10.3.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/27


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. marts 2005

om delvis manglende opfyldelse af de væsentlige sikkerhedskrav i Rådets direktiv 88/378/EØF for så vidt angår standard EN 71-1:1998 »Sikkerhedskrav til legetøj — Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber«

(meddelt under nummer K(2005) 542)

(EØS-relevant tekst)

(2005/195/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 88/378/EØF af 3. maj 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om sikkerhedskrav til legetøj (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit,

under henvisning til udtalelse fra det stående udvalg, der er nedsat ved artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22. juni 1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (2) samt forskrifter for informationssamfundets tjenester, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til direktiv 88/378/EØF forudsættes legetøj at opfylde de væsentlige sikkerhedskrav i direktivets artikel 3, når det er i overensstemmelse med de relevante nationale standarder til gennemførelse af de harmoniserede standarder, hvis referencer er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

(2)

Medlemsstaterne skal offentliggøre referencerne til de nationale standarder, der vedtages til gennemførelse af de harmoniserede standarder, hvis referencer er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

(3)

Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) har efter bemyndigelse fra Kommmissionen udarbejdet og den 15. juli 1998 vedtaget den harmoniserede standard EN 71-1:1998 »Sikkerhedskrav til legetøj — Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber«, hvis referencer blev offentliggjort for første gang i De Europæiske Fællesskabers Tidende af 28. juli 1999 (3).

(4)

I henhold til punkt 4.6 i denne harmoniserede standard må legetøj og legetøjskomponenter, som er fremstillet af materialer, der kan udvide sig, og som i henhold til cylindertesten klassificeres som små dele, ikke udvide sig mere end 50 % i nogen retning, når det afprøves i henhold til punkt 8.14, det vil sige ved fuldstændig nedsænkning i en beholder under bestemte forhold i 24 timer.

(5)

De spanske myndigheder gør gældende, at disse produkter, selv om de er i overensstemmelse med de relevante harmoniserede standarder, alligevel kan udgøre en risiko for børns sundhed, hvis små dele løsgøres og sluges.

(6)

Efter at have udført forsøg på forskelligt legetøj, fremstillet af materialer, der kan udvide sig, har de spanske myndigheder konkluderet, at legetøj kan udvide sig yderligere, hvis det nedsænkes i længere tid end de 24 timer, der er specificeret i punkt 8.14. Når det tages i betragtning, at det kan tage mere end 24 timer for en genstand at passere mave-tarmkanalen, er en periode på 24 timer som specificeret for denne prøvning muligvis ikke tilstrækkelig til at vurdere risikoen for fysisk skade ved slugning af småt legetøj eller små legetøjskomponenter.

(7)

Risikoen for fysisk skade er desuden særlig alvorlig, når fragmenter eller komponenter nemt kan løsgøres. Selv om legetøj og legetøjskomponenter i henhold til punkt 4.6 i den relevante harmoniserede standard skal gennemgå en cylindertest, tages der i standarden ikke højde for, at børn, selv om det drejer sig om legetøj, der ikke kan rummes i cylinderen, og som ikke har små komponentdele, alligevel nemt ved at bide, vride eller kradse i materialet kan frigøre fragmenter heraf.

(8)

Det kan således konkluderes på grundlag af den dokumentation, der er fremlagt af de spanske myndigheder, de øvrige nationale myndigheder, Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) og det stående udvalg, der er nedsat ved direktiv 98/34/EF, at det ikke længere kan forudsættes, at legetøj, der opfylder kravene i den harmoniserede standard EN 71-1:1998 »Sikkerhedskrav til legetøj — Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber«, opfylder de væsentlige sikkerhedskrav for så vidt angår punkt 4.6 og 8.14 i denne standard, sidstnævnte punkt med hensyn til afprøvningen ved nedsænkning i 24 timer.

(9)

Offentliggørelsen af referencerne til den harmoniserede standard EN 71-1:1998 »Sikkerhedskrav til legetøj — Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber« bør således ledsages af en passende informationstekst —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Hvad angår legetøj og legetøjskomponenter, der er fremstillet af materialer, som kan udvide sig, opfylder den harmoniserede standard EN 71-1:1998 »Sikkerhedskrav til legetøj — Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber«, der blev vedtaget den 15. juli 1998 af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), ikke de væsentlige sikkerhedskrav i artikel 3 i direktiv 88/378/EØF, for så vidt angår punkt 4.6 og 8.14 i standarden, sidstnævnte punkt med hensyn til den periode på 24 timer, i hvilken legetøjet nedsænkes i en beholder.

Artikel 2

Når referencerne til den harmoniserede standard EN 71-1:1998 »Sikkerhedskrav til legetøj — Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber«, der blev vedtaget den 15. juli 1998, af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, skal de ledsages af følgende supplerende tekst:

»Punkt 4.6 og 8.14 i standard EN 71-1:1998, sidstnævnte punkt med hensyn til den periode på 24 timer, i hvilken legetøjet skal nedsænkes i en beholder, dækker ikke alle de risici, der kan være forbundet med legetøj og legetøjskomponenter, der er fremstillet af materialer, der kan udvide sig. Denne standard giver i denne henseende ikke nogen forudsætning om overensstemmelse.«

Artikel 3

Samme tekst som i artikel 2 i denne beslutning skal ledsage referencen til enhver national standard, der gennemfører den harmoniserede standard EN 71-1:1998 »Sikkerhedskrav til legetøj — Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaber«, og som medlemsstaterne offentliggør i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 88/378/EØF.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. marts 2005.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 187 af 16.7.1988, s. 1. Ændret ved direktiv 93/68/EØF (EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1).

(2)  EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(3)  EFT C 215 af 28.7.1999, s. 4.