25.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 21/8


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 11. januar 2005

om udnævnelse af Den Europæiske Ombudsmand

(2005/46/EF, Euratom)

EUROPA-PARLAMENTET HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 21, stk. 2, og artikel 195,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 107 d,

under henvisning til sin afgørelse af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (1) som ændret ved dets afgørelse af 14. marts 2002 (2),

under henvisning til forretningsordenens artikel 194,

under henvisning til indkaldelsen af ansøgninger (3),

under henvisning til afstemningen under mødet den 11. januar 2005 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Nikiforos DIAMANDOUROS udnævnes til europæisk ombudsmand.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. januar 2005.

På Europa-Parlamentets vegne

Josep BORRELL FONTELLES

Formand


(1)  EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15.

(2)  EFT L 92 af 9.4.2002, s. 13.

(3)  EUT C 213 af 25.8.2004, s. 9.