13.11.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1934/2004

af 27. oktober 2004

om ændring af forordning (EF) nr. 1726/2000 om udviklingssamarbejde med Sydafrika

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 179,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1726/2000 af 29. juni 2000 om udviklingssamarbejde med Sydafrika (2) skal Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en midtvejsrevision inden den 31. oktober 2003. På grundlag af denne midtvejsrevision er der foreslået visse ændringer til forordning (EF) nr. 1726/2000.

(2)

Midtvejsrevisionen indeholder forskellige forslag til forbedring af gennemførelsen af udviklingssamarbejdet med Sydafrika, hvoraf nogle allerede indgik i det strategidokument, der blev gennemført i 2002, og er blevet taget i betragtning i det vejledende program for 2003-2005. Forslagene vedrører bl.a. integration af kønsaspektet i alle projektfaser fra planlægning til gennemførelse, mere strømlinede administrative procedurer, forbedring af kriterierne for vurdering af udformningen af projekter og programmer samt afklaring af betingelserne for tildeling af støtte til regionale programmer fra det europæiske genopbygnings- og udviklingsprogram (EPRD).

(3)

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (3) gør det muligt at yde midler til Den Sydafrikanske Republik i form af direkte budgetstøtte. Forordning (EF) nr. 1726/2000 kan imidlertid fortolkes, som om ikke-målrettet budgetstøtte er udelukket. Derudover indeholder Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (4) i anden del, afsnit IV, særlige bestemmelser vedrørende foranstaltninger udadtil. Det er derfor hensigtsmæssigt at bringe forordning (EF) nr. 1726/2000 i overensstemmelse med forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5).

(4)

Med henblik på gennemførelsen af EPRD og særlig det flerårige vejledende program 2000-2002 bør forordning (EF) nr. 1726/2000 tilpasses, navnlig i forbindelse med vedtagelsen af sektordækkende programmer, finansiering via budgetstøtte og fælles finansiering af projekter og programmer vedrørende regionalt samarbejde og regional integration.

(5)

Forordning (EF) nr. 1726/2000 trådte i kraft i 2000 og udløber den 31. december 2006. I henhold til artikel 6, stk. 1, skal der imidlertid foretages en treårig vejledende programmering. For at programmerne kan svare til forordningens gyldighedsperiode, bør der også fastsættes bestemmelser om fireårige vejledende programmer.

(6)

Partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater (6), som Sydafrika har tiltrådt, blev undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000. Protokol nr. 3 til aftalen definerer Sydafrikas status med forbehold i henhold til aftalen.

(7)

Rådet godkendte ved afgørelse 1999/753/EF (7) den midlertidige anvendelse af aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og Den Sydafrikanske Republik. I bilag X til nævnte aftale er det fastsat, at Fællesskabet yder støtte til omlægningen af den sydafrikanske vin- og spiritussektor og til markedsføring og distribution af sydafrikanske vine og spiritusvarer. De relevante to aftaler om handel med vin og handel med spiritus blev godkendt ved henholdsvis Rådets afgørelse 2002/51/EF (8) og Rådets afgørelse 2002/52/EF (9). Der bør derfor tilføjes et ekstra beløb i det finansielle referencegrundlag, der er fastsat ved forordning (EF) nr. 1726/2000.

(8)

Udvalget for Den Europæiske Udviklingsfond har i praksis fungeret som udvalg for Sydafrika i forbindelse med forordning (EF) nr. 1726/2000. Det er hensigtsmæssigt at nedsætte dette udvalg officielt.

(9)

Ifølge artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1726/2000 skal Kommissionen høre det pågældende udvalg om de finansieringsafgørelser, som den påtænker at træffe vedrørende projekter og programmer til en værdi på over 5 mio. EUR. Af hensyn til en forsvarlig økonomisk forvaltning og en rationalisering af procedurerne er det hensigtsmæssigt at hæve dette loft til 8 mio. EUR.

(10)

Forordning (EF) nr. 1726/2000 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1726/2000 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   Programmerne skal især fokusere på bekæmpelse af fattigdom, tage hensyn til behovene i de tidligere ugunstigt stillede lokalsamfund, omfatte den miljømæssige dimension af udvikling og integrere ligestillingsaspektet, navnlig ved at styrke kvinders deltagelse i alle faser af den politiske beslutningstagning samt planlægningen og gennemførelsen. Der skal i alle disse programmer lægges særlig vægt på at styrke institutionernes kapacitet.«

2)

Indledningen til artikel 2, stk. 2, affattes således:

»2.   Udviklingssamarbejdet i henhold til denne forordning rettes fortrinsvis mod de samarbejdsområder, der er omhandlet i artikel 8 i Cotonou-aftalens protokol nr. 3 om Sydafrika, og navnlig mod:«

3)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 ændres således:

i)

Indledningen affattes således:

»2.   EF-finansieringen kan dække:«

ii)

Litra a) affattes således:

»a)

udgifter på statsbudgettet til støtte af reformer og politik i prioriterede sektorer, som indkredses gennem en politisk dialog, idet der anvendes de mest hensigtsmæssige instrumenter, herunder budgetstøtte og andre specifikke former for budgettilskud.«

iii)

Andet afsnit affattes således:

»En del af finansieringen kan kanaliseres mod bestemte endelige modtagere (f.eks. nye igangsættere) i form af risikovillig kapital eller andre former for finansiel deltagelse. Den Europæiske Investeringsbank kan, hvis det er relevant, inddrages i forvaltningen af disse midler. De midler, der stilles til rådighed efter denne forordning, må ikke bruges på en måde, der medfører illoyal konkurrence.«

b)

Der indsættes følgende stykke:

»4a   Finansieringen af individuelle projekter og programmer om regionalt samarbejde og regional integration tilvejebringes via EPRD og/eller regionale midler fra Den Europæiske Udviklingsfond (EUF).

Kommissionen bestræber sig på at sikre en afbalanceret finansiering fra de to kilder til det flerårige vejledende program ved at afsætte en vejledende procentdel af EPRD til regionalt samarbejde og regional integration svarende til den andel af EUF-midler, der er bestemt til regionalt samarbejde og regional integration i finansprotokollen til Cotonou-aftalen.«

4)

Artikel 5 udgår

5)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Programmering

1.   Der foretages en flerårig vejledende programmering i nær kontakt med den sydafrikanske regering under hensyntagen til resultaterne af den koordination, der er omhandlet i artikel 4, stk. 6 og 7. Den vejledende programmeringsproces skal i fuldt omfang overholde princippet om, at programmeringen skal tage hensyn til støttemodtagernes behov.

2.   Til forberedelse af hver programmeringsrunde udarbejder Kommissionen i tæt samarbejde med medlemsstaterne, også på stedet, et strategidokument i dialog med den sydafrikanske regering. I dette strategidokument skal der tages hensyn til resultaterne af de seneste generelle evalueringer af foranstaltninger, der er finansieret i henhold til forordning (EF) nr. 2259/96 og nærværende forordning, samt andre regelmæssige evalueringer. Det forbindes med en problemorienteret analyse og omfatter tværgående spørgsmål som f.eks. mindskelse af fattigdommen, ligestilling mellem kønnene, miljø og bæredygtighed. Et udkast til det flerårige vejledende program vedlægges strategidokumentet. Der udvælges et begrænset antal samarbejdssektorer på grundlag af de områder, der er fastlagt i artikel 2. For disse sektorer fastlægges der nærmere bestemmelser og ledsageforanstaltninger. Der udvikles så vidt muligt resultatindikatorer for at lette gennemførelsen af målene og evalueringen af virkningen. Strategidokumentet og udkastet til flerårigt vejledende program gennemgås af det udvalg, der er kompetent med hensyn til udviklingssamarbejde i det pågældende geografiske område, jf. artikel 8, stk. 1, i det følgende benævnt »udvalget«. Udvalget afgiver udtalelse efter proceduren i artikel 8, stk. 2.

3.   Det flerårige vejledende program forhandles og underskrives af Kommissionen og den sydafrikanske regering. Det endelige resultat af forhandlingerne tilsendes udvalget til orientering. Hvis flere end et udvalgsmedlem anmoder herom, drøftes dokumentet i udvalget.

4.   Udvalget gennemgår en gang om året strategidokumentets og det flerårige vejledende programs virkemåde, resultater og fortsatte relevans. Hvis evalueringerne eller anden relevant udvikling kræver det, kan udvalget opfordre Kommissionen til at forhandle ændringer i det flerårige vejledende program med den sydafrikanske regering.

5.   På grundlag af et oplæg fra Kommissionen drøfter udvalget en gang om året de almindelige retningslinjer for foranstaltningerne i det kommende år.«

6)

Artikel 7, stk. 2, udgår.

7)

I artikel 8 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Kommissionen bistås af Udvalget for Sydafrika, i det følgende benævnt »udvalget«.«

b)

I stk. 5 og 6 ændres beløbet »5 mio. EUR« til »8 mio. EUR«.

8)

I artikel 10, stk. 1, ændres beløbet »885,5 mio. EUR« til »900,5 mio. EUR«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 27. oktober 2004.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

A. NICOLAI

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 31.3.2004 (endnu ikke offentliggjort i EUT). Rådets afgørelse af 13.9.2004.

(2)  EFT L 198 af 4.8.2000, s. 1.

(3)  EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.

(4)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(5)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1.

(6)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(7)  EFT L 311 af 4.12.1999, s. 1.

(8)  EFT L 28 af 30.1.2002, s. 3.

(9)  EFT L 28 af 30.1.2002, s. 112.