16.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 369/49


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2140/2004

af 15. december 2004

om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1245/2004 for så vidt angår ansøgninger om fiskerilicenser til farvandene under Grønlands eksklusive økonomiske zone

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1245/2004 af 28. juni 2004 om indgåelse af protokollen om ændring af den fjerde protokol om betingelserne for det fiskeri, der er fastsat i fiskeriaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 1245/2004 skal ejere af EF-fartøjer, der modtager en licens for et EF-fartøj, der har tilladelse til at fiske i farvandene under Grønlands eksklusive økonomiske zone, betale en licensafgift i overensstemmelse med den fjerde protokols artikel 11, stk. 5.

(2)

Ifølge fjerde protokols artikel 11, stk. 5, fastlægges de tekniske gennemførelsesbestemmelser for tildelingen af fiskerilicenser ved en administrativ aftale mellem parterne.

(3)

Det grønlandske landsstyre og EF har ført forhandlinger med henblik på at fastlægge reglerne for ansøgning om og udstedelse af licenser, og disse forhandlinger er mundet ud i en administrativ aftale, der blev undertegnet den 30. september 2004.

(4)

Foranstaltningerne i denne administrative aftale bør derfor anvendes.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Reglerne for ansøgning om og udstedelse af fiskerilicenser, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1245/2004, fastsættes ved den administrative aftale, der er gengivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2004.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 237 af 8.7.2004, s. 1.


BILAG

Administrativ aftale om licenser mellem Europa-Kommissionen, den danske regering og det grønlandske landsstyre

Betingelser for EF-fartøjers udøvelse af fiskeri i den grønlandske fiskerizone

A.   REGLER FOR ANSØGNING OM OG UDSTEDELSE AF LICENSER

1.

Redere skal inden den 1. marts, eller 30 dage før togtet indledes, via de nationale myndigheder forelægge Europa-Kommissionen en ansøgning for hvert fartøj, der skal udøve fiskeri i henhold til aftalen. Ansøgningen udfærdiges på de formularer, som Grønland udleverer til dette formål, og som er vist i bilag 1. Hver licensansøgning vedlægges kvittering for betaling af afgiften for licensens gyldighedsperiode. Afgiften omfatter alle nationale og lokale udgifter i forbindelse med adgangen til fiskeriet. De grønlandske fiskerimyndigheder opkræver et administrationsgebyr på 1 % af licensafgiften.

Europa-Kommissionen forelægger de grønlandske fiskerimyndigheder en ansøgning, som rederen har udfærdiget for hvert fartøj, der skal udøve fiskeri i henhold til aftalen.

2.

De grønlandske fiskerimyndigheder meddeler inden den administrative aftales ikrafttræden de nødvendige oplysninger om de bankkonti, der anvendes ved indbetaling af afgifterne.

3.

Licenserne udstedes for et bestemt fartøj og kan ikke overdrages, jf. dog bestemmelserne i stk. 4. Det angives på licenserne, hvilken mængde der højst må fanges og opbevares om bord. Der kan kun foretages en ændring af den maksimumsmængde, der er angivet på licensen, ved at der ansøges om en ny licens. Overskrider et fartøj den på licensen angivne maksimumsmængde, betales en afgift for overskridelsen. Så længe afgiften for overskridelsen ikke er betalt, kan der ikke udstedes nye licenser til det pågældende fartøj. Denne afgift beregnes i overensstemmelse med del B 3.

4.

I tilfælde af force majeure kan et fartøjs licens dog på anmodning fra Europa-Kommissionen erstattes af en ny licens for et andet fartøj med tilsvarende specifikationer. I den ny licens anføres:

udstedelsesdato

at denne nye licens annullerer og erstatter licensen for det tidligere fartøj.

5.

I tilfælde af hel eller delvis »udveksling« af de maksimumsmængder, der er angivet på licenserne, udstedes nye licenser, og de tidligere licenser inddrages. I dette tilfælde betales der ingen licensafgift.

6.

De grønlandske fiskerimyndigheder udleverer licenserne til Europa-Kommissionen senest 15 dage efter modtagelsen af en ansøgning.

7.

