28.10.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1864/2004

af 26. oktober 2004

om åbning og forvaltning af toldkontingenter for svampekonserves fra tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse, særlig artikel 41, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som led i den landbrugsaftale (2) der blev indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi, forpligtede EF sig til fra den 1. juli 1995 på visse betingelser at åbne EF-toldkontingenter for svampekonserves af arten Agaricus spp. henhørende under KN-kode 0711 90 40, 2003 10 20 og 2003 10 30.

(2)

Betingelserne for forvaltning af disse kontingenter er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2125/95 af 6. september 1995 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for Agaricus-svampekonserves (3). I betragtning af erfaringen fra anvendelsen af nævnte forordning er det nødvendigt at ændre nogle af de nuværende betingelser for at forenkle og afklare ordningen. For klarhedens skyld er det nødvendigt at ophæve forordning (EF) nr. 2125/95 og erstatte den med en ny forordning fra den 1. januar 2005.

(3)

Det bør sikres, at overgangen mellem de to ordninger forløber så glat som muligt. Med henblik herpå bør visse detaljerede regler for anvendelsen af Kommissionens forordning (EF) nr. 2125/95 overtages og de traditionelle importtidsplaner bør opretholdes.

(4)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (4) blev den kombinerede nomenklatur for visse frugter og grøntsager samt produkter på basis af frugt og grøntsager ændret, især for visse former for svampekonserves af arten Agaricus.

(5)

I protokollen om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Rumænien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet, der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2003/18/EF (5), er der fastsat en ordning for import til EF af visse former for svampekonserves af arten Agaricus med oprindelse i Rumænien.

(6)

I protokollen om tilpasning af handelsaspekterne i Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Bulgarien på den anden side for at tage hensyn til resultatet af parternes forhandlinger om yderligere gensidige indrømmelser på landbrugsområdet, der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2003/286/EF (6), er der fastsat en ordning for import til EF af visse former for svampekonserves af arten Agaricus med oprindelse i Bulgarien.

(7)

Uden at foregribe resultatet af forhandlingerne ifølge artikel XXIV, stk. 6, i GATT (1994) og for at bevare den traditionelle handelsstrøm, samtidig med at det sikres, at EF-markedet forbliver åbent for nye leverandørlande, bør der ved den mængde Agaricus-svampekonserves, der kan importeres til EF under toldkontingenterne, tages hensyn til de præferencer, der er fastsat i Europaaftalerne med Bulgarien og Rumænien. Med henblik herpå bør de mængder, der tildeles andre tredjelande end Bulgarien og Rumænien, klart adskilles fra de mængder, der tildeles Bulgarien og Rumænien. I betragtning af udnyttelsen af den reserve, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2125/95 i de seneste år, bør reserven inkorporeres i den mængde, der tildeles Kina, for at undgå afbrydelse af handelen med dette særlige leverandørland.

(8)

Der bør indføres bestemmelser for at muliggøre en effektiv fordeling af EF’s toldkontingenter for svampekonserves i ethvert år. For at undgå afbrydelse af EF’s handel med tredjelande bør sådanne bestemmelser baseres på de data, der er til rådighed efter de første seks måneder i et givet år.

(9)

Der bør fastsættes nærmere bestemmelser for at sikre, at den fulde toldsats i den fælles toldtarif opkræves for de mængder, der overskrider toldkontingenterne. Disse bestemmelser bør omfatte udstedelse af licenser efter udgangen af en periode, i hvilken mængderne kontrolleres og medlemsstaterne indsender de fornødne meddelelser. Bestemmelserne enten supplerer eller fraviger bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (7).

(10)

Der bør fortsat være en passende forsyning med de pågældende produkter på EF-markedet til stabile priser. Der bør undgås unødvendige markedssammenbrud i form af store prisudsving og negative virkninger for EF-producenterne. Med henblik herpå bør konkurrencen mellem importører skærpes og den administrative byrde for importørerne lettes.

(11)

Af hensyn til de nuværende importører, der normalt importerer væsentlige mængder af de pågældende produkter, og nye importører, der melder sig på markedet og også bør have en rimelig chance for at ansøge om licenser for en mængde svampekonserves under toldkontingenterne, bør der skelnes mellem traditionelle importører og nye importører. Der bør gives en klar definition af disse to kategorier importører, og der bør fastsættes visse kriterier for ansøgernes status og udnyttelsen af de tildelte licenser.

