumpingmargenen fastsat i henhold til artikel 18 i grundforordningen som nævnt i betragtning 27.

(45)

Restdumpingmargenen blev beregnet på grundlag af foreliggende data fra Eurostat og fra de samarbejdsvillige eksporterende producenter og er følgende udtrykt i procent af cif-importprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet:

Taiwan: 20,1 %.

C.   VARIGE ÆNDRINGER I OMSTÆNDIGHEDERNE

(46)

I overensstemmelse med artikel 11, stk. 3, i grundforordningen blev det også undersøgt, om de ændrede omstændigheder i forhold til den oprindelige undersøgelse vedrørende dumping med rimelighed kunne anses for at ville vare ved.

1.   Republikken Korea

(47)

For de selskaber, som eksporterede i undersøgelsesperioden og samarbejdede i forbindelse med undersøgelsen, viste denne fornyede undersøgelse, at deres dumpingmargener enten forblev på eller faldt til et ubetydeligt niveau (de minimis). Den vigtigste grund til dette var, at mens den normale værdi og hjemmemarkedspriserne for disse selskaber var steget sammenlignet med data fra den oprindelige undersøgelse, var salgspriserne på markedet i Fællesskabet steget med en større margen. Det konstateredes således, at eksportpriserne i Fællesskabet i gennemsnit var 53 % højere i undersøgelsesperioden for denne undersøgelse i forhold til de eksportpriser, der konstateredes i undersøgelsesperioden for den oprindelige undersøgelse. Der blev ikke fundet tegn på, at disse ændringer ikke ville vare ved. Det skal også bemærkes, at disse selskaber havde en høj kapacitetsudnyttelse, over 80 % i undersøgelsesperioden. Selskaberne har desuden ingen planer om at øge den eksisterende kapacitet, hvilket begrænser omfanget af fremtidige ændringer i omstændighederne. Det fastslås derfor, at denne situation sandsynligvis ikke vil ændre sig hvad angår eksportpriser og -mængde.

(48)

Et selskab, som ikke eksporterede til Fællesskabet i løbet af den oprindelige undersøgelse, samarbejdede og eksporterede den pågældende vare til Fællesskabet i løbet af nærværende undersøgelse. Det konstateredes, at dumpingmargenen for dette selskab også var ubetydelig (de minimis). Den normale værdi såvel som hjemmemarkeds- og eksportpriser for dette selskab var også i samme størrelsesorden som for de to andre samarbejdsvillige selskaber.

(49)

For de to samarbejdsvillige eksporterende producenter, som ikke eksporterede til Fællesskabet i undersøgelsesperioden, blev der ikke fundet nogen dokumentation, som kunne berettige en ændring i deres told som nævnt i betragtning 34. Det skal også nævnes, at der konstateredes et bredt udsnit af dumpingmargener i den oprindelige undersøgelse (1,4 % til 55,8 %), hvilket tyder på store forskelle i de koreanske selskabers adfærd hvad angår dumping. Derfor er det ikke muligt at konkludere, at resultaterne vedrørende ubetydelige (de minimis) dumpingmargener for de producenter, der eksporterede til Fællesskabet i undersøgelsesperioden, er repræsentative for eksportører, som ikke gjorde det. Med hensyn til disse selskaber er der således ikke nogen dokumentation for, at en revision af deres nuværende antidumpingtold er berettiget, og der foreligger heller ikke data, som giver mulighed for at beregne en revideret individuel margen for dem. De berørte parter blev underrettet om disse afgørelser, og ingen af dem fremsatte bemærkninger eller indgav yderligere oplysninger.

2.   Taiwan

(50)

Tre af de fire selskaber i Taiwan, som i øjeblikket er omfattet af en individuel toldsats, samarbejdede i forbindelse med den nuværende undersøgelse. For et af selskaberne viste denne undersøgelse, at dets dumpingmargen var faldet til et ubetydeligt niveau (de minimis). For et andet selskab faldt dumpingmargenen fra 7,8 % i den oprindelige undersøgelse til 4,6 % i den nuværende undersøgelse. På linje med situationen i Republikken Korea var den vigtigste grund til dette, at mens den normale værdi og hjemmemarkedspriserne for disse selskaber var steget i sammenligning med data fra den oprindelige undersøgelse, var salgspriserne til markedet i Fællesskabet steget med en større margen. For Taiwan konstateredes det, at eksportpriserne til Fællesskabet i gennemsnit var 42 % højere i undersøgelsesperioden for denne undersøgelse i forhold til de eksportpriser, der konstateredes i undersøgelsesperioden for den oprindelige undersøgelse. Det konstateredes også for disse selskaber, at deres kapacitetsudnyttelse lignede de koreanske selskabers. De har heller ikke nogen planer om at øge deres kapacitet.

(51)

Det tredje samarbejdsvillige selskab, der i øjeblikket er omfattet af en individuel toldsats, fremlagde dokumentation for, at det ikke eksporterede den pågældende vare til Fællesskabet i undersøgelsesperioden for denne undersøgelse.

(52)

Desuden udviste et selskab i Taiwan, der ikke eksporterede til Fællesskabet i løbet af den oprindelige undersøgelse, også samarbejdsvilje i denne undersøgelse. Dumpingmargenen for dette selskab er 10,7 %.