Den originale licens eller en kopi heraf skal altid forefindes om bord og til enhver tid kunne forevises på anmodning fra de grønlandske myndigheder.

B.   LICENSERNES GYLDIGHED OG BETALING AF AFGIFTEN

1.

Licenserne er gyldige fra udstedelsesdatoen indtil udgangen af det kalenderår, hvor de udstedes. De udstedes senest 15 arbejdsdage efter modtagelsen af ansøgningen og efter betaling af den årlige licensafgift, der opkræves for hvert fartøj.

For så vidt angår loddefiskeriet, udstedes licenserne i perioden 20. juni — 31. december og 1. januar — 30. april.

2.

Følgende vil blive lagt til grund for licensafgifterne:

2005: 2 % af artens pris pr. ton

2006: 3 % af artens pris pr. ton.

3.

Licensafgifterne for 2005 er baseret på bilag VI til protokollen, og satserne er som følger:

Art

EUR pr. ton

Rødfisk

28

Hellefisk

51

Rejer

42

Helleflynder

56

Lodde

2

Skolæst

12

Snekrabbe

81

Den samlede licensafgift (den maksimale tilladte fangstmængde × pris pr. ton) opkræves sammen med et administrationsgebyr til de grønlandske myndigheder på 1 % af licensafgiften.

Hvis den maksimale tilladte fangstmængde ikke udnyttes fuldt ud, får rederen ikke afgiften for den samlede tilladte fangstmængde refunderet.

4.

Licensafgifterne for 2006 fastsættes i november 2005 ved et bilag til denne administrative aftale på grundlag af bilag VI til protokollen.

5.

De grønlandske fiskerimyndigheder udarbejder en afgiftsopgørelse for det foregående kalenderår på grundlag af de licenser, der er udstedt til EF-fartøjer, og andre oplysninger, de har til rådighed.

Denne opgørelse sendes til Kommissionen inden de 5. januar i det følgende år.

C.   REGLER FOR BETALING AF DEN FINANSIELLE GODTGØRELSE, DER ER HENVIST TIL I PROTOKOLLENS ARTIKEL 11

1.

I henhold til protokollens artikel 11, stk. 1, udbetales den finansielle godtgørelse én gang om året ved fangstårets begyndelse.

I henhold til protokollens artikel 11, stk. 5, består det finansielle bidrag efter tilpasningen af to dele, dvs. EF’s finansielle godtgørelse og redernes licensafgifter.

Det beløb, som Grønland forventer at modtage i licensafgifter fra redere, trækkes fra EF’s finansielle godtgørelse.

2.

Efter udgangen af fangståret kontrolleres de beløb, rederne har indbetalt, og differencen mellem fuld udnyttelse og de indbetalte licensafgifter overføres hurtigst muligt til de grønlandske myndigheder sammen med EF's finansielle godtgørelse for det følgende år.

D.   IKRAFTTRÆDELSE

Denne administrative aftale træder i kraft den 1. januar 2005.

Tillæg 1

Licensansøgning for de grønlandske farvande

1

Nationalitet

 

2

Fartøjets navn

 

3

Nummer i EF’s fartøjsfortegnelse

 

4

Ydre identifikationsbogstaver og -tal

 

5

Registreringshavn

 

6

Radiokaldesignal

 

7

Inmarsat-nummer (telefon, telex, e-mail-adresse) (1)

 

8

Byggeår

 

9

Fartøjstype

 

10

Redskabstype

 

11

Målart + mængde

 

12

Fiskerizone (ICES/NAFO)

 

13

Licensens gyldighedsperiode

 

14

Reders navn og adresse, telefonnr., telex og e-mail-adresse

 

15

Befragter

 

16

Fartøjsførers navn

 

17

Antal besætningsmedlemmer

 

18

Maskineffekt (kW)

 

19

Længde overalt

 

20

Bruttotonnage (GT)

 

21

Repræsentanter i Grønland

Navn og adresse:

 

22

Ansøgningen sendes til følgende adresse:

Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Fiskeri, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Fax (32-2) 296 23 38


(1)  Kan meddeles, når ansøgningen er godkendt.