(12)

Det er mere hensigtsmæssigt at foretage en fordeling på hver kategori importører på grundlag af de rent faktisk importerede mængder end på grundlag af de udstedte licenser. Flere års erfaring med den nuværende ordning viser, at det er unødvendigt at opretholde fordelingen af kontingenterne på traditionelle og nye importører med hensyn til Bulgarien og Rumænien, da EF’s efterspørgsel efter svampekonserves fra disse lande ligger et godt stykke under kontingentmængderne.

(13)

De af hver kategori importører indgivne licensansøgninger om import af svampekonserves fra andre tredjelande end Bulgarien og Rumænien bør underkastes visse restriktioner. Sådanne restriktioner er nødvendige for ikke blot at sikre, at konkurrencen mellem importører bevares, men også for at sikre, at hver importør med en ægte kommerciel virksomhed inden for frugt og grøntsager får lejlighed til at forsvare sin legitime handelsposition over for andre importører, og at en enkelt importør ikke er i stand til at kontrollere markedet.

(14)

For at forbedre og forenkle forvaltningen af toldkontingenterne for svampekonserves bør der indføres klare bestemmelser for datoerne og procedurerne for indgivelse af licensansøgninger og medlemsstaternes myndigheders udstedelse af licenserne.

(15)

For at formindske importørernes administrative byrde bør licensansøgninger kun indgives i den medlemsstat, hvor importøren er opført i et handelsregister.

(16)

Der behøves også foranstaltninger for at holde licensansøgninger i spekulationsøjemed, der kan medføre, at toldkontingenterne ikke udnyttes helt, på et minimum. På grund af det pågældende produkts art og værdi bør der stilles en sikkerhed for hvert ton (drænet nettovægt) af det pågældende produkt, som der indgives en ansøgning om importlicens for, jf. artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000. Sikkerheden bør være tilstrækkelig høj til at afværge ansøgninger i spekulationsøjemed, men ikke så høj, at den afskrækker de importører, der driver ægte kommerciel virksomhed inden for forarbejdede frugter og grøntsager. De mest passende objektive kriterier for fastsættelsen af sikkerheden er en grænse på 2 % af den gennemsnitlige tillægstold på import til EF af svampekonserves af arten Agaricus spp., der for tiden henhører under KN-kode 0711 51 00, 2003 10 20 og 2003 10 30.

(17)

For at importørerne kan imødekomme efterspørgslen på markedet for svampekonserves og reagere hurtigt på de svingende markedsvilkår, bør importørerne have mulighed for at anmode medlemsstaternes myndigheder om tilbagekaldelse af licensansøgninger, de har indgivet, hvis den mængde, som licensen er udstedt for, er mindre end den mængde, der oprindeligt blev ansøgt om.

(18)

For at sikre en korrekt udnyttelse af kontingenterne bør medlemsstaterne regelmæssigt meddele de mængder, for hvilke importørerne ikke har udnyttet de licenser, som myndighederne har udstedt. Ved beregningen af de mængder, der er udstedt licenser for, bør der tages hensyn til tilbagekaldelse af licensansøgninger, som importørerne anmoder om.

(19)

Med henblik på forvaltning af toldkontingenterne for svampekonserves bør importører, der indgiver licensansøgninger, vedlægge deres ansøgninger til medlemsstatens myndigheder en erklæring om, at de accepterer og overholder restriktionerne i denne forordning. For at forhindre misbrug af ordningen bør medlemsstaterne kunne skønne, om producenter skal pålægges sanktioner i tilfælde, hvor de indgiver falske, vildledende eller unøjagtige ansøgninger og/eller erklæringer til deres myndigheder.

(20)

Der bør fastsættes overgangsforanstaltninger, for at importører fra Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet (i det følgende benævnte »de nye medlemsstater«) kan nyde godt af denne forordning.

(21)

Der bør fastsættes ordninger for år 2005 og 2006 for at sikre, at der skelnes mellem på den ene side traditionelle importører og nye importører i Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004 og på den anden side traditionelle importører og nye importører i de nye medlemsstater.