(53)

For de tre samarbejdsvillige producenter, som eksporterede til Fællesskabet i undersøgelsesperioden for den nuværende undersøgelse, er der ingen grund til at antage, at de ændringer, der er sket mellem den nuværende og den oprindelige undersøgelse, navnlig stigningen i eksportpriserne til Fællesskabet, ikke vil vare ved. Det fastslås derfor, at dumpingmargenerne for disse selskaber, beregnet på grundlag af data, der er indgivet i denne undersøgelse, er pålidelige.

(54)

Med hensyn til den producent, som samarbejdede, men som ikke eksporterede til Fællesskabet i undersøgelsesperioden for denne undersøgelse, er der ikke nogen dokumentation, der tyder på, at en revision af den pågældendes nuværende told er berettiget. Det anses derfor for passende at lade den nuværende margen være uændret. Med hensyn til situationen for Korea foreligger der ingen data, som giver mulighed for at beregne en revideret individuel margen for dette selskab. Igen fremsatte den berørte part ikke bemærkninger eller indgav yderligere oplysninger efter at være blevet underrettet.

D.   FORSLAG TIL ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

(55)

På baggrund af konklusionerne om dumping og de ændrede omstændigheders varige karakter bør de nuværende antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af den pågældende vare med oprindelse i Republikken Korea og Taiwan ændres for at afspejle de nye dumpingmargener, der er konstateret.

(56)

Det forhold, at PET-priserne kan svinge på linje med svingningerne i råoliepriser, bør ikke føre til en højere told. Det blev derfor anset for passende, at den ændrede told skal antage form af et specifikt beløb pr. ton. Denne fremgangsmåde blev fulgt i den oprindelige undersøgelse.

(57)

De individuelle toldsatser for selskaberne blev fastsat på grundlag af resultaterne af denne undersøgelse. De afspejler derfor den situation, der konstateredes for disse selskaber i forbindelse med undersøgelsen. Disse toldsatser finder (i modsætning til den landsdækkende told for »alle andre selskaber«) udelukkende anvendelse på import af varer med oprindelse i det pågældende land og fremstillet af de selskaber, der specifikt er nævnt i den operative del af denne forordning. Importerede varer fremstillet af alle andre selskaber, som ikke udtrykkeligt er nævnt i den operative del af forordningen, herunder også af forretningsmæssigt forbundne enheder til de specifikt nævnte, kan ikke drage fordel af disse satser, men er omfattet af satsen for »alle andre selskaber«.

(58)

De foreslåede antidumpingtoldsatser for de selskaber, der eksporterede til Fællesskabet i undersøgelsesperioden, er følgende:

Land

Selskab

Dumpingmargen

Antidumpingtoldsats

Foreslået told

(EUR/ton)

Republikken Korea

Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd

1,2 %

0,0 %

0

SK Chemicals Co. Ltd

0,0 %

0,0 %

0

KP Chemical Corp.

0,1 %

0,0 %

0

Taiwan

Far Eastern Textile Ltd

0,0 %

0,0 %

0

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

3,1 %

3,1 %

24,5

Hualon Corp.

9,6 %

9,6 %

81,9

(59)

På linje med den ændrede restdumpingmargen som nævnt i betragtning 45 bør restantidumpingtolden for Taiwan forhøjes til 143,4 EUR pr. ton.

E.   AFSLUTTENDE BESTEMMELSE

(60)

Interesserede parter blev underrettet om de kendsgerninger og betragtninger, på grundlag af hvilke det var hensigten at foreslå en ændring af den gældende forordning. Der blev ikke modtaget bemærkninger hertil —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Tabellen i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2604/2000 erstattes med følgende tabel:

»Land

Antidumpingtold

(EUR/ton)

Taric-tillægskode

Indien

181,7

A999

Indonesien

187,7

A999

Malaysia

160,1

A999

Korea

148,3

A999

Taiwan

143,4

A999

Thailand

83,2

A999«

2.   Tabellen i artikel 1, stk. 3, erstattes med følgende tabel:

»Land

Selskab

Antidumpingtold

(EUR/ton)

Taric-tillægskode

Indien

Pearl Engineering Polymers Limited

130,8

A182

Indien

Reliance Industries Limited

181,7

A181

Indien

Elque Polyesters Limited

200,9

A183

Indien

Futura Polymers Limited

161,2

A184

Indonesien

P.T. Bakrie Kasei Corporation

187,7

A191

Indonesien

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Indonesien

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Malaysia

Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Malaysia

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Republikken Korea

Daehan Synthetic Fiber Co., Limited

0

A194

Republikken Korea

Honam Petrochemical Corporation

101,4

A195

Republikken Korea

SK Chemicals Co., Limited

0

A196

Republikken Korea

Tongkong Corporation

148,3

A197

Republikken Korea

KP Chemical Corporation

0

A577

Taiwan

Far Eastern Textile Limited

0

A188

Taiwan

Tuntex Distinct Corporation

69,5

A198

Taiwan

Shingkong Synthetic Fibers Corporation

24,5

A189

Taiwan

Hualon Corporation

81,9

A578

Thailand

Thai Shingkong Industry Corporation Limited

83,2

A190

Thailand

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. januar 2005.

På Rådets vegne

J.-C. JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af 13.3.2004, s. 12).

(2)  EFT L 301 af 30.11.2000, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 823/2004 (EUT L 127 af 29.4.2004, s. 7).

(3)  EUT C 120 af 22.5.2003, s. 13.

(4)  EUT C 120 af 22.5.2003, s. 9.

(5)  EUT L 52 af 21.2.2004, s. 5.

(6)  EUT L 271 af 19.8.2004, s. 1.