13.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/35


RÅDETS BESLUTNING

af 2. december 2005

om følgerne af Den Tjekkiske Republiks og Republikken Polens tiltrædelse af Den Europæiske Union for Det Europæiske Fællesskabs deltagelse i konventionen om Den Internationale Kommission for Beskyttelse af Oder mod Forurening og konventionen om Den Internationale Kommission for Beskyttelse af Elben

(2005/884/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 2003, særlig artikel 57,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Fællesskabs deltagelse i konventionen om Den Internationale Kommission for Beskyttelse af Oder mod Forurening (1) og konventionen om Den Internationale Kommission for Beskyttelse af Elben (2) (i det følgende benævnt »Oder- og Elben-konventionerne«) var nødvendig, fordi de to konventioner var indgået med tredjelande og drejede sig om forhold, som var omfattet af Fællesskabets miljøpolitik.

(2)

Efter Polens og Den Tjekkiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union den 1. maj 2004 er alle kontraherende parter i Oder- og Elben-konventionerne blevet medlemsstater i Den Europæiske Union. Grundlaget for Fællesskabets tilsagn om at lade sig forpligte af disse konventioner eksisterer derfor ikke længere. Fællesskabets deltagelse er herefter hverken nødvendig eller berettiget.

(3)

Den Europæiske Unions udvidelse har desuden betydet, at retsforholdet mellem de kontraherende parter har ændret sig radikalt. Tiltrædelsen har gjort det muligt at opfylde Oder- og Elben-konventionernes grundlæggende politiske målsætninger ved hjælp af foranstaltningerne i Fællesskabets lovgivning.

(4)

Tiltrædelsesakten af 2003 indeholder ikke særlige bestemmelser med henblik på denne situation, og det er derfor nødvendigt at træffe de nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med dens artikel 57, som gør det muligt at korrigere sådanne udeladelser.

(5)

Det bør derfor gøres klart, at Fællesskabet fra tiltrædelsestidspunktet ikke længere er part i Oder- og Elben-konventionerne, og at det kan blive nødvendigt at træffe visse overgangsforanstaltninger —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Fællesskabet er ophørt med at være part i konventionen om Den Internationale Kommission for Beskyttelse af Oder mod Forurening og konventionen om Den Internationale Kommission for Beskyttelse af Elben med virkning fra den 1. maj 2004.

2.   Skulle der opstå overgangsproblemer, fordi Fællesskabet ophører med at være part i Oder- og Elben-konventionerne, vil Kommissionen aftale løsningerne med Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Tjekkiske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2005.

På Rådets vegne

M. BECKETT

Formand


(1)  Afgørelse 1999/257/EF (EFT L 100 af 15.4.1999, s. 20).

(2)  Afgørelse 91/598/EØF (EFT L 321 af 23.11.1991, s. 24).