(22)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 359/2004 af 27. februar 2004 om overgangsforanstaltninger til forordning (EF) nr. 2125/95 som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (8) er der fastsat overgangsforanstaltninger og -ordninger for 2004. Disse overgangsforanstaltninger bliver forældet efter den 31. december 2004. Nævnte forordning bør derfor ophæves fra den 1. januar 2005.

(23)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Forarbejdede Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Åbning af toldkontingenter og toldsatser

1.   Der åbnes toldkontingenter for import til EF af svampekonserves af arten Agaricus spp. henhørende under KN-kode 0711 51 00, 2003 10 20 og 2003 10 30 (i det følgende benævnt »svampekonserves«) på betingelserne i denne forordning. Størrelsen af hvert toldkontingent og den periode, de gælder for, er anført i bilag I.

2.   Den gældende værditoldsats er på 12 % for produkter henhørende under KN-kode 0711 51 00 (løbenummer 09.4062) og på 23 % for produkter henhørende under KN-kode 2003 10 20 og 2003 10 30 (løbenummer 09.4063).

Har produkterne oprindelse i Rumænien (løbenummer 09.4726), anvendes der dog en enhedstoldsats på 8,4 %, og har produkterne oprindelse i Bulgarien (løbenummer 09.4725), opkræves der ingen told.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»de nye medlemsstater«: Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet

2)

»andre lande«: tredjelande undtagen Kina, Bulgarien og Rumænien

3)

»myndigheder«: det eller de organer, som en medlemsstat har udpeget til at gennemføre denne forordning

4)

»referencemængde«: den maksimumsmængde (drænet nettovægt) for svampekonserves med oprindelse i Kina og/eller andre lande, som en traditionel importør importerede pr. kalenderår i et af de tre sidste kalenderår. Der tages ikke hensyn til importen af svampekonserves med oprindelse i de nye medlemsstater eller Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004 ved beregningen af referencemængden.

Artikel 3

Kategorier importører

1.   Ved »traditionelle importører« forstås importører, der kan bevise, at:

a)

de opnåede licenser efter forordning (EF) nr. 2125/95 eller nærværende forordning i hvert af de tre foregående kalenderår

b)

de importerede svampekonserves til EF i mindst to af de tre foregående kalenderår

c)

de i året forud for indgivelsen af ansøgningen importerede og/eller eksporterede mindst 100 t forarbejdede frugter og grøntsager som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96, til/fra EF.

2.   Ved »nye importører« forstås andre importører end de i stk. 1 omhandlede, det være sig fysiske eller juridiske personer, enkeltpersoner eller sammenslutninger, der i hvert af de to foregående kalenderår har importeret til og/eller eksporteret fra Fællesskabet mindst 50 t forarbejdede frugter og grøntsager som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96. Opfyldelsen af denne forpligtelse dokumenteres enten ved, at den pågældende er optaget i et handelsregister i medlemsstaten, ved alternativ dokumentation, der godkendes af medlemsstaten, eller ved et import- og/eller eksportbevis.

Artikel 4

Fremlæggelse af importlicenser

Al import til EF under de i artikel 1 omhandlede toldkontingenter sker mod fremlæggelse af en importlicens, i det følgende benævnt »licens«, som er udstedt i overensstemmelse med nærværende forordning.

Artikel 5

Licensansøgninger og licenser

1.   Forordning (EF) nr. 1291/2000 gælder for licenser, undtagen hvis andet er fastsat i nærværende forordning.

2.   Licenserne er gyldige i ni måneder regnet fra deres faktiske udstedelsesdag, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, dog ikke ud over den 31. december i det pågældende år.

3.   Det sikkerhedsbeløb, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, er på 40 EUR/t (drænet nettovægt).

4.   I rubrik 8 i licensansøgningen og i importlicensen angives oprindelseslandet, og »ja« markeres med et kryds. Licensen er kun gyldig for indførsler med oprindelse i det angivne land.

5.   I rubrik 24 i licensen anføres en af angivelserne i bilag II.

6.   Uanset artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan rettighederne i forbindelse med importlicenser ikke overdrages.

7.   Artikel 35, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1291/2000 finder anvendelse.

8.   Uanset artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan den mængde, der overgår til fri omsætning, ikke være større end den, der er angivet i importlicensens rubrik 17 og 18. Med henblik herpå anføres tallet »0« i licensens rubrik 19.

