29.9.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 253/22


RÅDETS AFGØRELSE 2005/671/RIA

af 20. september 2005

om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, artikel 30, stk. 1, artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra c),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1) og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Europæiske Råd erklærede på sit ekstraordinære møde den 21. september 2001, at terrorismen udgør en sand udfordring for verden og for Europa, og at bekæmpelse af terrorisme skal være et højt prioriteret mål for Den Europæiske Union.

(2)

Det Europæiske Råd erklærede den 19. oktober 2001, at det er fast besluttet på at bekæmpe alle former for terrorisme overalt i verden, og at det vil fortsætte sine bestræbelser på at styrke det internationale samfunds alliance mod alle former for terrorisme, f.eks. gennem styrkelse af samarbejdet mellem de forskellige operative tjenester med ansvar for bekæmpelse af terrorisme: Europol, Eurojust, efterretningstjenesterne, politiet og de retslige myndigheder.

(3)

Det er vigtigt for terrorbekæmpelse, at de berørte myndigheder på deres respektive kompetenceområder har adgang til de mest fuldstændige og ajourførte oplysninger. Medlemsstaternes nationale specialtjenester, de retslige myndigheder og de relevante EU-instanser, som f.eks. Europol og Eurojust, har ubetinget behov for oplysninger for at kunne udføre deres opgaver.

(4)

Rådet afgørelse 2003/48/RIA af 19. december 2002 om anvendelse af specifikke foranstaltninger inden for rammerne af politisamarbejdet og det retlige samarbejde til bekæmpelse af terrorisme i overensstemmelse med artikel 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP (2) var et vigtigt skridt fremad. Den fortsatte terrortrussel og fænomenets komplekse karakter kræver en stadig mere omfattende udveksling af oplysninger. Udvekslingen af oplysninger skal udvides til at omfatte alle trin i en straffesag, herunder domme, og alle personer, grupper og enheder, som er omfattet af en efterforskning, som retsforfølges, eller som er dømt for terrorhandlinger.

(5)

Målene for denne afgørelse kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, og kan derfor på grund af behovet for gensidighed bedre gennemføres på fællesskabsplan; Det Europæiske Fællesskab kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(6)

Ved udvekslingen af oplysninger berører denne afgørelse ikke væsentlige nationale sikkerhedsinteresser, og den bør ikke bringe en persons sikkerhed eller gennemførelsen af igangværende undersøgelser eller særlig efterretningsvirksomhed, der angår statens sikkerhed, i fare.

(7)

Denne afgørelse respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der er anerkendt i navnlig Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)

»terrorhandlinger«: de strafbare handlinger, der er nævnt i artikel 1, 2 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (3);

b)

»Europol-konventionen«: konventionen af 26. juli 1995 om oprettelse af en europæisk politienhed (4);

c)

»Eurojust-afgørelsen«: Rådets afgørelse 2002/187/RIA af 28. februar 2002 om oprettelse af Eurojust for at styrke bekæmpelsen af grov kriminalitet (5);

d)

»gruppe eller enhed«: terroristgrupper efter artikel 2 i rammeafgørelse 2002/475/RIA samt de grupper og enheder, der er anført i bilaget til Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (6).

Artikel 2

Videregivelse af oplysninger om terrorhandlinger til Eurojust, Europol og medlemsstaterne

1.   Hver medlemsstat udpeger inden for sit politi eller andre retshåndhævende myndigheder en specialtjeneste, der i overensstemmelse med national ret skal have adgang til og indsamle alle relevante oplysninger, der vedrører og stammer fra strafferetlig efterforskning gennemført af dens retshåndhævende myndigheder i forbindelse med terrorhandlinger, og videregive dem til Europol i overensstemmelse med stk. 3 og 4.

2.   Hver medlemsstat udpeger én eller, hvis retssystemet kræver det, mere end én myndighed til national Eurojust-korrespondent på terrorismeområdet, eller en relevant retslig eller anden kompetent myndighed, der i overensstemmelse med national ret har adgang til og kan indsamle alle relevante oplysninger om retsforfølgning og domme for terrorhandlinger og videregive dem til Eurojust i overensstemmelse med stk. 5.

