16.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 70/17


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2005/20/EF

af 9. marts 2005

om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske og Økonomiske Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I betragtning af Den Europæiske Unions nylige udvidelse bør der tages behørigt hensyn til de nye medlemsstaters særlige situation, navnlig med hensyn til opfyldelsen af de genanvendelses- og nyttiggørelsesmål, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i direktiv 94/62/EF (3).

(2)

De medlemsstater, der er tiltrådt Den Europæiske Union i medfør af tiltrædelsestraktaten af 16. april 2003, har brug for yderligere tid til at tilpasse deres genanvendelses- og nyttiggørelsessystemer til målene i direktiv 94/62/EF.

(3)

Målet for dette direktiv, nemlig harmoniseringen af de nationale mål for genanvendelse og nyttiggørelse af emballageaffald, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af den påtænkte handlings omfang bedre gennemføres på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(4)

Med henblik på den yderligere udvidelse af Den Europæiske Union bør der også tages behørigt hensyn til den særlige situation i de lande, hvis tiltrædelse er planlagt til et senere tidspunkt.

(5)

Direktiv 94/62/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I slutningen af artikel 6 i direktiv 94/62/EF tilføjes følgende stykke:

»11.

Medlemsstater, der er tiltrådt Den Europæiske Union i medfør af tiltrædelsestraktaten af 16. april 2003, kan udsætte opfyldelsen af de i stk. 1, litra b), d) og e), fastsatte mål indtil en dato efter eget valg, dog senest den 31. december 2012 for Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Litauens, Ungarns, Sloveniens og Slovakiets vedkommende, den 31. december 2013 for Maltas vedkommende, den 31. december 2014 for Polens vedkommende og den 31. december 2015 for Letlands vedkommende.«

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 9. september 2006. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser og en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og nærværende direktiv.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 9. marts 2005

På Europa-Parlamentets vegne

J. P. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

Formand

N. SCHMIT


(1)  EUT C 241 af 28.9.2004, s. 20.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 17.11.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 21.2.2005.

(3)  EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10. Senest ændret ved direktiv 2004/12/EF (EUT L 47 af 18.2.2004, s. 26).