Artikel 6

Fordeling af de samlede mængder på traditionelle og nye importører

1.   Den samlede mængde for Kina og andre lande fordeles ifølge bilag I således:

a)

95 % til traditionelle importører

b)

5 % til nye importører.

2.   Er den tildelte mængde for indførsler med oprindelse i Kina og andre lande i andet halvår fra begyndelsen af kalenderåret ikke udnyttet fuldt ud af én kategori importører, tildeles resten den anden kategori.

3.   Den samlede mængde, der tildeles Bulgarien, og den samlede mængde, der tildeles Rumænien, tildeles ifølge bilag I uden skelnen mellem traditionelle og nye importører.

4.   For indførsler med oprindelse i Kina og andre lande anføres alt efter tilfældet »traditionel importør« eller »ny importør« i rubrik 20 i licensansøgningerne.

Artikel 7

Restriktioner for ansøgninger, der indgives af forskellige importører

1.   Den samlede mængde (drænet nettovægt) i de ansøgninger om licens for import til EF af svampekonserves med oprindelse i Kina og/eller andre lande, som en traditionel importør har indgivet, må i første eller andet halvår fra begyndelsen af kalenderåret ikke vedrøre en mængde på over 75 % af referencemængden.

2.   Den samlede mængde (drænet nettovægt) i de ansøgninger om licens for import til EF af svampekonserves med oprindelse i Kina og/eller andre lande, som en ny importør har indgivet, må i første eller andet halvår fra begyndelsen af kalenderåret ikke vedrøre en mængde på over 1 % af summen af de toldkontingenter, der er tildelt Kina og andre lande ifølge bilag I.

Artikel 8

Importørers indgivelse af licensansøgninger

1.   Licensansøgninger kan kun indgives af importører.

Licensansøgninger kan kun indgives til myndighederne i den medlemsstat, hvor ansøgeren er registreret.

For at underbygge licensansøgningerne fremlægger importørerne og især de traditionelle importører de nødvendige oplysninger, så de pågældende medlemsstater kan undersøge, om betingelserne i artikel 3 er opfyldt og overholdt.

Opnåede nye importører licenser ifølge forordning (EF) nr. 2125/95 eller nærværende forordning i det foregående kalenderår, skal de også godtgøre, at mindst 50 % af den mængde, der blev tildelt dem, rent faktisk overgik til fri omsætning i EF.

2.   Importører indgiver deres licensansøgninger i løbet af de fem første arbejdsdage i januar og/eller de fem første arbejdsdage i juli.

3.   Importører vedlægger deres licensansøgninger en erklæring om, at de accepterer og retter sig efter artikel 7.

Erklæringerne underskrives af importøren, som derved attesterer deres rigtighed.

Artikel 9

Indberetning af licensansøgninger

Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de mængder, der er indgivet licensansøgninger for:

a)

den syvende arbejdsdag i januar for licenser, der er indgivet i januar

b)

den syvende arbejdsdag i juli for licenser, der er indgivet i juli.

Indberetningerne opdeles pr. produkt ifølge den kombinerede nomenklatur og oprindelse. For indførsler med oprindelse i Kina og/eller andre lande skal indberetningerne også indbefatte særskilte tal for de mængder af hvert produkt, som henholdsvis traditionelle og nye importører har ansøgt om.

Indberetningerne foretages elektronisk og følger den model, som Kommissionen har meddelt medlemsstaterne med henblik herpå.

Artikel 10

Udstedelse af licenser

1.   Medlemsstaternes myndigheder udsteder licenserne den syvende arbejdsdag efter den i artikel 9 omhandlede indberetning på betingelserne i stk. 2.

2.   Konstateres det i januar og/eller juli, at de mængder, der ansøges om, overstiger den disponible mængde, træffer Kommissionen ved en forordning beslutning om en enhedsnedsættelsessats for de pågældende licensansøgninger og suspenderer om nødvendigt udstedelsen af licenser for de efterfølgende ansøgninger.

