8.11.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 292/13


RÅDETS FÆLLES AKTION 2005/776/FUSP

af 7. november 2005

om ændring af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Moldova

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, artikel 18, stk. 5, og artikel 23, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 23. marts 2005 vedtog Rådet fælles aktion 2005/265/FUSP (1) om udnævnelse af Adriaan JACOBOVITS de SZEGED til Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Moldova.

(2)

Den 28. juli 2005 vedtog Rådet fælles aktion 2005/584/FUSP (2) om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant til den 28. februar 2006.

(3)

Den 2. juni 2005 sendte Moldovas præsident Voronin og Ukraines præsident Jusjtjenko en fælles skrivelse, hvori de bl.a. anmoder Den Europæiske Union om at undersøge mulighederne for at yde bistand til indførelsen af international toldkontrol ved Transdnestrien-segmentet af statsgrænsen mellem Moldova og Ukraine samt til oprettelsen af en effektiv international overvågningsmekanisme ved dette segment af grænsen.

(4)

Den 20. september 2005 godkendte Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité oprettelsen af en EU-grænsemission for Moldova-Ukraine, bl.a. ved styrkelse af støttegruppen for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Moldova.

(5)

På grund af de nye opgaver, som Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Moldova får i forbindelse med EU’s grænsemission for Moldova-Ukraine, bør hans mandat ændres —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Fælles aktion 2005/265/FUSP ændres således:

a)

I artikel 2, stk. 1, tilføjes følgende litra:

»g)

forbedring af effektiviteten af grænse- og toldkontrol og grænseovervågningsaktiviteter i Moldova og Ukraine langs med den fælles grænse med særlig fokus på den transdnestriske del, især ved hjælp af en EU-grænsemission.«

b)

I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende litra:

»e)

gennem en støttegruppe ledet af en overordnet politisk rådgiver for Den Europæiske Unions særlige repræsentant:

i)

at sikre den politiske overvågning af udviklinger og aktiviteter i forbindelse med statsgrænsen mellem Moldova og Ukraine

ii)

at analysere Moldovas og Ukraines politiske tilsagn om at forbedre grænseforvaltningen

iii)

at fremme samarbejdet mellem Moldova og Ukraine om grænsespørgsmål, også med henblik på at skabe forudsætninger for en bilæggelse af den transdnestriske konflikt.«

c)

Artikel 5, stk. 1, affattes således:

»1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med den særlige repræsentants mandat udgør 430 000 EUR.«

d)

Den nuværende tekst i artikel 8 bliver til stk. 1, og der indsættes følgende nye stk. 2:

»2.   Rådet og Kommissionen sikrer hver især inden for deres respektive kompetenceområde, at der er sammenhæng mellem gennemførelsen af denne fælles aktion og Fællesskabets optræden udadtil i henhold til traktatens artikel 3, stk. 2. Rådet og Kommissionen samarbejder med henblik herpå.«

e)

Artikel 10, stk. 2, affattes således:

»Den anvendes indtil den 28. februar 2006.«

Artikel 2

Denne fælles aktion træder i kraft den 1. december 2005.

Artikel 3

Denne fælles aktion offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2005.

På Rådets vegne

J. STRAW

Formand


(1)  EUT L 81 af 30.3.2005, s. 50.

(2)  EUT L 199 af 29.7.2005, s. 95.