15.10.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 271/48


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. oktober 2005

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, for så vidt angår tilpasning af bilaget til den tekniske udvikling

(meddelt under nummer K(2005) 3754)

(EØS-relevant tekst)

(2005/717/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (1), særlig artikel 5, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2002/95/EF foreskriver, at Kommissionen skal evaluere visse farlige stoffer, der er forbudt efter direktivets artikel 4, stk. 1.

(2)

Nogle materialer og komponenter, hvori bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) eller polybromerede diphenylethere (PBDE) indgår, bør undtages fra forbuddet, da det stadig ikke er gennemførligt at eliminere eller substituere disse farlige stoffer i disse specifikke materialer og komponenter.

(3)

Da vurderingen af risikoen ved deca-BDE i medfør af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 af 23. marts 1993 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer (2) har vist, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for yderligere foranstaltninger for at mindske risikoen for forbrugerne, idet risikovurderingen dog kræver yderligere undersøgelser, kan deca-BDE indtil videre undtages fra kravene i artikel 4, stk. 1, i direktiv 2002/95/EF. Hvis fremkomsten af nyt materiale skulle føre til en anden konklusion på risikovurderingen, vil denne beslutning blive revurderet og om nødvendigt ændret. Sideløbende hermed gennemfører branchen et frivilligt program for at nedbringe emissionerne.

(4)

For nogle materialer og komponenter bør der kun indrømmes begrænsede undtagelser fra forbuddet, således at der opnås en gradvis udfasning af de farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr, eftersom det bliver muligt at erstatte stofferne i de pågældende anvendelser.

(5)

Ifølge artikel 5, stk. 1, litra c), i direktiv 2002/95/EF skal hver enkelt undtagelse i bilaget tages op til overvejelse mindst hvert fjerde år eller fire år efter, at et element er tilføjet på listen, med henblik på at overveje at udelade materialer og komponenter i elektrisk og elektronisk udstyr fra bilaget, hvis det er teknisk eller videnskabeligt muligt at eliminere eller substituere dem ved hjælp af designændringer eller materialer og komponenter, der ikke kræver anvendelse af de i artikel 4, stk. 1, nævnte materialer eller stoffer, forudsat at den negative miljø-, sundheds- og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssige belastning som følge af substitutionen ikke er større end de mulige miljø-, sundheds- og/eller forbrugerbeskyttelsesmæssige fordele herved. Derfor skal alle de undtagelser, som fastsættes ved denne beslutning, tages op til overvejelse før 2010.

(6)

Kommissionen har som foreskrevet i direktiv 2002/95/EF, artikel 5, stk. 2, hørt producenterne af elektrisk og elektronisk udstyr, genvindingsvirksomheder, behandlingsvirksomheder, miljøorganisationer og arbejdstager- og forbrugersammenslutninger og fremsendt deres udtalelser til det udvalg (i det følgende benævnt »udvalget«), der er nedsat ved artikel 18 i Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald (3).

(7)

Den 19. april 2005 forelagde Kommissionen de foranstaltninger, der er indeholdt i denne beslutning, til afstemning i det udvalg, der er nedsat ved artikel 18 i direktiv 75/442/EØF om affald. Der var ikke noget kvalificeret flertal for foranstaltningerne. I overensstemmelse med proceduren i artikel 18 i direktiv 75/442/EØF fik Rådet derfor forelagt et forslag til rådsbeslutning den 6. juni 2005. Da Rådet inden udløbet af perioden i artikel 7, stk. 2, i direktiv 2002/95/EF hverken har vedtaget de foreslåede foranstaltninger eller tilkendegivet, at det er imod dem, jf. artikel 5, stk. 6, i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4), bør foranstaltningerne vedtages af Kommissionen —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Eneste artikel

Bilaget til direktiv 2002/95/EF ændres som angivet i bilaget til denne beslutning.

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. oktober 2005.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19.

(2)  EFT L 84 af 5.4.1993, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(3)  EFT L 194 af 25.7.1975, s. 39. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003.

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


BILAG

I bilaget til direktiv 2002/95/EF foretages følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således:

2)

Der indsættes følgende som nyt punkt 9a:

»9a.

Deca-BDE i polymerer«.

3)

Der indsættes følgende som nyt punkt 9b:

»9b.

Bly i lejebøsninger og lejepander af blybronze«.