I så tilfælde udsteder medlemsstaternes myndigheder licenser på den tredje arbejdsdag efter den i første afsnit omhandlede forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 11

Tilbagekaldelse af licensansøgninger

Er den mængde, som der udstedes en licens for, ifølge artikel 10, stk. 2, mindre end den mængde, som licensansøgningen er indgivet for, kan den pågældende importør anmode myndighederne om at kalde licensansøgningen tilbage inden tre arbejdsdage efter ikrafttrædelsen af den forordning, der er vedtaget ifølge artikel 10, stk. 2. Ved en sådan tilbagekaldelse frigives den stillede sikkerhed straks helt.

Artikel 12

Oplysning om omfanget af udnyttelsen af kontingenterne

Kommissionen meddeler regelmæssigt medlemsstaterne på et passende tidspunkt og en passende måde, i hvilket omfang kontingenterne er udnyttet.

Artikel 13

Indberetning af uudnyttede licenser

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de mængder, som deres myndigheder har udstedt licenser for, men som importørerne ikke har udnyttet, så snart de har kendskab til mængderne. Ved beregningen af de mængder, der er udstedt licenser for, tages der hensyn til tilbagekaldelse af licensansøgninger ifølge artikel 11.

De i stk. 1 omhandlede meddelelser foretages elektronisk og følger den model, som Kommissionen har meddelt medlemsstaterne med henblik herpå.

Artikel 14

Internationale forpligtelser

1.   Svampekonserves med oprindelse i Bulgarien og Rumænien overgår til fri omsætning i EF i overensstemmelse med protokollerne om justering af de respektive handelsaspekter ved Europaaftalen med Bulgarien og Rumænien.

2.   Svampekonserves med oprindelse i Kina overgår til fri omsætning EF i henhold til artikel 55 til 65 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 (9).

3.   De myndigheder, der har beføjelse til at udstede oprindelsescertifikater for svampekonserves med oprindelse i Kina, er anført i bilag III.

Artikel 15

Ændring af licenser

1.   Indehaveren af en licens kan ansøge om en ændring af den KN-kode, for hvilken licensen er udstedt, hvis:

a)

den nye KN-kode, der ansøges om, er anført i artikel 1, stk. 1

b)

ansøgningen indgives til de myndigheder, der udstedte originallicensen, og ledsages af originallicensen og eventuelle dellicenser.

2.   I de i stk. 1 omhandlede tilfælde beholder de myndigheder, der udstedte originallicensen, denne og eventuelle dellicenser og udsteder en erstatningslicens og eventuelt en eller flere dellicenser på grundlag af erstatningslicensen.

3.   Erstatningslicensen og eventuelt dellicenser:

a)

udstedes for en mængde produkter, der højst er lig med den maksimumsmængde, som er til rådighed ifølge den erstattede licens eller dellicens

b)

indeholder i rubrik 20 nummer og dato for den erstattede licens eller dellicens

c)

indeholder i rubrik 13, 14 og 15 oplysninger om det nye produkt

d)

indeholder i rubrik 16 den nye KN-kode

e)

indeholder i de øvrige rubrikker de samme oplysninger som i den erstattede licens eller dellicens, især den samme udløbsdato.

4.   Medlemsstaterne informerer straks Kommissionen elektronisk om eventuelle erstatningslicenser, de har udstedt.

Artikel 16

Sanktioner for importører

1.   Konstateres det, at ansøgninger og/eller erklæringer, som en importør har indgivet til myndighederne i en medlemsstat, er falske, vildledende eller unøjagtige, medmindre dette helt klart skyldes en ægte fejl, udelukker medlemsstatens myndigheder importøren fra ordningen for licensansøgninger i de to halvår efter konstateringen.

2.   Medlemsstaterne kan vedtage supplerende nationale bestemmelser om indgivelse af licensansøgninger til deres myndigheder og indføre sanktioner for importører, der er momsregistreret på deres nationale territorium, idet sanktionerne skal stå i forhold til uregelmæssighedens alvor.

Artikel 17

Administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne

Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at etablere et indbyrdes administrativt samarbejde til sikring af, at denne forordning anvendes korrekt.

Artikel 18

Overgangsforanstaltninger for 2005 og 2006

Uanset artikel 3 gælder følgende definitioner for 2005 og 2006 og kun i de nye medlemsstater:

1)

Ved »traditionelle importører« forstås importører, der kan bevise, at:

a)

de importerede svampekonserves med anden oprindelse end i de nye medlemsstater eller Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004 i mindst to af de tre foregående kalenderår

b)

de i det foregående år importerede og/eller eksporterede mindst 100 t forarbejdede frugter og grøntsager som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96

c)

de i litra a) og b) omhandlede indførsler fandt sted til den nye medlemsstat, hvor den pågældende importør har sit hovedsæde

d)

de i litra b) omhandlede udførsler gik til andre destinationer end de nye medlemsstater eller Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004.