3.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at mindst de i stk. 4 anførte oplysninger vedrørende strafferetlig efterforskning og de i stk. 5 anførte oplysninger vedrørende retsforfølgning og domme for terrorhandlinger, der berører eller kan berøre to eller flere medlemsstater, og som den kompetente myndighed har indsamlet, videregives til:

a)

Europol, i overensstemmelse med national ret og med Europol-konventionen, med henblik på behandling, og

b)

Eurojust, i overensstemmelse med national ret og for så vidt det er tilladt i henhold til Eurojust-afgørelsen med henblik på at gøre det muligt for Eurojust at udføre sine opgaver.

4.   De oplysninger, der i overensstemmelse med stk. 3 skal videregives til Europol, skal omfatte følgende:

a)

data til identifikation af den pågældende person, gruppe eller enhed

b)

de handlinger, der efterforskes, og de specifikke omstændigheder, der knytter sig til dem

c)

betegnelsen for den strafbare handling

d)

forbindelser til andre relevante sager

e)

anvendelse af kommunikationsteknologi

f)

trusler knyttet til besiddelse af masseødelæggelsesvåben.

5.   De oplysninger, der i overensstemmelse med stk. 3 skal videregives til Eurojust, skal omfatte følgende:

a)

data til identifikation af den person, gruppe eller enhed, der er genstand for en strafferetlig efterforskning eller retsforfølgning

b)

betegnelsen for den strafbare handling og de specifikke omstændigheder, der knytter sig til den

c)

oplysninger om endelige domme for terrorhandlinger samt de specifikke omstændigheder, der knytter sig til disse terrorhandlinger

d)

forbindelser til andre relevante sager

e)

anmodninger om gensidig retshjælp, herunder retsanmodninger, rettet til eller fremsat af en anden medlemsstat, samt resultatet heraf.

6.   Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle relevante oplysninger, der foreligger i dokumenter, sagsakter, data, genstande eller andre bevismidler, der er beslaglagt eller konfiskeret som led i strafferetlige efterforskninger eller straffesager i forbindelse med terrorhandlinger, kan stilles til rådighed for andre interesserede medlemsstaters myndigheder så hurtigt som muligt, uden at igangværende undersøgelser derved bringes i fare, i overensstemmelse med national ret og relevante internationale retsakter, hvis der gennemføres eller eventuelt vil blive indledt efterforskninger, eller der er indledt retsforfølgning i forbindelse med terrorhandlinger.

Artikel 3

Fælles efterforskningshold

Medlemsstaterne træffer i givet fald de nødvendige foranstaltninger til at oprette fælles efterforskningshold med henblik på strafferetlig efterforskning af terrorhandlinger.

Artikel 4

Anmodninger om gensidig retshjælp og om fuldbyrdelse af retsafgørelser

Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at anmodninger fra andre medlemsstater om gensidig retshjælp og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i forbindelse med terrorhandlinger behandles som hastesager og tillægges høj prioritet.

Artikel 5

Ophævelse af eksisterende bestemmelser

Afgørelse 2003/48/RIA ophæves.

Artikel 6

Gennemførelse

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme denne afgørelse senest den 30. juni 2006.

Artikel 7

Geografisk anvendelsesområde

Denne afgørelse finder anvendelse på Gibraltar.

Artikel 8

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. september 2005.

På Rådets vegne

M. BECKETT

Formand


(1)  Udtalelse afgivet den 7. juni 2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT L 16 af 22.1.2003, s. 68.

(3)  EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3.

(4)  EFT C 316 af 27.11.1995, s. 2. Senest ændret ved protokollen af 27.11.2003 (EUT C 2 af 6.1.2004, s. 3).

(5)  EFT L 63 af 6.3.2002, s. 1. Ændret ved afgørelse 2003/659/RIA (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 44).

(6)  EFT L 344 af 28.12.2001, s. 93. Senest ændret ved fælles holdning 2005/220/FUSP (EUT L 69 af 16.3.2005, s. 59).