21.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2190/2004

af 20. december 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 1433/2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 for så vidt angår driftsfonde, driftsprogrammer og finansiel støtte

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager (1), særlig artikel 48, og,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 11 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1433/2003 (2) er det fastsat, at allerede anerkendte producentorganisationer forelægger deres driftsprogrammer til godkendelse for de nationale myndigheder.

(2)

Det bør endvidere udtrykkeligt tillades producentsammenslutninger, der anmoder om anerkendelse efter artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96, at fremlægge deres driftsprogrammer samtidig. Disse programmer bør kun godkendes, hvis medlemsstaternes myndigheder har anerkendt den pågældende producentorganisation senest på den dato, der er fastsat i artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1433/2003.

(3)

I artikel 13 og 14 i forordning (EF) nr. 1433/2003 er det fastsat, at medlemsstaternes myndigheder senest den 15. december træffer beslutning om programmerne og fondene eller ændringer heraf efter producentorganisationernes fremlæggelse heraf efter nævnte forordnings artikel 11 og 14. Erfaringen fra de seneste år har vist, at nogle medlemsstater på grund af en for stor administrativ byrde ikke kan nå at behandle alle programmer og træffe beslutninger om dem inden nævnte dato.

(4)

I stedet for at ty til systematiske undtagelser og for ikke at ramme de erhvervsdrivende samt gøre det muligt for medlemsstaternes myndigheder at fortsætte behandlingen af disse anmodninger bør det tillades medlemsstaterne efter behørig begrundelse at udskyde fristen fra den 15. december til den 20. januar i året efter anmodningen. Medlemsstaterne kan beslutte, at udgifter kan være finansieringsberettigede fra den 1. januar i året efter anmodningen.

(5)

Forordning (EF) nr. 1433/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1433/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 11 indsættes følgende stykke:

»Producentsammenslutninger, der anmoder om anerkendelse som producentorganisation efter artikel 11, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96, kan samtidig forelægge de i stk. 1 omhandlede driftsprogrammer til godkendelse. Godkendelsen af disse programmer afhænger af, at producentsammenslutningerne anerkendes som producentorganisation senest på den dato, der er fastsat i artikel 13, stk. 2.«

2)

I artikel 13, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

»Medlemsstaterne kan dog efter behørig begrundelse udskyde fristen for at træffe en beslutning om driftsprogrammer og driftsfonde til den førstkommende 20. januar efter anmodningens indgivelse. I godkendelsesbeslutningen kan det fastsættes, at udgifter kan være finansieringsberettigede fra den 1. januar i året efter anmodningen.«

3)

I artikel 14, stk. 3, indsættes følgende afsnit:

»Medlemsstaterne kan dog efter behørig begrundelse udskyde fristen for at træffe en beslutning om anmodninger om ændring af et driftsprogram til den førstkommende 20. januar efter anmodningens indgivelse. I godkendelsesbeslutningen kan det fastsættes, at udgifter kan være finansieringsberettigede fra den 1. januar i året efter anmodningen.«

4)

I artikel 16, stk. 2, indsættes følgende afsnit:

»Uanset første og andet afsnit skal iværksættelsen af et driftsprogram, der er godkendt efter artikel 13, stk. 2, eller evt. artikel 14, stk. 3, ved anvendelse af disse bestemmelser senest påbegyndes den førstkommende 31. januar efter, at det er godkendt.«

5)

Artikel 17, stk. 3, affattes således:

»Uanset stk. 2 meddeler medlemsstaterne ved anvendelse af artikel 13, stk. 2, eller evt. artikel 14, stk. 3, senest den 20. januar det godkendte støttebeløb.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen senest den 31. januar det samlede godkendte støttebeløb for samtlige driftsprogrammer.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2004.

På Kommissionens vegnea

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 47/2003 (EFT L 7 af 11.1.2003, s. 64).

(2)  EUT L 203 af 12.8.2003, s. 25. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1813/2004 (EUT L 319 af 20.10.2004, s. 5).