2)

Ved »nye importører« forstås andre importører end traditionelle importører, jf. nr. 1), der er handlende, fysiske eller juridiske personer, enkeltpersoner eller sammenslutninger, og som kan bevise, at

a)

de importerede og/eller eksporterede mindst 50 t forarbejdede frugter og grøntsager som omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96 med anden oprindelse end i de nye medlemsstater eller Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004

b)

de i litra a) omhandlede indførsler fandt sted til den nye medlemsstat, hvor den pågældende importør har sit hovedsæde

c)

de i litra a) omhandlede udførsler gik til andre destinationer end de nye medlemsstater eller Fællesskabet i dets sammensætning pr. 30. april 2004.

Artikel 19

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 2125/95 og (EF) nr. 359/2004 ophæves med virkning fra 1. januar 2005.

Henvisninger til de ophævede forordninger læses som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 20

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2004.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 386/2004 (EUT L 64 af 2.3.2004, s. 25).

(2)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 22.

(3)  EFT L 212 af 7.9.1995, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 498/2004 (EUT L 80 af 18.3.2004, s. 20).

(4)  EFT L 279 af 23.10.2001, s. 1.

(5)  EFT L 8 af 14.1.2003, s. 18.

(6)  EUT L 102 af 24.4.2003, s. 60.

(7)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 636/2004 (EUT L 100 af 6.4.2004, s. 25).

(8)  EFT L 63 af 28.2.2004, s. 11.

(9)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.


BILAG I

Omfanget af og anvendelsesperioden for de i artikel 1, stk. 1, omhandlede kontingenter i t (drænet nettovægt)

Leverandørland

Hvert år fra den 1. januar til den 31. december

Bulgarien

2 875 (1)

Rumænien

500

Kina

23 750

Andre lande

3 290


(1)  Fra 1. januar 2006 forhøjes kontingentet for Bulgarien med 250 t hvert år.


BILAG II

Angivelser som omhandlet i artikel 5, stk. 5

—   spansk: Derecho de aduana … % — Reglamento (CE) no 1864/2004,

—   tjekkisk: Celní sazba … % – nařízení (ES) č. 1864/2004,

—   dansk: Toldsats … % — forordning (EF) nr. 1864/2004,

—   tysk: Zollsatz … % — Verordnung (EG) Nr. 1864/2004,

—   estisk: Tollimaks … % – määrus (EÜ) nr 1864/2004,

—   græsk: Δασμός … % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1864/2004,

—   engelsk: Customs duty … % — Regulation (EC) No 1864/2004,

—   fransk: Droit de douane: … % — Règlement (CE) no 1864/2004,

—   italiensk: Dazio: … % — Regolamento (CE) n. 1864/2004,

—   lettisk: Muitas nodoklis … % – Regula (EK) Nr. 1864/2004,

—   litauisk: Muito mokestis … % – Reglamentas (EB) Nr. 1864/2004,

—   ungarsk: Vám: … % – 1864/2004/EK rendelet,

—   maltesisk: Dazju Doganali … % – Regolament (KE) Nru 1864/2004,

—   nederlandsk: Douanerecht: … % — Verordening (EG) nr. 1864/2004,

—   polsk: Cło … % – Rozporządzenie (WE) nr 1864/2004,

—   portugisisk: Direito aduaneiro: … % — Regulamento (CE) n.o 1864/2004,

—   slovakisk: Clo … % – nariadenie (ES) č. 1864/2004,

—   slovensk: Carina: … % – Uredba (ES) št. 1864/2004,

—   finsk: Tulli … prosenttia – Asetus (EY) N:o 1864/2004,

—   svensk: Tull … % – Förordning (EG) nr 1864/2004.


BILAG III

Liste over de kinesiske myndigheder, der har beføjelse til at udstede oprindelsescertifikater som omhandlet i artikel 14, stk. 3:

General Administration of Quality Supervision

Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China in:

Beijing

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Inner Mongolia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

 

Hunan