8.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 144/51


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 6. juni 2005

om tildeling af en ekstra dag til havs til Danmark og Det Forenede Kongerige i henhold til bilag IVa til Rådets forordning (EF) nr. 27/2005

(meddelt under nummer K(2005) 1657)

(Kun den danske og den engelske udgave er autentiske)

(2005/425/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 27/2005 af 22. december 2004 om fastsættelse for 2005 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (1), særlig punkt 6, litra e), i bilag IVa, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I punkt 6, litra a), i bilag IVa til forordning (EF) nr. 27/2005 fastsættes det antal dage, som visse EF-fiskerfartøjer kan være til havs i de geografiske områder, som er fastsat i punkt 2 i samme bilag, fra 1. februar 2005 til 31. december 2005.

(2)

Ifølge bilagets punkt 6, litra e), kan Kommissionen efter anmodning fra en medlemsstat tildele denne medlemsstat en ekstra dag, som et fartøj kan være til havs med fiskeredskaber om bord, der er omhandlet i punkt 4, litra a), med en maskestørrelse på over 120 mm, såfremt den pågældende medlemsstat har udviklet et system med automatiske suspenderinger af fiskerilicenser i tilfælde af overtrædelser.

(3)

Danmark og Det Forenede Kongerige har indsendt en anmodning og udleveret oplysninger om et system med automatiske suspenderinger af fiskerilicenser i tilfælde af overtrædelser for fiskerfartøjer, der har bundtrawl, vod eller lignende trukne redskaber om bord med en maskestørrelse på over 120 mm undtagen bomtrawl.

(4)

På baggrund af disse oplysninger bør Danmark og Det Forenede Kongerige have tildelt en ekstra dag for fiskerfartøjer, der har fiskeredskaber som nævnt i punkt 4, litra a), i bilag IVa til forordning (EF) nr. 27/2005 med en maskestørrelse på over 120 mm om bord —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Fartøjer fra Danmark og Det Forenede Kongerige, der har bundtrawl, vod eller lignende trukne redskaber om bord med en maskestørrelse på over 120 mm undtagen bomtrawl, tildeles hver kalendermåned en ekstra dag ud over det antal, der er fastsat i punkt 6, litra a), i bilag IVa til forordning (EF) nr. 27/2005.

Artikel 2

Et fartøj, der har fået tildelt en ekstra dag i henhold til artikel 1, må ikke overdrage denne dag til et andet fartøj, medmindre

a)

modtagerfartøjet til enhver tid anvender et fiskeredskab med en maskestørrelse på over 120 mm

b)

betingelserne i punkt 10 i bilag IVa til forordning (EF) nr. 27/2005 er opfyldt.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Danmark og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juni 2005.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 12 af 14.1.2005, s. 1.