14.7.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 183/88


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. juli 2005

om ændring af beslutning 2002/472/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer fra Republikken Bulgarien

(meddelt under nummer K(2005) 2454)

(EØS-relevant tekst)

(2005/497/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/493/EØF af 22. juli 1991 om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer (1), særlig artikel 11, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2002/472/EF om særlige betingelser for import af fiskerivarer fra Republikken Bulgarien (2) foreskriver, at tilføjelser af nye virksomheder eller fartøjer på listen over de virksomheder og fartøjer, hvorfra import af fiskevarer fra Bulgarien tillades, kan først foretages, når Kommissionens eksperter har aflagt et kontrolbesøg.

(2)

Beslutning 2002/472/EF foreskriver også, at den mindre hyppige fysiske kontrol, der er åbnet mulighed for ved Kommissionens beslutning 94/360/EF (3) ikke finder anvendelse ved import af fiskevarer fra Bulgarien.

(3)

Resultatet af et nyt kontrolbesøg, som Kommissionens eksperter har foretaget, viser, at Bulgarien nu opfylder betingelserne om fremlæggelse af sundhedsgarantier, der mindst svarer til de garantier, der anvendes i Fællesskabet. På baggrund af dette resultat bør hyppigheden af den fysiske kontrol nedsættes, nye virksomheder bør optages på listen, og fremgangsmåden i artikel 5 i Rådets beslutning 95/408/EF (4) bør følges ved fremtidige ændringer af listen.

(4)

Beslutning 2002/472/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Denne beslutning bør anvendes fra femogfyrretyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende for at muliggøre den nødvendige overgangsperiode.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2002/472/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 4 og 5 udgår.

2)

Bilag I og II affattes som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 28. august 2005.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juli 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 15. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1).

(2)  EFT L 163 af 21.6.2002, s. 24.

(3)  EFT L 158 af 25.6.1994, s. 41. Senest ændret ved beslutning 2002/237/EF (EFT L 80 af 23.3.2002, s. 40).

(4)  EFT L 243 af 11.10.1995, s. 17. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33).


BILAG

»

BILAG I

SUNDHEDSCERTIFIKAT

for fiskevarer fra Bulgarien, der er bestemt til eksport til Det Europæiske Fællesskab, bortset fra alle former for toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle

Image

Image

BILAG II

LISTE OVER VIRKSOMHEDER OG FARTØJER

Autorisationsnr./Approval No

Navn/Name

By/City Region/Region

Frist for autorisation/Approval limit

Kategori/Category

Bemærkninger

BG 051 3001

Maxim-G Keranov

Novo Sello — Vidin District

 

PP

 

BG 161 3002

Parpen Chobanov

Boliartsi — Plovdiv District

 

PP

 

BG 211 3002

Salvenius ReyaFish

Dospat — Smolyan District

 

PP

 

BG 261 3001

Euro Pesca, Ltd company

Svolengrad — Haskovo District

 

PP

 

BG 051 3002

Beluga AD

City of Vidin — Region of Vidin

 

PP

 

BG 021 3024

Buljac AD

City of Bourgas — Region of Bourgas

 

PP

 

BG 020 3001

Buljac AD

City of Bourgas — Region of Bourgas

 

PP

A

Kategoribetegnelse:

PPa

Anlæg, der helt eller delvist forarbejder materialer, der hidrører fra akvakultur (opdrættede produkter)./Plant processing only or partially materials derived from aquaculture (farmed products).

«