21.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 19/75


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. december 2004

om tildeling af ekstra dage til havs til Nederlandene ifølge bilag V til Rådets forordning (EF) nr. 2287/2003

(meddelt under nummer K(2004) 5269)

(Kun den nederlandske udgave er autentisk)

(2005/38/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2287/2003 af 19. december 2003 om fastsættelse for 2004 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (1), særlig bilag V, punkt 6, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I punkt 6, litra a), i bilag V til forordning (EF) nr. 2287/2003 er det antal dage anført, hvor visse EF-fiskerfartøjer kan være til havs i de geografiske områder, der er defineret i punkt 2 i nævnte bilag, fra den 1. februar 2004 til den 31. december 2004.

(2)

Ifølge punkt 6, litra c), i ovennævnte bilag kan Kommissionen tildele medlemsstaterne et ekstra antal dage, hvor et fartøj, der medfører redskaber som angivet i punkt 4 i nævnte bilag, kan være til havs, på grundlag af de resultater, der siden den 1. januar 2002 er opnået ved oplægningsprogrammerne for fiskerfartøjer, der er omfattet af bestemmelserne i nævnte bilag.

(3)

Nederlandene har fremlagt data om oplægning i 2002 og 2003 af fiskerfartøjer, der om bord medfører bomtrawl med en maskestørrelse på 80 mm eller derover.

(4)

På baggrund af de fremlagte data bør Nederlandene tildeles ekstra dage til havs for fiskerfartøjer, der medfører redskaber som angivet i punkt 4, litra b), i bilag V til forordning (EF) nr. 2287/2003 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

To ekstra dage, ud over dem, der er fastsat i punkt 6, litra a), i bilag V til forordning (EF) nr. 2287/2003, tildeles i hver kalendermåned til Nederlandene for fiskerfartøjer, der om bord medfører bomtrawl med en maskestørrelse på 80 mm eller derover.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Nederlandene.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2004.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 344 af 31.12.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1928/2004 (EUT L 332 af 6.11.2004, s. 5).